Trektocht naar de Toekomst met Traditie en Verandering

1 januari 2021

Afscheid van ds. Wim Kievit

Met ingang van januari 2021 beëindigd ds Wim Kievit zijn werkzaamheden in en voor de PGS. Op zondag 31 januari nemen wij afscheid van hem in een online viering waarin hij zelf voorgaat. We danken hem voor alle mooie jaren dat hij wijkpredikant van de Wilhelminakerk was en gaan hem zeker missen. Helaas kunnen er bij deze bijzondere kerkdienst geen kerkgangers zijn om persoonlijk van hem afscheid te nemen. U kunt wel een videoboodschap maken en deze opsturen dan maken wij er iets moois van. Als dit niet lukt dan kunt u misschien een familielid of buurman vragen om u te helpen. Anders is het ook mogelijk om het schriftelijk te doen.

U kunt uw boodschap van een halve minuut opnemen met uw telefoon (graag in de breedte filmen).

Stuur uw opname of bericht naar frederiquelucas61@gmail.com of naar Fréderique Lucas, Schoutenkampweg 149, 3768AD Soest. Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een afscheidscadeau. U kunt uw bedrage overmaken op het rekening nummer van de Wijk-kas van de WK- rekeningnummer NL74 INGB 0009 1829 39 t.n.v afscheidscadeau Wim Kievit.


30 nov. 2020

Herinrichting vierplekken

De kerkenraad heeft uiteindelijk het programma van eisen voor de herinrichting van zowel de Emmakerk als de Oude Kerk kunnen goedkeuren. Het College van Kerkrentmeesters werkt nu een gedetailleerd plan uit en hoopt dat nog in december af te ronden. De apparatuur voor kerk TV is inmiddels besteld en wordt binnenkort geïnstalleerd. Ook de aanpassing van de kelder in de Emmakerk wordt al ter hand genomen, zodat de jeugd er snel gebruik van kan maken. Hoewel de herinrichting van beide kerkzalen nog gerealiseerd moet worden zullen alle kerkdiensten vanaf 1 januari 2021 in de Emmakerk en de Oude Kerk plaats vinden. De vierplekken Wilhelminakerk en Open Hof worden in 2021 officieeel aan de eredienst van de Protestantse Gemeente Soest onttrokken. De data van de afscheidsdiensten zijn nog niet definitief. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond Covid-19.

Verkoop Nijsse-orgel

Op 17 december is de verkoopovereenkomst met de Hervormde Gemeente Woudenberg getekend en is overeengekomen dat het orgel nog tot 1 mei 2021 in De Open Hof blijft en kort daarna wordt gedemonteerd en overgebracht naar Woudenberg. In april volgend jaar hopen wij op een passende manier afscheid van het orgel te kunnen nemen. Met deze link Nijsse-orgel van Open Hof Soest naar Hervormd Woudenberg | Orgelnieuws.nl krijgt u een indruk van de nieuwe kerk en de plek waar het orgel komt te staan.


30 okt. 2020

Corine Havelaar van start als projectpredikant voor middengeneratie en jeugd

Op 1 november heten we Corine Havelaar van harte welkom in haar nieuwe rol als projectpredikant van de PGS.

Zij zal naar verwachting in januari worden bevestigd als predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit de kerkenraad en namens de gemeente wensen we jou vreugde in je werk, goede geleide door de Geest van Jezus en vol vertrouwen van God onze Vader!

Profielschets Projectpredikant PGS

Cees Geluk, voorzitter Kerkenraad


3 april 2020

Overdracht Wilhelminakerk

Begin maart werd de koopovereenkomst voor de verkoop van de Wilhelminakerk aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk getekend. In Dichtbij hebt u kunnen lezen dat de verkoop pas definitief kon worden als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken goedkeuring zou verlenen. Door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt kon die goedkeuring pas op 1 april worden gegeven. Net op tijd om de afspraak met de notaris door te laten gaan om op 3 april de akte van levering te ondertekenen en daarmee uitvoering te geven aan de koopovereenkomst.

De verkoop is definitief, maar tot eind 2020 blijft de Wilhelminakerk in gebruik als vierplek, als het coronavirus dat tenminste toelaat. Alsdan zal er ook een officieel sluitingsmoment zijn.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


6 maart 2020

Verkoop Wilhelminakerk

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Wilhelminakerk voor een marktconforme prijs weten te verkopen aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. Op woensdag 4 maart is de voorlopige koopovereenkomst getekend. De Stichting heeft als doelstelling het gebouw te behouden en te blijven gebruiken voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten.
Tot eind 2020 blijft de kerkzaal van de Wilhelminakerk nog in gebruik als vierplek van de Protestantse Gemeente Soest. In het gebouw zal de ‘huiskamer’ voor Zuid een plek krijgen en ook na 2020 blijft de kerk beschikbaar voor diensten van rouw en trouw. Als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken de verkoop goedkeurt, wordt de verkoop definitief. De goedkeuring wordt eind maart verwacht.
Wellicht ten overvloede: de koster-beheerder blijft in dienst van de Protestantse Gemeente Soest en werkzaam in de Wilhelminakerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


vacature predikant


Soest, 20 februari

Resultaat actie KerkBalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat het bedrag aan toezeggingen (geteld in de eerste week van februari 2020) iets hoger is dan het bedrag aan toezeggingen na de telling in de eerste week van februari 2019 en ook iets hoger is dan vooraf is begroot voor deze januari-actie.

Dit is een prachtig resultaat. Nadat alle toezeggingen en reacties zijn verwerkt, zullen wij het eindresultaat vermelden. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans 2020, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente.

Wij willen hier alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie, hartelijk bedanken voor hun inzet, zonder hen was dit niet gelukt!

Bericht van het College van Kerkrentmeesters


Soest, 6 november 2019

Besluit Kerkenraad

Perspectief op voortgang van onze ‘Trektocht naar de toekomst’

Beste leden van de Protestantse Gemeente Soest

Waarom er een PGS is

Sinds 1 december 2017 zijn we als Protestantse Gemeente Soest onderweg op onze ‘trektocht naar de toekomst’. Uit vier opzichzelfstaande wijken groeien we toe naar één kerkgemeenschap, waarin we het geloof vieren, omzien naar elkaar en betrokken deelnemen aan de samenleving, in Soest en breder. De noodzaak van deze concentratie ligt, kort gezegd, in toenemende krimp aan middelen en mensen én in de uitdagingen waarvoor we als kerk in Nederland in de 21e eeuw staan.

Met vele vrijwilligers en een handvol professionals zijn we aan het werk gegaan. Al zo’n tien jaar geleden hebben we tegen elkaar gezegd wat ons beweegt – vanuit welke overtuiging we het belangrijk vinden dat er een Protestantse Gemeente Soest is. Dit is onze missie:

 • Wij geloven in God.
 • Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn.
 • Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is.

Vanuit deze overtuiging hebben we in de grote en kleine kerkenraad, het team van pastores, de taakgroepen en kernteams, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters, in pastorale en diaconale werkgroepen, jeugdwerkoverleg en nevendienstteams, en op meerdere gemeenteavonden de afgelopen twee jaar samen gesproken over, gebeden voor en gewerkt aan die éne PGS die ons al zo lang voor ogen staat.

Allemaal in beweging

In februari 2017 besloten we ruim vier jaar (tot 1 januari 2022) te nemen voor de ‘trektocht’. De bedoeling was dat we uit alle vier kernen in beweging zouden komen. Op veel momenten is dat ook gebeurd. Om maar iets te noemen: de vele gezamenlijke vieringen en nieuwe vormen van vieren zoals Kerk-op-schoot en Praise; de communicatie via Adem, Dichtbij, geloveninsoest.nl en Vuur; de samenwerking in jeugdwerk en nevendienst. Bemoedigend is ook de komst van een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat en het perspectief op een projectpredikant voor de middengeneratie.

De beweging stokt

Toch staan we nú, eind 2019, op een kruispunt. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de beoogde beweging naar samen-kerk-zijn te lang gaat duren. Velen zijn zich door de onzekere situatie minder betrokken gaan voelen en blijven thuis als ‘de eigen kerk’ gesloten is. Jongere en oudere generaties missen een herkenbaar ‘thuis’ door de wisseling van vieringen over de vier kerkgebouwen. We zien het ook in de financiën van de PGS. Organisatorisch lukt het ook niet om de ene PGS verder vorm te geven. We zijn erg gehecht aan onze oude wijkgemeenten en aan de cultuur die daar is gegroeid. Dat breekt ons op. Er ontstaat geen nieuw elan. De Taakgroepen Vieren en Pastoraat kunnen niet goed verder, zolang niet duidelijk is of zíj dan wel de kernteams de richting mogen aangeven. Ook hebben de pastores aangegeven dat hun werksituatie in deze overgangsperiode onevenredig veel inspanning vergt. Kortom, van meerdere kanten klinkt de vraag: ‘Wordt het niet tijd dat we het proces versnellen?’

Een nieuwe koers

Als kerkenraad (vooral vrijwilligers en een paar beroeps) weten we ons verantwoordelijk om vanuit de missie van de PGS leiding te geven aan de ‘trektocht’. Dat kunnen we alleen maar doen en volhouden, omdat we willen rekenen op uw vertrouwen. ‘Besturen’ in de kerk heeft een eigen karakter: veel luisteren, veel gedachten uitwisselen, bidden om wijsheid en dan beslissen. Zo is het ook nu gegaan.

Na veel beraad – op een kerkenraadsweekend begin juli, in gesprek met de grote kerkenraad, en na de gemeenteavonden van 17 juni en 14 oktober – heeft de kleine kerkenraad in zijn vergadering van 17 oktober jl. drie voorgenomen besluiten bekrachtigd, waarmee we een herziene koers naar de ene PGS inzetten. De drie besluiten zijn, kort gezegd:

 1. De ingangsdatum van de definitieve situatie wordt één jaar vervroegd: per januari 2021 houdt de PGS haar kerkdiensten in de heringerichte Emmakerk en Oude Kerk. Mocht de herinrichting meer tijd vergen, dan maken we naar bevind van zaken zoveel als mógelijk van deze vierplekken gebruik.
 2. Om tegemoet te komen aan de behoefte van velen aan meer continuïteit worden de kerkgebouwen in het eerste halfjaar van 2020 in periodes van drie maanden gebruikt voor de zondagse vieringen: jan-feb-mrt Open Hof en Wilhelminakerk, apr-mei-jun Emmakerk en Oude Kerk. Daarna gaan laatstgenoemde kerken een halfjaar dicht om aangepast te worden, binnen kaders die realistisch en betaalbaar zijn.
  Van juli t/m december 2020 kerken we dus in De Open Hof en de Wilhelminakerk en uiteindelijk nemen we gezamenlijk afscheid van deze vierplekken, voordat we de vernieuwde (en zo mogelijk hernoemde) vierplekken in gebruik nemen.
 3. Voor elk van de definitieve vierplekken wordt een profiel van vieren ontwikkeld, dat als kompas dient voor de vormgeving van de kerkdiensten. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden van het kerkgebouw. Elke maand is er ook een andersoortige viering (op zondagmorgen) op elke vierplek, zodat de variatie van vieren in de PGS ruimte krijgt. De Taakgroep Vieren neemt het voortouw in de ontwikkeling van deze profielen en betrekt de gemeente daarbij.

Van kracht blijft de afspraak om kerkelijke presentie in West en een ontmoetingsruimte in Zuid te realiseren. Daar is al een begin mee gemaakt: het inloophuis van het Diaconaal Netwerk Soest kan binnenkort starten in de Open Hof en de vestiging van de pioniersplek in hetzelfde gebouw kan over enige tijd gerealiseerd worden.

Pijn dragen

In de grote kerkenraad zijn we ons zeer bewust dat deze herziene koers echt pijn doet bij veel gemeenteleden. Maar de huidige situatie heeft ertoe geleid dat we een nieuwe koers moeten kiezen. Eerder dan aanvankelijk als uiterste datum was afgesproken zullen de Open Hof en de Wilhelminakerk niet meer gebruikt worden voor de zondagse vieringen. En negen maanden niet terecht kunnen in ‘je eigen kerk’ is wel even slikken, temeer als je beseft dat die ‘eigen kerk’ nooit meer terugkomt, maar een nieuwe kerk voor ons samen wordt.

Laten we met begrip, geduld en vertrouwen op elkaar reageren. De pijn van verlies is niet op te lossen en moet wel gedragen worden. Laat we zo ‘kerk’ zijn: mensen die elkaar dragen omdat de Ene ons allen draagt.

Vervolg

Wat er nu verder gaat gebeuren? Taakgroep Vieren gaat met spoed het dienstenrooster voor 2020 ontwerpen. De kleine kerkenraad gaat met de Taakgroep Pastoraat een goed plan voor het ‘omzien naar elkaar’ maken. Er wordt gewerkt aan een kort en helder beleidsplan voor de periode 2020-2023. Dat plan willen we zo snel mogelijk (we denken aan voorjaar 2020) met u op een gemeenteavond bespreken.

Hoe de besluiten concreet worden gemaakt leest u in Adem en Dichtbij. Uw meedenken is heel welkom. We zien uw reacties, in gesprek met kerkenraadsleden en schriftelijk (of per e-mail) via de scriba, graag tegemoet.

Namens de kerkenraad,

met vriendelijke groet,
Cees Geluk, voorzitter
Bea Engelsman, scriba

E scriba.kerkenraad@pgsoest.nl

14 oktober 2019

Uitnodiging voor de Gemeente-avond op 14 oktober

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeente-avond op maandag 14 oktober in de Emmakerk, Regentesselaan 2b. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. Het gaat om belangrijke beslissingen over ons kerkelijk leven en werken in de Protestantse Gemeente Soest. De grote kerkenraad heeft afgelopen maandag ingestemd met voorstellen van de kleine kerkenraad om al per 1 januari 2021 definitief de twee gekozen vierplekken Emmakerk en De Oude Kerk te betrekken, nl. een jaar eerder dan in 2017 was afgesproken. Dit is een beleidswijziging waarin de kerkenraad de gemeente moet kennen en waarover hij de gemeente moet horen, omdat het ook gaat over het moment waarop in de twee niet-gekozen kerkgebouwen geen zondagse vieringen meer zullen plaatsvinden. Vervolgens heeft de kerkenraad een voorstel hoe we de huidige vier gebouwen in 2020 zullen gebruiken. Twee kerken zullen heringericht worden tot een nieuw gezamenlijk thuis voor ons allemaal, en van twee kerken willen we ook gezamenlijk op een goede manier afscheid nemen. Over deze voorgenomen besluiten zal Cees Geluk, voorzitter van de kerkenraad, u uitgebreid informeren. Rob Kracht, voorzitter van het college van kerkrentmeester, zal op de financiële aspecten ingaan. Leden van de kerkenraad zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De kerkenraad meent met het voorgestelde beleid recht te doen aan het verlangen van veel gemeenteleden om meer gezamenlijk en meer toekomstgericht vorm te geven aan ons gemeente-zijn in Soest. Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen!

13 september 2019

Voortgang aanstelling kerkelijk werker en projectpredikant

Wat betreft de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat is er zonder meer goed nieuws te melden: per 1 november treedt Janneke Bron uit Velp in dienst als kerkelijk werker (0,75 fte) bij de Protestantse Gemeente Soest.

In het zomernummer van Adem hebben we verteld dat de kerkenraad het profiel voor de projectpredikant heeft overgenomen van de beroepingscommissie. Tijdens de zes weken zomervakantie lag het stil, maar nu vragen velen hoe het verder gaat. Dat is even slikken.

Omdat het om een aanstelling van een predikant gaat, vereist recente regelgeving van de landelijke kerk dat de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters twee zaken op orde hebben: een duidelijk plan wat de (project)predikant gaat doen in de vier jaar (deeltijdbaan), en helderheid over de financiering.

Voor beide zaken kijken het breed moderamen van de classis en de classicale commissie voor de behandeling van beheerszaken mee. Binnenkort heeft het moderamen een gesprek met classispredikant ds. Trinette Verhoeven om een en ander af te stemmen. 

Werk aan de winkel dus! We hebben ideeën genoeg, het profiel spreekt klare taal, het budget uit de reserves is beschikbaar. Kerkrentmeesters en moderamen zetten zich in om op korte termijn de gevraagde duidelijkheid te geven. We hopen in ieder geval nog dit jaar de werving te kunnen starten. 

Namens het moderamen, ds. Kees Bregman, assessor 

17 juni 2019

Presentatie Gemeente-avond 17 juni

Download Powerpointpresentatie voorzitter College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor de Gemeente-avond op 17 juni

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeente-avond op maandag 17 juni in de Emmakerk. De avond begint om 19.30 uur.

Graag willen met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Waar willen we naar toe als gemeente, hoe geven we inhoud aan visie en missie en wat betekent dit voor de wijze waarop we onze vieringen vorm geven? De kerkenraad zal een aantal denkrichtingen presenteren, maar wil ook graag input vanuit de gemeente voor het kerkenraadsweekend van 5 en 6 juli.

Daarnaast zal er ook informatie worden gedeeld vanuit de groepen die actief zijn met het werven van een predikant en een kerkelijk werker en zullen de kerkrentmeesters de ontwikkelingen melden m.b.t. de kerkgebouwen.

Van harte welkom op maandag 17 juni om 19.30 uur in de Emmakerk.

25 januari 2019

Uitnodiging voor een Gemeenteberaad op 13 febr.

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteberaad op woensdag 13 februari a.s., aanvang 20.00 uur in de kerkzaal van de Wilhelminakerk. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee in De Rank. De kerkenraad wil de gemeente informeren en horen over twee belangrijke zaken. Het eerste gesprekspunt gaat over de toekomst van de twee kerkgebouwen waarin vanaf 2022 geen zondagse vieringen worden gehouden: De Open Hof en de Wilhelminakerk. De Stichting Kerkelijk Waardebeheer/Silasgroep heeft een ‘gebouwenstudie’ gedaan en daarover rapport uitgebracht aan het College van Kerkrentmeesters en de Kleine Kerkenraad. Dit rapport met aanbevelingen zal worden toegelicht en besproken. Het tweede gesprekspunt gaat over het pastoraat in de periode 2019-2023. Het College van Kerkrentmeesters en de Kleine Kerkenraad hebben daarvoor een plan gemaakt dat wil voorzien in voldoende professionele pastorale zorg voor alle leeftijdsgroepen in de tijd dat de Protestantse Gemeente Soest in verandering is. Noteert u alvast de datum! Nadere informatie volgt.

Gebouwen studie de Open Hof en Wilhelminakerk

Voorstel transitiefonds

6 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak

Namens het moderamen en de kerkenraad mag ik iets zeggen bij de start van 2019. Wel een beetje vreemd dat een van de predikanten de nieuwjaarstoespraak houdt. Dat is eigenlijk werk voor de voorzitter, maar zoals u weet, hebben we dit najaar met spijt en waardering afscheid genomen van Fred Heidinga. Bram Schriever, onze externe adviseur, is intussen technisch voorzitter, en een kleine vertrouwenscommissie uit de kerkenraad is hard op zoek naar een nieuwe voorzitter. In deze weken worden er gesprekken gevoerd en we hopen van harte dat iemand moed, tijd en vertrouwen vindt om voorzitter te worden van de kerkenraad van de PGS. Het enige wat wij kunnen doen, gemeenteleden en professionals, is dat we haar of hem op voorhand onze hartelijke steun en medewerking toezeggen. Goed, waarover moet het gaan in de nieuwjaarstoespraak?
Laten we zeggen: perspectief op de weg die we als Protestantse Gemeente Soest gaan.

Perspectief

Ruim één jaar bestaat de PGS nu in haar nieuwe structuur. Van vier wijken zijn we geworden tot één gemeente met vier kernen. Er is één kerkenraad, die zich laat ondersteunen door de taakgroepen en door de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Terwijl het gewone werk zo goed als mogelijk doorgaat (en dat is héél véél …) zijn we bezig de kerk te verbouwen. Binnen een paar jaar willen we het huis-van-de-gemeente op maat hebben voor de volgende tien – twintig jaar. Én: we willen goed antwoord geven op de uitdagingen die een nieuwe tijd en nieuwe generaties meebrengen. Dat is nogal een klus. Ik zeg u eerlijk: we hebben allemaal last van de onzekerheid waarmee zo’n periode van veranderingen gepaard gaat. Het doet een groot beroep op ieders veerkracht en geduld. Het zou niet moeilijk zijn daarover uit te weiden, maar laten we nu vooral kijken naar wat er gegroeid is in het afgelopen jaar, en dat is héél véél.

Wat is er al bereikt?

De kleine kerkenraad (pakweg vijftien vrouwen en mannen) is aan het leren hoe hij leiding moet geven aan de ene PGS. Wég uit het vierendelen en op weg naar gezamenlijkheid; elkaars belangen en zorgen leren zien en begrijpen. We zien met plezier dat de Taakgroep Kerk-naar-buiten plannen ontwikkeld om de inzet voor de samenleving in Soest-West uit te bouwen in de vorm van kerkelijke presentie. Met net zoveel plezier zien we de Diaconie weer plannen maken voor een inloophuis. We zien groeiende samenwerking tussen mensen die zich inzetten voor de jeugd: leiding van nevendiensten, leiding van jeugdkerk en catechese. We ontwikkelen communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen: de website geloveninsoest.nl, de app Chrch, de bladen Adem en Vuur – het ene voor informatie en bezinning binnen onze gemeenschap, het andere om een brug te slaan naar de Soester samenleving.

Er zijn ook zorgen

We delen in de bezorgdheid over het pastoraat in de PGS, als eind dit jaar collega Peter van den Berg afscheid neemt. Het pastoraat staat al onder druk, omdat we collega Wim Kievit al geruime tijd missen en we binnenkort ook afscheid moeten nemen van onze kerkelijk werker Susanne van der Sluijs. Maandagmorgen 7 januari zit het moderamen met de kerkrentmeesters en de pastores om de tafel om een goed plan te maken dat voor de hele PGS duidelijkheid en rust geeft rond de invulling van het professionele pastoraat. (Meer daarover leest u in de komende Adem!) Zelf ben ik nauw betrokken bij de Taakgroep Vieren, een mooi gemengd gezelschap, dat het afgelopen jaar het voortouw heeft genomen op een heel gevoelig punt: waar je zondag naar de kerk gaat en wat daar dan te beleven valt. Wat me treft in de Taakgroep Vieren is het respect voor heel verschillende belevingen en voorkeuren die de leden van de taakgroep over en weer tonen. Hier worden gesprekken gevoerd die ik u allemaal gun, gewoon omdat ieder probeert (jawel, probéért) te begrijpen wat voor de ander betekenisvol is. Vervolgens moeten we oplossingen vinden die nooit mooi zijn en altijd pijn doen. Zoals het schema van diensten voor de komende tijd: maandelijks twee van de vier kerken in gebruik. Zo’n schema noodzaakt ons allemaal in beweging te komen. We zien vanuit de kernen voorzichtig nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Over de meest basale dingen: hoe regel je een autodienst, wat doen we met bloemengroeten, hoe gaat het als we een overledene willen herdenken. ‘God zit in de kleine dingen’ zegt een Duits spreekwoord (Der liebe Gott steckt im Detail) – ik geloof dat de moed om zulke kleine dingen te bespreken getuigt van goede wil en goed vertrouwen. En daar moet we het in de kerk van hebben.

Tot slot

Op Driekoningen passeren de namen van Caspar, Melchior en Balthasar. Ongelooflijk verschillende mensen, nog vreemder voor elkaar dan wij in Soest. Maar ze vinden zichzelf en elkaar in een gebaar van geven aan het Christuskind, ieder een ander, eigensoortig geschenk. Hun namen vormen volgens een oude traditie een nieuwjaarswens, vaak boven de ingang van een woning geschreven: Caspar, Melchior, Balthasar, C – M – B = Christus Mansionem Benedicat, Christus, zegen dit huis. Laat die zegen de kracht zijn van onze Protestantse Gemeente Soest in 2019.

Ds. Kees Bregman,
namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest

PS De Nieuwjaarstoespraak kon vanwege het volle programma op 6 januari niet worden uitgesproken, maar is later via Dichtbij en deze website gepubliceerd.

9 oktober 2018

De Kerkenraad heeft m.b.t. de vierplekken als volgt besloten. 

 • Met ingang van 1 januari 2019 zullen per zondag twee kerkgebouwen van de PGS geopend zijn voor de eredienst. De twee andere kerkgebouwen van de PGS zijn dan gesloten. 
 • Er is sprake van twee vaste combinaties van twee kerkgebouwen, waarbij op zondag binnen elke combinatie één kerkgebouw geopend is voor de eredienst. 
 • De hiervoor bedoelde vaste combinaties van kerkgebouwen zijn: 

* Wilhelminakerk en Emmakerk 

* De Open Hof en de Oude Kerk 

 • Binnen elke combinatie zal steeds per maand worden gewisseld tussen het ene en het andere kerkgebouw. 
 • De liturgische programmering (welk type viering vindt in de geopende kerkgebouwen plaats) ligt in handen van de taakgroep Vieren, zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en verlangens van de gemeente en het beleid van de PGS inzake de gewenste variatie in vieringen. 

Ten aanzien van dit besluit geldt het volgende. 

 • Het besluit heeft alleen betrekking op de openstelling van kerkgebouwen op zondag ten behoeve van de wekelijkse erediensten. Voor alle overige activiteiten, waaronder ook rouw- en trouwdiensten, blijven alle vier kerkgebouwen in gebruik zoals dat thans ook het geval is. 
 • Het schema van openstelling en sluiting van kerkgebouwen geldt voor 2019. 

Rond juni 2019 zal een en ander worden geëvalueerd met het oog op het schema voor 2020 en (eventueel) volgende jaren. 

 • Het schema geldt ‘in de regel’. In het ritme van het kerkelijk jaar kunnen er aanleidingen zijn om hiervan af te wijken. Dit zal zeker het geval zijn bij kerkelijke hoogtijdagen (Pasen, Kerst) waarbij het uit oogpunt van beschikbare capaciteit wenselijk is dat alle vier de kerkgebouwen open zijn. 
 • Openstelling van twee vierplekken per zondag houdt niet in dat ook het aantal vieringen per zondag tot twee beperkt blijft. Dat kunnen er (soms) ook meer zijn – zij het dan wel in niet meer dan twee kerkgebouwen – naar gelang de ervaringen en behoefte. 
 • Vooral bedoeld om de onderlinge ontmoeting te stimuleren vinden met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld 1x per twee tot drie maanden) vieringen van verschillend type in één kerkgebouw plaats waarbij de andere drie kerkgebouwen die zondag gesloten zijn. 

Alle vier de kerkgebouwen komen daarvoor evenredig aan de beurt. 

 • De kerkenraad spant zich in om de volgende randvoorwaarden tijdig te vervullen: 

* De berichtgeving over de zondagse vieringen is tijdig, duidelijk en toegankelijk voor iedereen. 

* De vervoersdienst (kerktaxi) is optimaal (centraal) geregeld. 

* Kerkradio (uitzending via internet) in alle kerkgebouwen goed geregeld. 

* Kinderoppas en -nevendienst zijn adequaat geregeld (onder regie van taakgroep Jeugd & Jongeren). 

17 aug. 2018

UITNODIGING voor onderling gesprek na de viering van 2 september 2018

Twee kerkgebouwen per zondag geopend in 2019? 

In 2018 geldt een schema voor de wekelijkse erediensten in de vier kerkgebouwen van de PGS waar-bij met enige regelmaat in één of meer kerkgebouwen geen viering plaatsvindt. Dit schema wordt als onvoldoende duidelijk ervaren en lijkt daardoor van negatieve invloed op het kerkbezoek. Naar aan-leiding hiervan is in de kerkenraad gesproken over een schema voor 2019 dat vooral duidelijk en voorspelbaar moet zijn en het kerkbezoek zoveel mogelijk stimuleert. 

Daarbij is het raadzaam om nu zo snel mogelijk te komen tot een situatie waarin op zondag in niet meer dan twee kerkgebouwen op zondagochtend vieringen plaatsvinden. Feitelijk om dezelfde rede-nen waarom eerder is besloten tot de vorming van één PGS met twee vierplekken. Met vooral als doel: meer ontmoeting van en saamhorigheid onder kerkleden, een duidelijke plek voor de jeugd (wens van ouders met jonge kinderen) én tijd van professionals en vrijwilligers vrijspelen voor ander werk in verband met de opbouw van de gemeente. 

Het flankerend beleid bepaalt dat de vier kerkgebouwen van de PGS tot 2022 op een gelijkwaardige wijze worden ingezet voor vieringen van de PGS. Dit uitgangspunt wil de kerkenraad bij de vaststel-ling van een nieuw schema voor 2019 gestand doen. 

De taakgroep vieren heeft inmiddels stappen gezet als het gaat om het “palet” van vieringen voor de toekomstige PGS. De taakgroep komt tot drie profielen, met binnen elk daarvan twee types. Het is wenselijk om met dit palet van vieringen zo snel mogelijk daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

Met deze ingrediënten zijn meerdere opties voor een schema van openstelling en sluiting van kerk-gebouwen op zondag denkbaar en in de kerkenraad besproken. De contouren die zich daarbij aan-dienen vindt u op de volgende pagina. 

U bent van harte uitgenodigd om dit onderwerp na de viering van 2 september tijdens de koffie met elkaar te bespreken. In alle vier de kerkgebouwen vindt die zondag een viering plaats. Leden van de kleine kerkenraad zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En vooral ook om naar u te luiste-ren met het oog op de besluitvorming over dit onderwerp in de vergadering van de kerkenraad op 8 oktober aanstaande. Op pagina 3 vindt u nog aanvullende informatie om u te helpen bij het ge-sprek. 

Met hartelijke groet, 

Namens de kerkenraad van de PGS 

Fred Heidinga 

Voorzitter 

Brief met bijlagen

Presentatie op 24 juni 2018

door de voorzitter van de Kerkenraad

Dromen en bouwen heet de visienota die aan de basis ligt van het traject waar we ons nu in bevinden. In mijn eigen woorden samengevat klinkt die droom als volgt ….

Inleiding, droom en visie

Teksten en Beelden bij de presentatie

Reacties gemeenteleden op de presentatie

24 juni 2018

Informatiebijeenkomst uitnodiging

De kerkenraad wil u graag vóór de zomerperiode bijpraten over de meest actuele ontwikkelingen en met name hoe wij ons in de nabije toekomst, vanaf aankomende zomer, de transitie naar de nieuwe PGS in 2022 voorstellen. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals: het aanbod van vieringen en het gebruik van kerkgebouwen in die periode, evenals het traject voor uiteindelijk te behouden en buiten gebruik te stellen vierplekken, het jeugd- en jongerenwerk en het algemene en financiële toekomstperspectief van de gemeente.

Wij hebben gemeend dit het beste te kunnen doen met een informatiebijeenkomst voor de gehele gemeente op zondagochtend 24 juni aanstaande. Om praktische en logistieke redenen zal deze bijeenkomst, die vooraf wordt gegaan door een korte viering, plaatsvinden in de Wilhelminakerk. In de andere kerkgebouwen, behoudens de Johanneskerk, is die ochtend géén viering. In de Wilhelminakerk worden activiteiten voor kinderen en jongeren in alle leeftijdsgroepen geregeld.

Programma (tijden indicatief) met als thema:

“De nieuwe PGS… een veelkleurig mozaïek”

09.30                 Kerkzaal open, koffie in de vestibule

09.45                 Samenzang in de kerkzaal

10.00                 Korte viering met als voorganger: ds. Peter van den Berg

10.30                 Presentatie door Fred Heidinga, voorzitter kerkenraad

11.00                 Uw vragen en opmerkingen

11.30                 Afsluiting, wegzending en zegen

Vanaf ca. 11.45  Koffie / thee en fris met iets lekkers in De Rank (tot ca. 12.30 uur)

Het programma is compact gehouden mede met het oog op de fietstocht, georganiseerd door de diaconie, die om 12.00 uur van start gaat bij De Oude Kerk.

Tijdens de koffie na afloop zullen zoveel mogelijk leden van de kerkenraad herkenbaar aanwezig zijn voor uw eventuele vragen of opmerkingen.

Van de bijeenkomst zal uiteraard verslag worden gedaan op de website en in de diverse publicaties van de PGS.

Wij rekenen natuurlijk op uw aanwezigheid! En als u inderdaad van plan bent om erbij te zijn dan wordt het zeer op prijs gesteld, al is het zeker niet verplicht, als u iets zelfgemaakt lekkers voor bij de koffie meeneemt.

Verslag gemeenteavond, zie Dichtbij

Gemeenteavond over vieren

Op dinsdag 22 mei organiseert de Kerkenraad in samenwerking met de Taakgroep Vieren een PGS-brede ontmoeting rond het thema ‘vieren’, waarvoor alle gemeenteleden van harte zijn uitgenodigd. In deze bijeenkomst willen we jullie met elkaar in gesprek brengen over ‘vieren’ en informeren over een mogelijk palet van vieringen voor de Protestantse Gemeente Soest. De ontmoeting vindt plaats in de Wilhelminakerk (Soesterbergsestraat 18), van 20.00 – 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee.

Het afgelopen halfjaar is de taakgroep intensief bezig geweest zicht te krijgen op de stijl en de inhoud van de huidige vieringen in de PGS, samen te zoeken naar waar het in de zondagse vieringen om gaat en te ontdekken hoe een ieder daar persoonlijk in staat. Dat waren waardevolle en verbindende gesprekken. Graag voeren we een dergelijk gesprek met alle gemeenteleden. In dit ‘gemeentegesprek’ willen we jullie in de gelegenheid stellen elkaar rond een aantal kernvragen over vieren te ontmoeten. Wat raakt en inspireert je in een viering? Wat helpt je om in een viering je geloof te verdiepen? Welke kern(en) van christelijk geloof of de christelijke geloofstraditie vind je belangrijk dat die in een kerkdienst naar voren komen? Hoe wil je in een viering betrokken zijn? Wat is voor jou een reden om naar de kerk te gaan?

Momenteel verkent de taakgroep verschillende profielen en typen vieringen die mogelijk in de toekomst in de PGS gerealiseerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is de veelkleurigheid van onze gemeente en het streven recht te doen aan en in te spelen op de verschillende behoeften, wensen en verwachtingen ten aanzien van het vieren. Graag delen we als taakgroep onze bevindingen met jullie en nodigen we jullie uit met ons mee te denken.

We hopen en verwachten dat het belang van zo’n PGS-breed gesprek over vieren wordt aangevoeld en ingezien, en dat je bereid bent daar tijd voor vrij te maken. We kijken uit naar jullie komst.

Kanselboodschap 28 januari 2018

De kerkenraad deelt u het volgende mee inzake de beroepsprocedure tegen de vierplekkeuze voor de Protestantse Gemeente Soest. Het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk heeft op 17 januari uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak kan niet meer worden geprocedeerd.

De kerkenraad zal de groep die het bezwaar en beroep heeft aangetekend uitnodigen om nu samen het gesprek aan te gaan in het licht van de toekomst en de opbouw van onze gemeente.

Vernieuwing bestuur

Zij moeten het gaan doen! Dit is de nieuwe ploeg. Zij gaan de Trektocht verder leiden als nieuwe Kerkenraad. Per 1 december zijn alle wijken (met uitzondering van de Johanneskerk) opgeheven en zijn er geen wijkkerkerkenraden en ook geen Algemene Kerkenraad meer nodig. De bestuurlijke eenheid heeft zijn beslag gekregen en er is nu één Kerkenraad voor de gehele Protestantse Gemeente Soest. Graag stellen we de leden aan u voor.

Van links naar rechts achteraan: Han van Dijk, Fréderique Lucas, Jenneke Welmers,  Bert van der Zande, Fred Heidinga, Iemkje Doesburg, Bea Engelsman.
Vooraan: Kees Bregman, Marteke Vernhout, Rikjan Jansen, Harry Eichholz, Wim Kievit.

Hoorzitting

Op 11 augustus is beroep aangetekend tegen de afwijzing van het bezwaar (door het RCBG) dat was ingediend tegen de vierplekkeuze in het besluit van de Algemene Kerkenraad van 16 februari 2017. Dit beroep is aangetekend door de bezwaarmakers en is in behandeling bij het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen, het hoogste rechtsorgaan binnen de PKN. Op 14 december hield dit College een hoorzitting over deze kwestie, waarvoor een kleine delegatie van zowel de bezwaarmakers als van de kerkenraad was uitgenodigd. Na deze hoorzitting zal een uitspraak vermoedelijk niet al te lang op zich laten wachten. Vanzelfsprekend volgt daarover nader bericht.

Meer lezen: Trektocht nr. 14 – 14 dec. 2017

Meer lezen: Trektocht nr. 13 – 26 okt 2017

Eénwording PGS op 1 december

In navolging van zijn besluit van 21 september jongstleden heeft de AK als datum voor de éénwording van de PGS vastgesteld: vrijdag 1 december 2017. Op die datum zal in een formele vergadering de Nieuwe Plaatselijke Regeling worden vastgesteld, waarmee de wijkgemeenten (met uitzondering van de Johanneskerk) worden opgeheven en de nieuwe structuur met taakgroepen en kernteams wordt ingevoerd. Ook zal in die vergadering de nieuw samengestelde gemeenschappelijke kerkenraad worden geïnstalleerd.

Aansluitend om 20.00 uur zal met een feestelijke viering, waarvoor alle leden van de PGS en een aantal externen worden uitgenodigd, stil worden gestaan bij deze belangrijke mijlpaal. De bijeenkomst vindt plaats in de Wilhelminakerk. Nadere informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk.

Trektocht 12 – 28 sept. 2017

Bestuurlijke eenheid is een grote stap voorwaarts.

KANSELBOODSCHAP  –  24-09-2017

De Algemene Kerkenraad van de PGS vraagt uw aandacht voor het volgende.

De AK heeft in zijn vergadering van 21 september, na rijp beraad en na raadpleging van de ambtsdragers op 14 september, éénstemmig besloten thans uitvoering te geven aan zijn besluit van 16 februari 2017. Door nu op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot éénwording van de PGS door opheffing van de wijkgemeenten, met uitzondering van de wijkgemeente Johanneskerk, bij gelijktijdige installatie van de nieuwe kerkenraad. De éénwording op deze wijze, die aanvankelijk was beoogd per 1 september, zal nu plaats vinden in november aanstaande. De exacte datum zal nog definitief worden vastgesteld en bekend gemaakt.

De AK voegt hieraan toe dat de uitkomst van de lopende beroepsprocedure inzake de vierplekkeuze niet wordt afgewacht. De afhandeling hiervan wordt overgelaten aan de nieuw te installeren kerkenraad. In het vertrouwen dat deze dit in wijsheid en zorgvuldigheid ter hand zal nemen.

De AK roept u allen op om, met ingang van vandaag al, te denken, te doen en vooral te zijn als één protestantse gemeente van Jezus Christus in Soest; met elkaar verbonden in geloof, in vertrouwen en in liefde.

Trektocht nr. 11 – 24 aug 2017

Voortgang proces en komende activiteiten

Ambtsdragers laten zich horen

Op donderdag 14 september kwamen ongeveer vijftig ambtsdragers samen in de Emmakerk voor een bijeenkomst over de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest (PGS). Het was de eerste bijeenkomst na de zomer. In de zomer is besloten de installatie van de nieuwe kerkenraad en de opheffing van wijkgemeenten (met uitzondering van die van de Johanneskerk), op 1 september 2017 uit te stellen.

De reden hiervoor was de procedure naar aanleiding van het ingediende bezwaar door de Initiatiefgroep tegen de vierplekkeuze. De uitspraak van het Regionale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen is op 14 juli ontvangen: het bezwaar is afgewezen. Tegen de uitspraak is echter beroep aangetekend bij het Generale College. De uitspraak kan een paar maanden duren en wordt op z’n vroegst rond de jaarwisseling verwacht.

Dilemma

De AK vroeg ambtsdragers mee te denken over de vraag ‘Hoe nu verder ?’ en legde het volgende dilemma voor:

 • Wachten we tot na de uitspraak van het Generale College met het vormen van één PGS of
 • kiezen we er voor om zo spoedig mogelijk die ene PGS te vormen.

Twee opties

Na de opening leidde Fred Heidinga de avond in met onder andere een schets van het dilemma en de aspecten ervan. Vervolgens ging het gezelschap in zes groepen uiteen. Iedere groep besprak beide opties aan de hand van de vragen:

Wat is de kracht van optie 1 en bij wie schept het vertrouwen?

Wat is de kracht van optie 2 en bij wie schept het vertrouwen?

Optie 1: De huidige AK blijft bestaan en er wordt niet één PGS gevormd voordat er een uitspraak is van het Generale College. De taakgroepen gaan ondertussen wel van start.

Optie 2: De AK voert het besluit van 16 februari 2017 uit en gaat zo spoedig mogelijk over tot de vorming van één PGS met de daarbij behorende structuur met betrekking tot taakgroepen, kernteams, werkwijze predikanten, etc.

Doordat iedereen werd uitgedaagd om over beide opties na te denken, gaf dat heldere inzichten.

Positie kiezen

Na de pauze verplaatsten alle ambtsdragers zich naar de kerkzaal en verkenden zij aan de hand van zeven stellingen op een speelse manier het dilemma. Bij elke stelling en de vraag ‘ben je het wel of niet met de stelling eens’ namen zij in de ruimte hun positie in. Eén van de stellingen luidde: “Kiezen om nu die ene PGS te vormen, betekent een keuze voor vertrouwen in de nieuwe kerkenraad”. De ambtsdragers gingen ‘over de streep’ en de keuzes werden middels een kort interview toegelicht en met elkaar gedeeld. Zo werd per stelling duidelijk hoe de meningen waren verdeeld en in welke mate er al dan niet overeenstemming was.

Aan het einde van de avond keerden de ambtsdragers terug naar de wijkzaal waar ze gevraagd werden om hun voorkeur voor of hun bedenkingen tegen een optie kenbaar te maken. Tevens kregen ze gelegenheid de AK een vraag, een overweging of een hartenkreet mee te geven. De briefjes werden op grote vellen geplakt en gaven zo een overzicht van de meningen. Het was een nuttige avond waar door iedereen hard is gewerkt.

Al met al een mooie input voor de AK die op 21 september 2017 bijeenkomt om over de vraag ‘hoe nu verder’ een besluit te nemen.

Uitstel installatie nieuwe Kerkenraad

De bijeenkomst van ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Soest, met als doel de installatie van de grote kerkenraad en de opheffing van wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Soest (met uitzondering van die van de Johanneskerk), zal op de geplande datum van vrijdag 1 september geen doorgang vinden. Er zal een nieuwe datum worden bepaald.

De reden hiervoor is de procedure naar aanleiding van het ingediende bezwaar tegen de vierplekkeuze. De uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de Kerkprovincie Utrecht is op 14 juli ontvangen en het bezwaar is afgewezen. Tegen de uitspraak is echter binnen een termijn van dertig dagen beroep mogelijk en de AK heeft gemeend deze termijn af te wachten alvorens een nieuwe datum vast te stellen.

De huidige bestuurlijke organisatie met wijkkerkenraden en een algemene kerkenraad blijft voorlopig van kracht. Wij vertrouwen op uw begrip en houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg.

Uitspraak Regionaal College voor Bezwaren en Geschillen dd 14-07-2017

Installatie nieuwe Kerkenraad op vrijdag 1 september

De voorbereidingen voor de nieuwe bestuursstructuur zijn in volle gang. De bemanning van de verschillende Taakgroepen is praktisch rond. De beoogde samenstelling van de nieuwe Kleine Kerkenraad met een goede verhouding man/vrouw, jong/oud en afspiegeling van de voormalige wijken gaat lukken. Op vrijdag 1 september komen alle ambtsdragers van de gehele Protestantse Gemeente Soest bij elkaar en wordt de nieuwe Kerkenraad officieel geïnstalleerd. De voltallige Kerkenraad zal dan beslissen wie uit haar midden in de Kleine Kerkenraad zitting gaan nemen. De Kleine Kerkenraad zal de dagelijkse leiding op zich nemen. De start van de nieuwe bestuursstructuur zal een feestelijk karakter hebben. Vanaf 20 uur zijn alle gemeenteleden welkom om de eenheid van de Protestantse Gemeente Soest te vieren.

Hoorzitting n.a.v. bezwaarschrift

Op 28 juni sprak het Regionaal College voor Bezwaren en Geschillen op het dienstencentrum van Protestantse Kerk Nederland in Utrecht met afgevaardigden van de Initiatiefgroep en de Algemene Kerkenraad. Het College bleek het bezwaarschrift van de Initiatiefgroep uit de Wilhelminakerk en het verweerschrift van de Algemene Kerkenraad goed te hebben bestudeerd. Er werden nogal al wat kritische vragen gesteld. Het uiteindelijk oordeel van het College en de mogelijk opschortende werking laat echter nog even op zich wachten.

Trektocht nr. 10 – juni 2017  

Nieuws vanuit de Algemene Kerkenraad. Pastores in beweging.

Een kijkje bij de kansel, meer lezen …

PGS-brede bijeenkomst op 29 juni 2017 zorgt voor verbinding

Op donderdag 29 juni vonden twee bijeenkomsten plaats voor gemeenteleden van de PGS. De eerste was ’s middags, waar ongeveer 35 gemeenteleden aanwezig waren. De tweede bijeenkomst was in de avond. Hieronder volgt een verslag van de avond.

Ongeveer 70 gemeenteleden kwamen 29 juni naar de Emmakerk om meer te horen over de veranderingen die plaats gaan vinden als gevolg van de samenvoeging van de vier wijkgemeenten. Na het welkomstwoord van voorzitter Fred Heidinga, opende Wim Kievit de avond. Vervolgens sprak Bram Schriever (procesbegeleider) over de kerk van de toekomst.

Bram startte zijn betoog met de zorg om de toekomst van de kerk: “Kijkend naar de cijfers ziet die er niet al te best uit. Dat doet pijn en kan ons ontmoedigen. Het heeft ook een keerzijde: het biedt mogelijk nieuwe kansen en uitdagingen voor de kerk. Hoopgevend is de behoefte aan vernieuwing op het gebied van viering en liturgie. In en buiten de kerk ontstaan inspirerende plekken van vernieuwend kerk-zijn.”

Bram gaf aan dat er hernieuwde aandacht voor geloofsontwikkeling en geloofsverdieping is en sprak over de bestaande organisatiestructuur: “Mogelijk overleeft de kerk het niet als klassieke organisatie, maar weet de kerk zich uitgedaagd als een beweging in navolging van Christus, en rondom de eeuwenoude verhalen. De organisatiestructuur zal anders worden: lichter, opener en meer naar buiten gericht. De kernvraag in dit alles is wie Jezus voor ons ons is (Mt. 16:15)? En dat we ons afvragen: Wat staat centraal in onze gemeente? Waarom willen we voortbestaan? De toekomst van de kerk wordt niet bepaald door synodes of kerkenraden. De toekomst van de kerk, dat ben je zelf.” 

De nieuwe organisatie

Aansluitend gaf Fred een beeld van de nieuwe kerkelijke organisatie en de weg ernaartoe: ”Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraden vanaf 1 september de taken die ze nu nog uitvoeren, gaan overgedragen aan taakgroepen. Drie taakgroepen zijn al langere tijd actief: jeugd, communicatie & publiciteit en cursus & coaching. Vanaf 1 september komen de taakgroepen vieren, pastoraat en kerk naar buiten daarbij. Omdat deze nieuwe taakgroepen nog moeten opstarten, blijft de uitvoering van een aantal taken tijdelijk nog in handen van de kernteams: jeugd t/m 12 jaar, erediensten, pastoraat en dagelijks gebouwbeheer”.

“Het gesprek dat nu met elkaar gevoerd moet worden, gaat over wat gemeenteleden direct raakt: over jouw wijkgemeente , jouw viering, jouw cantorij, het pastoraat in jouw wijk, over de dingen die jouw wijkgemeente voor de samenleving doet. Dingen die voor jou nu vertrouwd zijn en waarin je straks opnieuw je eigen weg moet zien te vinden en te bepalen.”

“Dat kan best spannend worden en zijn. Tenzij we erin slagen met elkaar op zoek te gaan naar wat ons verbindt en open en verbindend te spreken over wat ons onderscheidt. Tenzij we de ontmoeting met de ander, met andere ideeën, als een mogelijkheid zien om onze blik te verbreden. Tenzij we elkaar toestaan fouten te maken. Tenzij we erin slagen de roeping en de uitdagingen uit het rapport ‘Dromen en bouwen’ door te laten klinken en door te laten dringen, niet alleen in ons verstand, maar juist en vooral in ons hart. Daarin ligt de gemeenschappelijke opgave.”

Workshops

Tijdens de avond konden gemeenteleden kiezen uit twee workshops met ieder een ander thema.

De thema’s die aan bod kwamen:

 1. Vieren: waar en hoe gaan we straks vieren?
 2. Pastoraat: hoe wordt het pastoraat georganiseerd, wat zijn de taken van de pastores en de pastorale vrijwilligers?
 3. Kernteams: wat zijn de taken van een kernteam en wie voeren die uit?
 4. Pastores: wat betekent een pastoresteam, hoe werken de pastores samen, hoe en waar worden zij ingezet?
 5. Kerk naar buiten: op welke wijze kunnen we als kerk van betekenis zijn in de lokale samenleving en hoe kunnen we onze identiteit en het evangelie daarin mee laten klinken?

De workshops werkten inspirerend en verhelderend. Zorgen werden gedeeld en geen vraag was te gek. Dat maakte deze avond waardevol. Er was voor iedere vraag tijd en respect.

Heb je de bijeenkomst gemist, maar nog wel een vraag? Mail naar Rianne Zevering: scriba.aksoest@gmail.com.

Reacties na afloop:

“Ik vond de avond informatief. Ik heb wel een zorg uitgesproken over de rol van de kernteams; is het iedereen duidelijk wat die gaan doen? Een kernteam is geen vervanging van een kerkenraad. Het kernteam heeft wel verantwoordelijkheden maar geen beleidsmatige.”

“Het was veel informatie om te behappen. Ik merkte dat de energie in de groepjes zit. Het is goed om te horen waar mensen tegenaan lopen. Bijvoorbeeld, hoe kom ik in de kerk als ik geen vervoer heb?”

“Het was over en weer aan elkaar wennen. Door de kleine groepen in de workshops was het gesprek heel persoonlijk. Het zit hem in kleine dingen, die voor iedereen weer anders zijn.”

De eerste bijeenkomst op 29 juni was om 14.30 uur en met name bedoeld voor de ouderen binnen onze gemeente. De tweede bijeenkomst begon om 19.45 uur.

Trektocht nr. 9 – mei 2017

Inspiratie en uitnodiging voor informatie bijeenkomst voor de gehele gemeente

Trektocht nr. 8 – april 2017

Over de komende veranderingen en de vele activiteiten voor de jeugd.

Hoe gaan we nu verder met de Trektocht?

Nu er definitieve besluiten over de toekomst van de Protestantse Gemeente in Soest zijn genomen is het heel wenselijk dat we op korte termijn met elkaar in beweging komen. Met de invoering van de Nieuwe Plaatselijke Regeling gaan vier wijkgemeentes immers op in één gemeente met één kerkenraad. En dit staat al heel snel te gebeuren! Per 1 september aanstaande…

Hoe gaat de nieuwe gemeente er uit zien? Daarvan staat feitelijk, met vaststelling van de Nieuwe Plaatselijke Regeling, alleen nog de organisatiestructuur vast. En een beperkt aantal taak- of projectgroepen heeft inmiddels ook wel een visie, beleid of een plan van aanpak uitgewerkt. Maar een heleboel vragen liggen nog open. Hoe en vanaf wanneer gaan we tussen de gebouwen rouleren? Wat worden de taken van de kernteams precies? En welke taken of opdrachten krijgen de taakgroepen? Welke mensen komen in de kerkenraad en taakgroepen en hoe worden die geselecteerd, gekozen of benoemd? Hoe gaat het jeugdwerk ingevuld worden? En hoe het pastoraat? Welk type vieringen staat ons voor ogen en met welke frequentie? Deze en nog vele andere nog niet of onvolledig beantwoorde vragen maken het noodzakelijk dat we op korte termijn met elkaar aan de slag gaan.

De Algemene Kerkenraad vindt het van belang dat we Soest-breed met alle ambtsdragers gezamenlijk antwoorden op deze vragen vinden. Dat hoeft nog niet allemaal in detail. Maar we willen wel met elkaar de richting, de hoofdlijnen en het tijdpad bepalen. De verdere uitwerking kan vervolgens worden overgelaten aan werk-, project- of taakgroepen onder supervisie van de Algemene Kerkenraad en – vanaf 1 september – de (Kleine) Kerkenraad.

Met dat doel worden al op korte termijn twee bijeenkomsten voor ambtsdragers georganiseerd: op woensdagavond 19 april en op dinsdagavond 9 mei aanstaande. In de eerste avond zal het accent liggen op bezinning en inspiratie. Welke kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen voor ons en welke vragen zijn op dit moment het meest van belang? De tweede avond zal vooral het karakter van een werkbijeenkomst hebben waarin we (groepsgewijs) met de diverse thema’s aan de slag gaan. Met als doel om aan het einde van de avond per thema een zo concreet mogelijk resultaat te presenteren.

Het voornemen van de Algemene Kerkenraad is overigens ook om later in het voorjaar een bijeenkomst voor alle belangstellende gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Soest te organiseren. Hoe en rond welk thema zo’n bijeenkomst vorm kan krijgen zal ook één van de onderwerpen van gesprek op 9 mei zijn.

Trektocht nr.7 – 23 febr. 2017

Over hoe nu verder na het grote besluit, het flankerend beleid en de wisseling van de wacht. Klaas de Waard heeft het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad op 16 februari overgedragen aan Fred Heidinga. 

Lees meer

Algemene Kerkenraad 16 feb. 2017 – Besluit Trektocht

KANSELBOODSCHAP voor zondag 19 februari 2017

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest heeft in zijn vergadering van donderdag 16 februari na intensieve beraadslagingen in ruime meerderheid als volgt besloten:

Ten eerste:

De aanbevelingen van de commissie Flankerend Beleid (zoals vastgesteld in de AK-vergadering van 19 januari 2017) integraal over te nemen en daar waar nodig de komende maanden met prioriteit nadere uitwerking van deze aanbevelingen ter hand te nemen.

Ten tweede:

Het voorgenomen besluit van de AK van 18 juni 2016 inzake de opheffing van de wijkgemeenten en de vorming van één Protestantse Gemeente Soest om te zetten in een definitief besluit, ingaande 1 september 2017 en de voor deze structuur ontworpen en door de AK reeds goedgekeurde plaatselijke regeling vanaf dat moment van kracht te verklaren.

Ten derde:

Het voorgenomen besluit van de AK van 18 juni 2016 over de aanwijzing van de Emmakerk en de Oude Kerk als vierplekken van de toekomst van de PG Soest en derhalve de onttrekking aan de eredienst van de gebouwen van de Open Hof en de Wilhelminakerk om te zetten in een definitief besluit en deze onttrekking ingaande 1 januari 2022 uit te voeren.

De Algemene Kerkenraad rondt met dit besluit een proces van meerdere jaren af, waarin steeds gezocht is naar een weg die recht doet en vertrouwen geeft aan zoveel mogelijk gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Soest en die tegelijkertijd duurzaam beleid creëert voor de toekomst. En beoogt hiermee de weg vrij te maken voor een volgende fase in het proces van éénwording. Deze fase zal vooral gekenmerkt worden door het samen vinden van een weg voor de ‘inrichting van het huis’. Een huis dat een thuis hoopt te bieden aan velen. Een thuis waarin mensen God en elkaar kunnen ontmoeten.

De AK vertrouwt op uw begrip en steun voor dit definitieve besluit, maar is zich tevens zeer wel bewust van de diversiteit aan gevoelens die dit bij de leden van de wijkgemeentes kan oproepen. De AK heeft dan ook het voornemen om hierin te voorzien door op korte termijn met de afzonderlijke wijkkerkenraden en belangstellende leden in gesprek te gaan. Om waar nodig de achtergronden van dit besluit nog eens met elkaar te bespreken èn om de verwachtingen voor de volgende fase in het éénwordingsproces met elkaar uit te wisselen.

De Algemene Kerkenraad PGS

Soest, 19 februari 2017

Kanselboodschap

Trektocht nr.6 – jan 2017 – Over het flankerend beleid. Meer tijd en ruimte om te werken aan herstel van vertrouwen en om naar elkaar toe te groeien en één PGS op te bouwen.

Lees het in Trektocht! + Bijlage 1

Gemeenteavond woensdagavond 11 januari 2017

Uitleg financiële situatie van de Protestantse Gemeente Soest

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) gaf woensdagavond 11 januari een uitleg over de financiën van de Protestantse Gemeente Soest(PGS) en de wijkgemeenten afzonderlijk. De opkomst was boven verwachting, in de aula van het Griftland College moesten extra stoelen worden neergezet om iedereen een plekje te geven. Zo’n 160 belangstellenden luisterden naar de presentatie van Bert van der Zanden, voorzitter van het College.

Bert gaf inzicht in de huidige financiële situatie van de PGS en de begrotingen van de komende jaren. Dit deed hij met als kader het beleidsplan Trektocht naar de toekomst. Het Financieel verslag van 2015 vormde de basis voor de cijfers die Bert presenteerde, omdat dit de laatste goedgekeurde cijfers van de Algemene Kerkenraad en de accountants zijn.

Meerjarenbegroting

De begrotingen voor de jaren 2017 tot en met 2021 zijn opgesteld door de wijkraden van de kerkrentmeesters samen met het CvK. Die begroting is vastgesteld door het CvK en nadat er aanpassingen zijn doorgevoerd, ging de Algemene Kerkenraad ook akkoord. Deze meerjarenbegroting houdt rekening met het concept personeelsplan, maar nog niet met de eventuele sluiting van gebouwen, omdat hier nog geen definitief besluit over is genomen.

Uit de cijfers blijkt, dat er nu ieder jaar meer geld uitgaat, dan er in komt. Daar moet iets aan veranderen, in het ideale geval komt er ieder jaar meer geld vrij voor vernieuwing.

Vragen

Na afloop van de presentatie werden er goede vragen gesteld. Hieronder een selectie:

 1. We hebben reserves, staat er ook geld tegenover?Bij twee wijken zijn er reserves, alleen is het lastig in te schatten hoeveel dat zal zijn op het moment dat er pastorieën worden verkocht of predikanten niet worden vervangen. De pastorie van de Emmakerk aan de Regentesselaan, is inmiddels verkocht. Omdat dit eind 2016 heeft plaatsgevonden is de opbrengst daarvan, €620.000, niet in de cijfers van 2015 te vinden.
 2. Als er geen sluiting van gebouwen zal zijn, hoelang kun je dan nog doorgaan?
  Er zijn reserves, maar die raken ieder jaar meer op. We staan nu op het punt dat we een keuze moe-ten maken, om over 5 jaar nog een sterke PGS te kunnen zijn. We hebben financiële middelen, als we die op een goede manier inzetten, kunnen we ook voor toekomstige generaties in Soest kerk zijn.
 3. Is het een overweging geweest om een gezamenlijke begroting te maken van één PGS?
  Op het moment dat we bestuurlijk één PGS worden en de wijkgemeenten worden opgeheven gaan we één begroting maken. Deze cijfers gaan uit van de huidige situatie met afzonderlijke wijkbegrotingen
 4. Wat is de trend voor de komende vijf jaar voor de inkomsten?
  Kun je daar iets over zeggen?

  Het ledenaantal daalt ieder jaar met ongeveer 2 procent. Daar komt bij dat de ouderen het meeste geven en die zullen ons ontvallen. Er zijn helaas minder jongeren in de kerk en de financiële bijdrage is per persoon gemiddeld lager.

Meer informatie

Kon u niet bij de avond zijn maar wilt u wel de cijfers inzien? Dat kan op het kerkelijk bureau: Park Vredehof 2, 3762 DV Soest. Telefoon: 035-683 65 41.

Zie ook: Beleidsplan Trektocht naar de toekomst

Trektocht nr 5 – 21 nov. – Over de cursus ‘Andere liturgie’ en de projectgroep ‘Naar elkaar toegroeien’.

Algemene Kerkenraad 13 oktober – besluit over Trektocht

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van donderdag 13 okt. de reacties, die vanuit de gemeente op de voorgenomen besluiten tot hem zijn gekomen, besproken en gewogen.

De Algemene Kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is om de voorgenomen besluiten in definitieve besluiten om te zetten.

Besloten is om de voorgenomen besluiten aan te houden en in een periode van twee tot drie maanden te onderzoeken,

1. welk flankerend beleid voor een groter draagvlak voor het omzetten van de voorgenomen besluiten in definitieve besluiten kan zorgen;

2. daartoe formeert de Algemene Kerkenraad een commissie bestaande uit de voorzitter en de scriba van de Algemene Kerkenraad, de voorzitter van het College van Diakenen de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de vier wijkvoorzitters, een predikant, twee leden van de projectgroep Jeugd en een lid van de projectgroep Pionieren.

3. Tevens onderzoekt de Algemene Kerkenraad wat de consequenties zijn indien de voorgenomen besluiten niet omgezet worden in definitieve besluiten.

4. In diezelfde periode legt het College van Kerkrentmeesters de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Soest uit aan de gemeente.

5. Uiterlijk half januari organiseert de Algemene Kerkenraad een gezamenlijke ambtsdragersbijeenkomst waarin bovengenoemde commissie haar advies bespreekt.

6. Daarna neemt de Algemene Kerkenraad een definitief besluit.

Het spijt de Algemene Kerkenraad bijzonder dat hij geen definitief besluit heeft kunnen nemen, maar ziet geen andere weg dan hierboven beschreven. Hij hoopt op uw begrip.

Trektocht nr. 4 – 27 okt. 21016 Toelichting op de uitgestelde besluitvorming.

Wat hier aan voorafging

Gemeenteavonden 12-15 september 2016

U bent als leden van de Protestantse Gemeente Soest van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond van uw eigen wijk. Op deze avond luistert de kerkenraad heel goed naar de meningen van alle leden van de wijkgemeente over het voorgenomen besluit. Zonder kennen en horen neemt de kerkenraad geen besluit.

Tijdens de avonden staan twee voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad centraal:

 • De plaatselijke regeling en het opheffen van de wijkgemeenten binnen de PGS vanaf eind 2016.
 • Het onttrekken aan de eredienst van de Open Hof en de Wilhelminakerk vanaf november 2017.

De planning ziet er als volgt uit:

 • 12 sep. 20 uur Wilhelminakerk
 • 13 sep. 20 uur De Open Hof
 • 14 sep. 20 uur Emmakerk
 • 15 sep. 20 uur De Oude Kerk

Alle avonden beginnen om 20.oo uur

Trektocht nr. 3 – 8 sept. 2016 – reacties gemeenteleden en uitleg nieuw bestuur

Trektocht nr. 2 – aug. 2016 – Klaas en Wim over de kerk van de toekomst

Gemeenteavond over beleidskeuze op 22 juni

De Algemene Kerkenraad wijst De Oude Kerk en de Emmakerk aan als vierplekken voor de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest. Het is een voorlopig besluit, dat in de week van 12 september aan de diverse wijkgemeentes zal worden voorgelegd voor hoor en wederhoor. De definitieve besluitvorming in de Algemene Kerkenraad zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. De laatste vieringen in de Wilhelminakerk en De Open Hof zullen vermoedelijk eind 2017 zijn.

Trektocht nr. 1 – juni 2016 – Informatie over het voorgenomen besluit

Gebouwen rapport vs 06-06-2016

Plaatselijke regeling juni 2016

Presentatie-22-juni (powerpoint afdruk)

2e Knooppunt-avond op 18 mei – Ruimte voor dialoog

Op 18 mei togen 120 belangstellenden naar het Griftland College voor de 2e Knooppunt-avond van de Protestantse Gemeente Soest. Tien weken na de 1e Knooppunt-avond is er veel gebeurd. Ruim 50 mensen werkten hard in 7 groepen aan de thema’s:

 • Naar elkaar toegroeien, 
 • Pionierswerk, 
 • Jeugdwerk,
 • Vierplekkeuze,
 • Bestuursstructuur en Plaatselijke Regeling,
 • Financiën en
 • Team Pastores.

Er zijn stappen gezet, zo is er een rapport over de criteria gebouwenkeuze, een plaatselijke regeling en heeft de werkgroep Naar elkaar toegroeien een schema gemaakt. Ook zijn er processen die tijd kosten, zoals Pionieren en Jeugd.

Na de opening van Kees Bregman en de uitleg over het programma van Jan Dirk Pronk en Klaas de Waard, gaf Fred Heidinga een duidelijke presentatie over de Vierplekkeuze.
Hoe kiezen we twee vierplekken? De Algemene Kerkenraad (AK) kiest in juni uit twee mogelijkheden:

 1. Een scenario met 2 gebouwen: 2 vierplekken waarvan de Oude Kerk er 1 is.   In dit scenario zijn er drie varianten: 1: OK* + WK, 2: OK + EK, 3: OK + DOH
 2. Een scenario met 3 gebouwen waarbij we uit de EK, WK en DOH er 2 kiezen en de Oude Kerk als religieus/cultureel centrum toegevoegd wordt. In dit scenario zijn er drie varianten: 1: WK + DOH, 2: DOH + EK, 3: EK + WK, met de OK als religieus/cultureel centrum.

*De afkortingen nog even op een rij:
OK: Oude Kerk, WK: Wilhelminakerk, EK: Emmakerk en DOH: De Open Hof.

De criteria

De projectgroep toetst alle gebouwen aan vier aandachtsvelden:

 1. Functionaliteit en bruikbaarheid;
 2. Exploitatiekosten;
 3. Cultuurhistorische en/of architectonische waarde;
 4. Verkoopmogelijkheden.

Meer informatie over deze criteria leest u in de Factsheet gebouwenkeuze

Een compleet beeld

De projectgroep waardeert de afzonderlijke criteria van ‘functionaliteit’ en ‘cultureel/architectonische waarde’ t.o.v. elkaar. De cijfers die voortkomen uit ‘exploitatielasten’ en ‘opbrengst bij verkoop’ maken het beeld compleet.

Zo bekijkt de groep zes varianten. De AK kiest uiteindelijk of het de variant uit scenario A wordt of de variant uit scenario B.

Fred gaf aan dat de projectgroep Vierplekkeuze is opgebouwd uit mensen vanuit alle wijken en dat zij zeer zorgvuldig te werk gaan. De keuze die voor hen ligt is lastig en lijkt op het vergelijken van drie appels en een peer.

In gesprek met elkaar 

Na de koffie gingen alle aanwezigen in gesprek met de projectgroepen. In de aula stonden zeven tafels waar leden uit de projectgroepen toelichting gaven op hun plannen aan de hand van stellingen. Ook was er ruimte voor vragen en verdieping op een onderwerp. Op iedere tafel lagen drie vellen papier, roze (wat is iets te optimistisch), oranje (wat al heel goed gaat) en blauw (wat geeft zorgen). Deze vellen papier vulden de aanwezigen in tijdens het gesprek en zo nam iedere projectgroep een overzicht met vragen, ideeën en dilemma’s mee naar huis.

Wat leeft er?

 1. De projectgroep Bestuursstructuur kreeg verhelderende vragen zoals Hoe gaat het plaatje eruit zien als de wijkkerkenraden verdwijnen en Hoe gaat het met de vrijwilligers?
 2. Aan de gele tafel van de projectgroep Vierplekkeuze vroeg een mevrouw: We spreken veel over sfeer, maar ik zie alleen maar mannen in deze groep, hoe kan dat? Een goed punt, waar in de nieuwe kerkenraad aandacht aan geschonken moet worden.
 3. De leden van de werkgroep Pionieren hoorden veel het misverstand dat pionieren alleen in de Open Hof gebeurt. Dat is niet waar, pionieren start vanuit de Open Hof ten behoeve van de hele PGS. Een lastig punt om te bespreken was Hoe ziet de kerk van nu eruit? Wat is de presentatie van de kerk in de samenleving? De meningen waren verdeeld.
 4. Nieuwe ideeën kwamen er op de vellen papier te staan bij de projectgroep Jeugd. Zoals meer interactie en musicals in de vieringen en voor alle kinderen tot 10 jaar moet er straks per vierplek een nevendienst zijn.
 5. Bij het team Pastores waren veel belangstellenden in een geanimeerd gesprek over Hoe ga je vieren? en Blijf ik mijn eigen predikant houden?
 6. Bij de tafel van Financiën spraken mensen over Wat zijn de resultaten van de financiële begroting? Er was volop ruimte voor een plezierig en open gesprek omdat deze tafel niet zo druk bezocht werd.
 7. De projectgroep Naar elkaar toegroeien zet zoveel mogelijk in op gezamenlijke diensten. Het idee wat aan deze tafel besproken werd, is om bijvoorbeeld deze zomervakantie te starten met het sluiten van kerken in Noord en het openstellen van kerken in Zuid en omgekeerd.

Na drie gespreksrondes vond de centrale afsluiting plaats in de aula door extern adviseur Jan Dirk Pronk. De komende tijd staat er veel op het programma:

 • Juni: voorgenomen besluit gebouwen en de Plaatselijke Regeling
 • Eind juni: voorgenomen besluit qua tekst bekend
 • Communicatie via Dichtbij en Trektocht (nieuw te ontwikkelen nieuwsbrief over de transitie), de website en de wijkbladen
 • September: in elke wijk een gemeenteavond
 • Oktober: definitieve besluitvorming AK
 • November: start met de nieuwe inrichting en integratie conform het besluit
 • Advent 2017: kerken in twee gebouwen conform de keuze

Trots

Jan Dirk Pronk blikte terug en zei: De PGS staat voor een grote verandering waar iedereen zijn eigen gevoelens en ideeën bij heeft. Deze situatie vraagt erom om zorgvuldig samen te werken met elkaar. Iedereen mag trots zijn op wat er tot nu toe al bereikt is! Bedankt voor het harde werk en uw betrokkenheid.

Na afloop was er gelegenheid om na te praten tijdens de borrel in de ontvangsthal van het Griftland College.

Reacties na afloop:

Ik ging met gemengde gevoelens naar deze avond. Toch ben ik blij dat ik gegaan ben, ik heb aan gesprekken deelgenomen die ik interessant vond en heb nieuwe informatie gehoord.

Fijn dat we op deze avond zijn bijgepraat over de ontwikkelingen. Het is een complex proces wat ik lastig vind om te volgen.

Presentatie 18 mei

Factsheet gebouwenkeuze

Uitnodiging 2e Knooppuntavond, 18 mei

De thema’s van deze avond zijn ontmoeting en informatie rond de Trektocht naar de toekomst.

U krijgt de kans om nader kennis met elkaar te maken en mede invulling te geven aan de toekomst van onze kerk. Één van de verbeterpunten na de 1e knooppuntavond was dat er weinig ruimte was voor ontmoeting en een uitgebreid gesprek met de projectgroep en daarom is in dit programma extra aandacht voor deze punten. Wij hechten veel waarde aan uw komst!

Deze avond is onderdeel van een reeks van bijeenkomsten waarin wij u informeren over de transitie.

Het programma: 

19.30 uur                             Opening in de aula

19.40 – 20.15 uur               Presentatie

Tussentijds verslag van de projectgroepen, met ruime aandacht voor de projectgroep gebouwen. We bespreken de criteria die gebruikt gaan worden, er is nog geen keuze tussen de gebouwen.

20.15 – 20.30 uur              Pauze met  koffie / thee

20.30 -20.55  uur               In gesprek met een projectgroep.

We blijven in de aula en we ontmoeten elkaar in een van de hoeken bij de flapovers rond het thema van een projectgroep.  Er zijn verschillende sessies gelijktijdig.

21.00 – 21.25 uur               Idem ronde 2, maar nu met een drankje

21.30 – 21.55 uur               Idem ronde 3,

22.00 – 22.15 uur               Terugblik en afsluiting

1e Knooppuntavond, 1 maart 2016

Presentatie over voortgang in de projectgroepen.

Verslag en foto’s

Mededeling Algemene Kerkenraad aan Protestantse Gemeente Soest voor 20 december 2015 – Kanselbrief

De Algemene Kerkenraad heeft een besluit genomen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest (PG Soest). Over het voorgenomen besluit zijn twee gemeenteavonden gehouden. Op basis van de reacties heeft de Algemene Kerkenraad een definitief besluit genomen.

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft met vreugde vast mogen stellen dat er veel zaken in het voorgenomen besluit stonden die instemming vonden bij u. Wij noemen de volgende punten:

 • de urgentie, zowel inhoudelijk als financieel;
 • de noodzaak om bestuurlijk de krachten te bundelen in één kerkenraad;
 • de bundeling van krachten van alle predikanten en kerkelijk werkers in één team;
 • de keuze voor 2 vierplekken;
 • voluit energie te steken in pionierswerk en in het jeugdwerk.

Er was ook kritiek. Wij noemen de volgende punten:

 • in drie van de vier wijkgemeenten zijn ernstige bezwaren geuit tegen het nu reeds aanwijzen van De Oude Kerk als vierplek. Men vindt het belangrijk dat alle gebouwen worden beoordeeld volgens dezelfde procedure en met dezelfde criteria;
 • veel mensen pleiten voor een versnelling van het proces. Vooral voor gezinnen met jonge kinderen is een te lange periode van rouleren tussen de gebouwen ongewenst.

De AK heeft het voorgenomen besluit op een aantal punten gewijzigd, daarbij intact latend waar overeenstemming over is.

 • Zo is besloten het voornemen om De Oude Kerk nu reeds aan te wijzen als vierplek terug te nemen. Alle vier de gebouwen van de PG Soest zullen getoetst worden aan dezelfde criteria. Wel heeft de AK uitgesproken dat het gebouw De Oude Kerk eigendom blijft van de PG Soest. In dit kader heeft de AK ook besloten dat opdracht gegeven wordt tot restauratie en plaatsing van een historisch orgel in De Oude Kerk. De bekostiging hiervan zal volledig uit externe bronnen worden gefinancierd.
 • Daarnaast heeft de AK besloten het proces te versnellen. De huidige AK zal uiterlijk juni 2016 een besluit nemen over de twee te kiezen vierplekken.

Er zullen de komende periode regelmatig ambtsdragers-bijeenkomsten en gemeenteberaden georganiseerd worden om u in de gelegenheid te stellen mede invulling te geven aan de toekomst van onze kerk.

De precieze formulering van het besluit is te downloaden: Besluit AK Soest 17-12-2015

Er staat veel op stapel voor het komende anderhalf jaar. Het gaat over de kerk van de toekomst! Als wij de boodschap van Gods Liefde ook in de toekomst door willen kunnen geven, dan zullen we de inrichting en vorm van onze gemeente moeten herzien.

download: Kanselbrief 20-12-2015

Besluit Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Soest

inzake de uitvoering van het beleid zoals beschreven in Beleidsplan

Trektocht naar de Toekomst met Traditie en Vernieuwing 2015-2022

 

Op 19 februari 2015 heeft de AK een voorlopig besluit genomen inzake de toekomst van de PG Soest zoals vervat in hoofdstuk 10 van het Conceptbeleidsplan 2015-2022: ‘Trektocht naar de toekomst, met Traditie en Vernieuwing’.

In de periode april t/m oktober 2015 heeft de AK een uitgebreide ronde langs de wijkgemeenten gemaakt om de wijkkerkenraden en gemeenteleden te kennen in dit voorgenomen besluit en hen te horen over dit besluit.

Op grond van de inhoud, de bevindingen en discussies rond:

 • de rapporten ‘Dromen en Bouwen’ en ‘Om de Verandering’;
 • het Conceptbeleidsplan 2015-2022;
 • het besluitvormingsproces leidend tot eerder genoemd voorgenomen besluit;
 • het door de AK genomen voorgenomen besluit;
 • het kennen en horen van wijkkerkenraden en wijkgemeenten,

besluit de AK in vergadering bijeen op 17 december 2015:

1. Missie, Visie en Ontmoeten

a. De kerk van de toekomst zal, hoezeer zij ook staat in de christelijke traditie, er anders uitzien dan de kerk van nu. In dat verband staat voor de PG Soest de uitdaging centraal hoe de huidige gemeente de boodschap van Gods Liefde doorgeeft en voorleeft aan nieuwe generaties en de samenleving. Wij vormen een christelijke gemeenschap die zich door God wil laten raken en die geïnspireerd door die boodschap wil bijdragen aan de leefbaarheid van Soest. Wij willen dat ideaal niet beperken tot onszelf of tot onze eigen gemeente. Wij willen ons hierin verbinden met de wereld dichtbij en veraf. Dat streven vraagt bezieling en inspiratie. Dat vuur brandend houden, is de kern van onze aanwezigheid als christelijke gemeenschap.

b. Om gestalte te geven aan de in het beleidsplan benoemde Missie van de PG Soest staan ook in dit besluit vier uitdagingen centraal:

 • Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg
 • Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente
 • Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend
 • Wij zijn bereid om te veranderen en te kiezen nu de situatie daar om vraagt.

c. Dit besluit staat in zijn uitvoering ten dienste van de realisatie van bovengenoemde Missie en de onder punt b. beschreven uitdagingen.

2. Besturing van de PG Soest en toekomstig beleid

a. De PG Soest krijgt per 1 september 2016 één kerkenraad die eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten.

b. De wijkgemeenten worden op dat moment opgeheven en tijdelijk omgevormd tot vier kernen. De wijkkerkenraden worden tijdelijk omgevormd tot vier kernraden. Zij krijgen met name t.b.v. de eredienst en het pastoraat uitvoerende bevoegdheden voor de betreffende kern. De tijdelijkheid is gekoppeld aan het proces van uitvoering van de besluitvorming inzake de vierplekken (conform dit besluit voor de periode 1-9-2016 tot 1-9-2017).

c. De ene kerkenraad zal verder in zijn beleidsvoorbereiding en uitvoering worden ondersteund door de reeds gevormde en nog te vormen taakgroepen.

d. De AK ontwerpt voor 1 juni 2016 een nieuwe plaatselijke regeling waarin dit alles vorm krijgt en waarin de toekomstige structuur van de PG Soest beschreven wordt en zet alle kerkordelijke stappen in werking die nodig zijn voor de realisatie van dit beleidsvoornemen.

e. Van de AK/Kerkenraad wordt sturing verwacht om de beleidsvoornemens uit te voeren.

f. Waar mogelijk functioneert het CvK vanaf 1 januari 2016 alsof wij één PG Soest zijn.

g. Toekomstig beleid: Voor alle kernen wordt voor het seizoen 2016/2017 een activiteitenplan uitgewerkt door de kerkenraad/AK, samen met de betreffende kernraad, gericht op de integratie in de ene PG Soest per 1 september 2017. In dit activiteitenplan wordt uitgewerkt hoe de betreffende kern zich denkt voor te bereiden op de situatie per 1 september 2017 en hoe zij nu reeds een bijdrage denkt te leveren aan het vernieuwingsbeleid. Alle activiteiten van de wijkgemeenten zullen vanaf 1 januari 2016 in principe opengesteld zijn voor alle gemeenteleden van de PG Soest en georganiseerd worden met het perspectief op de te vormen nieuwe PG Soest.

h. De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard blijft afzonderlijk bestaan, en zal deel uitmaken van een hiervoor kerkordelijk voorgeschreven en nog te vormen Algemene Kerkenraad.

3. Elkaar beter en echt leren kennen en ontmoeten – het vuur – .

a. In het verdere invullings- en besluitvormingsproces zijn meerdere ambtsdragers-bijeenkomsten en gemeenteberaden nodig die mede invulling dienen te geven aan de diversiteit en het vuur van de PG Soest. Deze zullen steeds vaker Soest-breed georganiseerd worden. Verder zal gezocht worden naar meer kansen elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.

b. Hierbij zal het met elkaar voeren van het geloofsgesprek en het denken over de kerk van de toekomst een belangrijke plaats krijgen. Daarin zal de eigen kleur van de huidige wijkgemeenten zich gaan mengen met die van andere wijkgemeenten.

c. Tijdens de zomerperiode van 2016 zijn er twee kerken open conform een rooster opgesteld door de AK in overleg met de wijkkerkenraden.

d. In 2016 zullen de predikanten meer gaan rouleren met betrekking tot de plaats van voorgaan volgens een door de AK goedgekeurd rooster.

e. Vanaf september 2017 zullen de vieringen plaatsvinden in de gebouwen die door de AK zijn aangewezen tot vierplek voor de PG Soest (zie punt 6 van dit besluit). In het seizoen daaraan voorafgaand zal het aantal vieringen substantieel worden gereduceerd.

4. Pionierswerk

a. Er zal pionierswerk worden ontwikkeld binnen de gehele PG Soest. Bij de start wordt De Open Hof aangewezen als uitvalsbasis hiervoor. Voor dit pionierswerk wordt door de AK een plan vastgesteld dat voortbouwt op de uitgangspunten van “Dromen en Bouwen” en “Om de Verandering” (verdiepen, verbreden en verbinden), gericht op christelijke gemeenschapsvorming in Soest en de leefbaarheid in het dorp. De uitvoering van dit plan zal gedragen worden door de kerkenraad en het team van beroepskrachten en het zal in de toekomst plaatsvinden als integraal onderdeel van de activiteiten van de PG Soest. De beroepskrachten zullen hiervoor voor een deel van hun taak worden vrijgemaakt van het reguliere werk dat zij voor de PG Soest verrichten (zie 5b). Leden van de gehele PG Soest worden bij het pionierswerk betrokken.

b. De reden om dit werk vanuit De Open Hof te starten is de huidige profilering van De Open Hof-gemeenschap.

5. Personeel

a. Op basis van het Missionstatement van het team van Pastores zal het werkteam van predikanten en kerkelijk werkers vanaf nu functioneren als een team van collega’s dat met elkaar verantwoordelijk is voor het werk in de PG Soest. Het team zal het voortouw nemen in het geestelijk leiderschap bij het veranderingsproces richting de nieuwe PG Soest. Van de kerkenraad wordt sturing verwacht op deze ontwikkeling.

b. Om daadwerkelijk ruimte te maken voor een sterke en goede inzet in de realisatie van deze beleidsvoornemens, zullen de beroepskrachten allemaal voor gemiddeld 30% van hun tijd vrijgemaakt worden van reguliere werkzaamheden die zij op dit moment verrichten t.b.v. hun kern. Deze vrijgekomen tijd zullen zij op basis van een door hen samen met de kerkenraad/AK te ontwikkelen plan inzetten voor vernieuwende taken op Soest-breed niveau, welke werkzaamheden uiteraard ook weer hun positieve werking zullen hebben op het werk t.b.v. de per 1-9-2016 tijdelijk te vormen kernen. Dit beleidsvoornemen moet mogelijk worden gemaakt doordat vrijwilligers in deze kernen meer organisatorische taken van de predikanten over zullen nemen en doordat in de periode september 2016 t/m september 2017 het aantal preekbeurten in Soest met 25% en vervolgens met 50% zal worden teruggebracht.

c. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij bereid zijn om hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere plek (kerkelijke kern) te verrichten dan wel hun werk anders in te richten. Uiteraard wordt hier naar vermogen rekening gehouden met de aanstelling en taakomschrijving.

d. Vrijwilligers worden in de komende tijd nog belangrijker. Kennis en scholing zijn daarom cruciaal om succesvol deze verandering te doorlopen.

e. Het beleid is gericht op het verminderen van het aantal vierplekken tot maximaal 2 in september 2017. In een periode van maximaal 5 jaar wordt gestreefd naar een personeelsomvang van 2 fte voor predikanten en 2 fte voor kerkelijk werkers, 0,2 fte voor cantor/organist en een budget ten waarde van 0,2 fte voor overige kerkmuziek, 1 fte koster en 0,6 fte administratief medewerker. Van de fte’s kerkelijk werker wordt een substantieel deel van de tijd vrijgemaakt ten behoeve van het werk voor de jeugd.

f. De PG Soest streeft er naar om in de beleidsplanperiode van 2015 tot 2022 geen gedwongen ontslagen te laten plaatsvinden.

g. Bij vertrek van de koster van De Open Hof per 1 december 2017 en de cantor van De Open Hof medio 2016 en mogelijk andere vacatures worden deze alleen vervuld na akkoord CvK en AK/Kerkenraad en conform het formatieplaatje zoals naar voren komt uit de te nemen besluiten van de AK in het kader van dit beleidsplan.

6. Gebouwen

a. Voorlopig worden alle 4 de gebouwen in gebruik gehouden te weten: de Emmakerk, De Open Hof, De Oude Kerk en de Wilhelminakerk.

b. Besloten wordt per 1 september 2017 twee kerkgebouwen als vierplek voor de toekomst te gaan gebruiken. In juni 2016 zal de AK op basis van door een reeds ingestelde projectgroep te ontwerpen criteria en scenario’s beslissen welke twee van de vier gebouwen dit zullen zijn.

c. Het terugbrengen tot 2 vierplekken per 1 september 2017 betekent in de praktijk ook het terugbrengen tot maximaal 2 kerkgebouwen. Als de PG Soest meer kerkgebouwen open houdt, moeten die voor de PG Soest geen kosten genereren. Dit zou kunnen door voldoende huuropbrengst of door een ander gebruik in inkomsten van deze gebouwen.

d. Tevens zal de AK uitspraak doen over de bestemming van die gebouwen van de PG Soest die niet als vierplek worden aangewezen (dit mede in relatie tot aangegane verplichtingen).

e. Daarbij besluit de AK thans reeds dat het gebouw De Oude Kerk eigendom blijft van de PG Soest en dat de kerkenraad – mede afhankelijk van de uitkomst van het proces van vierplekkeuze voor de PG Soest – een plan zal maken voor functie en gebruik van De Oude Kerk in de toekomst.

7. Financieel

a. Er wordt uitgegaan van het op peil houden van inkomsten uit VVB, collectes en bijzondere inkomsten. Door de eigen huishouding gezond te houden komt ruimte en energie beschikbaar (pastoraal en diaconaal) voor buiten onze eigen gemeenschap. Daarom zullen de kerkrentmeesters voortdurend mogelijkheden onderzoeken de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beheersen.

b. Waar mogelijk functioneert het CvK vanaf 1 januari 2016 alsof we één PG Soest zijn.

c. Er wordt door het CvK een personeelsplan voor de beleidsplanperiode gemaakt. De hierboven beschreven beleidsvoornemens vormen het uitgangspunt van dit personeelsplan.

8. Communicatie

a. Er wordt snel gezocht naar een persoon c.q. kleine werkgroep die de communicatie van het gehele proces verder in de praktijk kan vormgeven. De veranderingen zijn talrijk en communicatie is daarbij zeer belangrijk!

b. Er wordt een breed communicatieplan opgezet met aandacht voor de communicatie tussen de organen onderling en tussen de afzonderlijke kernen, met de andere kerkgenootschappen en met de plaatselijke media.

c. Op weg naar één kerkelijke organisatie zullen bestaande informatiekanalen en inhoud daarvan moeten worden aangepast; bijzondere aandacht wordt daarbij gegeven aan de website van de PG Soest.

d. Gestreefd wordt naar het inrichten van een interactief medium voor de PG Soest zodat iedereen zijn/haar zegje kan doen.

e. Aan de nieuwe Taakgroep Communicatie wordt gevraagd om bij voorrang een Communicatieplan uit te werken voor de besluitvorming over en realisatie van het Beleidsplan Trektocht naar de toekomst met Traditie en Vernieuwing 2015-2022.

De AK heeft inmiddels besloten tot een projectorganisatie die de uitvoering en uitwerking van deze besluiten ter hand neemt. Daarnaast organiseert de AK een manier van inspraak specifiek voor jongere generaties. Maandelijks zal de stuurgroep van deze projectorganisatie de AK rapporteren. Daarbij wordt uitgegaan van een concentrisch besluitvormingsproces. Te nemen besluiten door de AK bouwen voort op reeds genomen besluiten. Het is een zogenaamde one-way-procedure.

Dit besluit is aangenomen in de vergadering van de AK van 17 december 2015

Download: Besluit AK Soest 17-12-2015

De weg naar besluitvorming – overzicht

Trektocht naar de toekomst, met traditie en vernieuwing

Als vervolg op Dromen en Bouwen heeft de Algemene Kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft de titel Trektocht naar de toekomst met traditie en vernieuwing. Het opstellen is een lang en intensief proces geweest en de Algemene Kerkenraad heeft uiteindelijk het plan in grote meerderheid aangenomen (er was één onthouding). Het betreft hier een voorgenomen besluit. Het plan is enige tijd geleden, onder strikte geheimhouding, gepresenteerd aan de ambtsdragers van alle wijken. De strikte geheimhouding is gevraagd om het proces in alle wijken gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De volgende stap is dat de Algemene Kerkenraad na dit voorgenomen besluit de wijkkerkenraden kent en hoort. In alle wijken is het gesprek met de wijkkerkenraden begonnen en er waren al data gepubliceerd voor gemeenteavonden, voor zowel het informeren als voor het horen van de gemeenteleden.

Echter nu blijkt dat de Algemene Kerkenraad meer tijd nodig heeft om met de kerkenraad van de Wilhelminakerk het gemeenteberaad voor te bereiden. Daarom hebben we besloten om alle gemeenteavonden uit te stellen. We beseffen dat dit bij veel mensen ongeduld of zelfs boosheid oproept.

De reden van dit besluit is dat het wel doorgaan van de andere gemeenteavonden een onwenselijke ongelijktijdigheid in informatievoorziening zou betekenen. De ene wijk zou al wel geïnformeerd worden, de andere niet. We vinden dat niet gepast. De Algemene Kerkenraad heeft daarom besloten om alle gemeenteavonden uit te stellen tot september, waarbij dan in één week alle wijken een gemeentevergadering hebben, waarin u door de Algemene Kerkenraad wordt geïnformeerd over het voorgenomen besluit.

De Algemene Kerkenraad wil in alle zorgvuldigheid voldoen aan het voorschrift van kennen en horen, niet alleen omdat het moet van de Kerkorde, maar vooral om draagvlak te zoeken voor de besluiten die we willen nemen. Besluiten die naar onze mening recht doen aan de titel van het beleidsplan. Het wordt een trektocht, niet alles ligt al vast, waarbij we oog hebben voor zowel de traditie als de vernieuwing. Het plan wil een impuls geven aan onze gemeente, waarbij we aan de ene kant de realiteit van krimp onder ogen zien, maar waar we aan de andere kant het vuur van het geloof levend houden en aanwakkeren.

20 november 2015

Tussenstand

In de maanden september en oktober waren er acht gemeenteavonden over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over het plan “Trektocht naar de toekomst”. Vier avonden om de gemeente te informeren en vier avonden om te horen welke opvattingen er in de gemeente leven over het voorgenomen besluit. En toen werd het even stil….

Tijdens de avonden hebben we het diverse keren over communicatie gehad. De AK is in het verleden te lang en te vaak een soort broedende kip geweest. We hebben beloofd daar verandering in te brengen, vaker iets te laten horen. Vandaar dit bericht als een tussenstand.

We hebben op de gemeenteavonden intensief van gedachten gewisseld over de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest. Er was een grote opkomst bij de gemeenteavonden. Zeker 300 gemeenteleden hebben aan de beraadslagingen deelgenomen. Er lag een voorgenomen besluit dat gaat over vernieuwing, over een andere organisatie met twee vierplekken en over gebouwen. Er blijkt een grote mate van consensus te zijn over de noodzaak tot vernieuwing en over een meer centrale organisatie. Dat we terug zullen moeten naar twee vierplekken ontvangt ook veel begrip. Over de voorstellen hoe te komen tot die twee vierplekken en in welke gebouwen dat zal zijn gaan de meningen echter uiteen.

De AK heeft de wijkkerkenraden gevraagd om naar aanleiding van de gemeenteavonden een advies te formuleren over het voorgenomen besluit. Die adviezen heeft de AK in de afgelopen week ontvangen en nu zijn wij weer aan zet.

De adviezen van de wijken zullen we natuurlijk grondig bespreken. Want naast voortgang van de besluitvorming is draagvlak voor het te nemen definitieve besluit van groot belang. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van ons.

Tot slot nog dit. In de gemeenteavonden hebben we intensief gesproken. De opkomst was hoog en er was een grote betrokkenheid. Een betrokkenheid die zich soms uitte in diepgaande gesprekken en in felle discussies. We danken al die gemeenteleden voor het meedenken en meespreken in deze moeilijke fase. We voelen ons, naast de kritiek, gesteund door veel warme woorden en door gebeden.

Klaas de Waard
voorzitter AK

28 september 2015

Planning van de gemeenteavonden per wijk

In iedere wijk worden twee gemeenteavonden gehouden.

De eerste avond informeert de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Klaas de Waard, u over de inhoud van het beleidsplan. Er kunnen deze avond verhelderingsvragen worden gesteld. U kunt een exemplaar van het beleidsplan mee naar huis nemen.

De tweede avond staat in het teken van het horen van u als wijkgemeente. U kunt deze avond vragen stellen en uw adviezen meegeven aan de Algemene Kerkenraad of een bericht sturen aan: scriba.aksoest@gmail.com

Er zal veel gaan veranderen. Dit vraagt een open, flexibele houding van alle wijken.

Bekijk en download onderstaand beleidsplan en bijlage, alsmede de verzameling vragen en antwoorden.

en de publicaties daarna:

Reageren niet mogelijk.