Trektocht naar de Toekomst

25 februari 2022

We mogen weer

Vanaf zondag 25 februari gelden geen beperkingen meer over aantallen kerkbezoekers, omdat dan de verplichte afstand van 1,5 m. is komen te vervallen.

 • Voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid wordt een deel van de zitplaatsen op 1,5 m. aangeboden.
 • Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.
 • Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is per 15 februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Wat blijft vanaf 25 februari:

 • Niet komen wanneer u klachten hebt die op covid-19 kunnen wijzen; geen handen schudden.
 • Goede ventilatie.
 • Verplaatsen volgens aangegeven route.
 • Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig.

Namens het moderamen, ds. Gerrit Olsman

 

25 januari 2022

We weer met meer mensen naar de kerk 

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Soest heeft kennis genomen van het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari jl. Op basis daarvan komt zij met de volgende besluiten:

 • Vanaf zondag 30 januari is het weer mogelijk om in de Emmakerk met maximaal 80 mensen aanwezig te zijn en in De Oude Kerk met maximaal met 40 mensen aanwezig te zijn tijdens de kerkdienst.
 • Aanmelden met het reserveringssysteem ‘Kerktijd.nl’ is noodzakelijk. (Met vaste placering op 1,5 meter)
 • Er dient een mondkapje te worden gedragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Er kan ingetogen worden gezongen.
 • Er dient goed te worden geventileerd.
 • Basisregels: Voor beide vierplekken gelden natuurlijk ook de basisregels: niet komen wanneer u klachten hebt die op covid-19 kunnen wijzen; geen handen schudden; handen desinfecteren bij binnenkomst; een mondkapje dragen bij verplaatsingen.

Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.

Voor de kerkenraad, gespreksgroepen etc. geldt dat deze – in een kerkgebouw – bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Na de persconferentie van 25 januari is er dus iets meer mogelijk qua bezoekersaantallen. Er mogen nu zoveel kerkgangers worden toegelaten als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ongeveer 20 procent van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is.

Namens het moderamen, ds. Gerrit Olsman 

Oppas en kindernevendienst

Nu de kerken weer open zijn, wordt ook de crèche opgestart. In De Oude Kerk is vanaf zondag 23 januari al oppas, in de Emmakerk vanaf zondag 30 januari. De kindernevendienst gaat later van start, bericht volgt wanneer dit wel het geval is. Corine van den Berg, Iemkje Doesburg en Carlijne Prince

 

19 november 2021

Spijtbetuiging van de kerkenraad

Donderdag 18 november heeft de bijna voltallige kerkenraad vergaderd en gesproken over de reacties uit de gemeente op de coronaregels die vorige week door een meerderheid van het moderamen zijn ingesteld, nl. de toepassing van het coronatoegangsbewijs voor beide vierplekken. Met name rond de vierplek Emmakerk blijken grote principiële bezwaren tegen de QR-code te leven. Dat hadden we vorige week niet voorzien, en het spijt ons zeer dat het besluit van vorige week zovelen pijnlijk getroffen heeft. De voorzitter van de kerkenraad kon zich overigens niet vinden in de gang van zaken en heeft zich op 13 november per direct teruggetrokken.

Namens de kerkenraad bied ik daarvoor onze excuses aan. We hebben een les geleerd en zullen in de komende tijd werken aan een kerkgemeenschap waarin degenen die de leiding hebben beter op de hoogte zijn van wat er onder gemeenteleden leeft. En ten slotte hopen we te mogen rekenen op uw vergevingsgezindheid. Laat genade de grondtoon van ons samenleven in de PGS zijn.

Namens de kerkenraad, ds. Kees Bregman, assessor

Geen QR-code, maar verder met kerktijd.nl

Op woensdag 17 november heeft de landelijke Protestantse Kerk voor het eerst klip en klaar duidelijk gemaakt waarom het coronatoegangsbewijs niet toegepast mag worden op kerkdiensten. Dit is na te lezen in de verwijzing die scriba ds. René de Reuver geeft in zijn overweging ‘Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven’. De Protestantse Gemeente Soest sluit opnieuw aan bij de adviezen die het CIO en de PKN geven. Deze luiden:

 • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan
 • Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering
 • Draag een mondkapje tijdens verplaatsing
 • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen

Het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

Concreet betekent dit dat vanaf zondag 28 november weer gewerkt wordt met kerktijd.nl. Verderop in deze Dichtbij leest u hoe u zich kunt aanmelden om uitgenodigd te worden voor een kerkdienst. Voor de komende zondag (21 november) zijn al plm. vijftig families van overledenen die herdacht worden uitgenodigd. De capaciteit van de Emmakerk is daarmee grotendeels benut, die van de Oude Kerk geheel.

Basisregels

Voor beide vierplekken gelden natuurlijk ook de basisregels: niet komen wanneer u klachten hebt die op covid-19 kunnen wijzen; geen handen schudden; handen desinfecteren bij binnenkomst; een mondkapje dragen bij verplaatsingen. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Jeugdwerk

De kerkenraad verwijst voor vragen over coronaregels rond het jeugdwerk naar het protocol jeugdactiviteiten in coronatijd van de PKN. Degenen die leidinggeven zijn vrij om beoordelen of een activiteit veilig voor henzelf en de kinderen of jongeren kan doorgaan.

Naar de kerk met kerktijd.nl

Zolang de anderhalvemetermaatregel van kracht blijft, is de capaciteit van de vierplekken nog beperkt. In de Oude Kerk kunnen ongeveer 40 kerkgangers in het schip van de kerk aanwezig zijn. In de Emmakerk kunnen ongeveer 80 tot max. 100 kerkgangers een plaats krijgen. Ongeveer, want echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten, en dat kan betekenen dat er voor iets meer mensen plaats is. U kunt zich aanmelden via het programma Kerktijd.nl.

Als u kerkdiensten bij wilt wonen meldt u zich eenmaal aan bij Kerktijd.nl.

Om uitgenodigd te worden moet u zich eerst registreren op computer, tablet of mobiel: klik op deze LINK

Vriendelijk verzoek: wilt u ná vrijdag de beheerder van Kerktijd.nl niet meer bellen – de lijst met aangemelde kerkgangers ligt dan inmiddels bij de dienstdoende kosters. Wilt u op de valreep nog informeren of u naar de kerk kunt, bel dan op zondagmorgen 9.00 uur naar de Emmakerk (035 68 356 51) of de Oude Kerk (035 60 221 20) en informeer bij de dienstdoende koster. U kunt ook op de bonnefooi naar de kerk komen, maar vol is echt vol, daar kunnen we helaas niet omheen.

Bij het aanmelden geeft u aan of u de vieringen wilt bezoeken in de Emmakerk of de Oude Kerk, of beide, en met hoeveel personen uit uw huishouden u gewoonlijk wilt komen. U moet daarbij een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Als u de aanmelding met de computer hebt verstuurd krijgt u direct een mail terug.

U moet hierin klikken op Verifieer e-mailadres. Dit is om misbruik te voorkomen. Als het goed is krijgt u nu uw gegevens te zien, maar daar hoeft u niets mee te doen. U bent klaar: u staat nu op de lijst met uit te nodigen kerkgangers. We houden voor het aantal kerkgangers rekening met het feit dat de kinderen een deel van de dienst niet in de kerk(zaal) maar in hun eigen ruimte meemaken.

Het programma kiest voor elke viering 40 (DOK) of 80 (EK) personen uit de lijst met gemeenteleden die zich hebben opgegeven, en nodigt de gekozenen uit via de mail (of telefoon). U moet dan opgeven of u van de uitnodiging gebruik maakt, en met hoeveel personen u wilt komen.

Als u antwoordt dat u niet wilt komen, of wanneer u na 24 uur nog niet hebt geantwoord, wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd. Als u zich hebt opgegeven voor beide vierplekken, dan betekent dat niet dat u vaker uitgenodigd wordt: Iedereen mag even vaak naar de kerk. Degenen die het langst niet in de kerk zijn geweest worden als eerste uitgenodigd.

Liturgie en KerkTV

De meesten van ons zullen aangewezen zijn op de uitzendingen via KerkTV. Bij de vieringen vanuit de Emmakerk worden de liederen in de uitzending getoond. Voor de vieringen vanuit De Oude Kerk kunt u de liturgie aanvragen bij BeheerderKerktijd@gmail.com (mw. Wilma Nauta). Dan krijgt u de orde van dienst wekelijks toegestuurd. U hoeft hiervoor niet elke week opnieuw een mail te sturen, als u eenmaal op de lijst staat krijgt u elke week de liturgie. Indien u zich wel heeft opgegeven, maar geen liturgie heeft ontvangen, checkt u dan uw ongewenste e-mails want wellicht is de liturgie daar terecht gekomen.

 

12 november 2021

Naar de kerk met QR-code

De Protestantse Gemeente Soest sluit voor de coronamaatregelen doorgaans aan bij de adviezen die de landelijke Protestantse Kerk geeft. Na de persconferentie van de overheid van 2 november heeft de PKN haar advies aangescherpt. De besmettingen lopen dusdanig snel op, dat uiterste voorzichtigheid geboden is. Sinds afgelopen maandag heeft het moderamen (Cees Geluk, Bea Engelsman, Rob Kracht, Han van Dijk en ds. Kees Bregman) uitvoerig van gedachten gewisseld over maatwerk bij de toepassing van de adviezen voor onze gemeente. Terug naar anderhalve meter betekent een beperkte bezetting in de kerkgebouwen, op basis van uitnodiging via kerktijd.nl. Dit laatste heeft tot gevolg dat slechts een deel van de gemeente naar de kerk kan komen en vooral dat het voor gezinnen met kinderen praktisch onmogelijk wordt om met elkaar naar de kerk te gaan, waardoor ook oppas en kindernevendienst zouden vervallen. We willen er alles aan doen om zoveel mogelijk gemeenteleden veilig naar de kerk te kunnen laten komen. Om dit te bereiken heeft het moderamen in meerderheid besloten af te wijken van het PKN advies en voor de vieringen in de Emmakerk en de Oude Kerk het coronatoegangbewijs (de QR-code) in te voeren.

Wat dit betekent wordt hieronder uitgelegd. We merken wel op dat de regels na de persconferentie van vrijdagavond 12 november nog bijgesteld kunnen worden. Daarover verschijnt dan zo spoedig mogelijk een extra editie van Dichtbij. Volgt er zaterdag geen nader bericht, dan geldt het volgende voor a.s. zondag.

Regels vanaf zondag 14 november

Voor het bijwonen van een viering in de Emmakerk of de Oude Kerk hoeft u zich niet aan te melden.

Bij binnenkomst via de hoofdingang wordt u gevraagd uw coronatoegangsbewijs (QR-code) te laten zien, op uw mobiele telefoon of op papier. Kinderen tot 13 jaar kunnen zo naar binnen. Zoals op dit moment (nog) in de theaters geldt mag 100% van de capaciteit gebruikt worden. Het is natuurlijk wel verstandig om zoveel mogelijk afstand te houden, vooral bij verplaatsingen.

Voor een beperkt aantal gemeenteleden die ook graag op anderhalve meter afstand zitten wordt in de Emmakerk de galerij vrijgehouden en in de Oude Kerk de kerkenraadsbank. In beide kerken is er oppas en kindernevendienst. Er wordt gelet op goede ventilatie. We vragen u bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Wanneer u zit, mag het af. Voor het zingen is tot nu toe geen beperking geadviseerd, maar het lijkt ons verstandig ingetogen te zingen.

Basisregels

Voor beide vierplekken gelden natuurlijk ook de basisregels: niet komen wanneer u klachten hebt die op covid-19 kunnen wijzen; geen handen schudden; handen desinfecteren bij binnenkomst; een mondkapje dragen bij verplaatsingen. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Informatie over het coronatoegangsbewijs

is te vinden op https://coronacheck.nl en https://testenvoortoegang.nl


25 september

De Protestantse Gemeente Soest sluit voor de coronamaatregelen aan bij de adviezen die de landelijke Protestantse Kerk geeft. Vanaf 25 september vervalt voor kerkdiensten de anderhalve-meter-maatregel. Tegelijk adviseert de PKN aan de kerkenraden om zelf na te denken hoe er toch afstand kan worden gehouden met het oog op kwetsbare gemeenteleden. In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk. Wel benadrukt de overheid dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
De kerkenraad van de PGS heeft afgelopen dinsdag besloten om de adviezen als volgt uit te werken:
Aanmelden via Kerktijd.nl is niet meer nodig. U bent vrij om naar de kerk te komen als u geen gezondheidsklachten hebt die op corona kunnen wijzen. Doe eventueel een zelftest om daar zeker van te zijn. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar. De deuren van de kerk staan open. Er is geen coronacheck. Wel zijn er de desinfectiepompjes en we verzoeken u die te gebruiken. In beide kerkgebouwen hoeft tijdens de diensten geen anderhalve meter afstand te worden gehouden. Wel wordt in zowel de Emmakerk als de Oude Kerk ruimte gereserveerd voor gemeenteleden die voor hun besef van veiligheid de anderhalve meter afstand wel nodig hebben. In de Emmakerk zijn hiervoor de stoelen en de galerij gereserveerd. In de Oude Kerk gaat het om plaatsen voorin die de kosters aanwijzen. Vraag er gerust naar!

De kerkenraad vindt twee dingen belangrijk, nl. dat gemeenteleden zo veel mogelijk ongehinderd naar de kerk en de kindernevendienst kunnen gaan én dat er ook ruimte is voor wie om welke reden dan ook de anderhalve meter nog nodig heeft. Van week tot week zullen we in het oog houden hoe het gaat en zo nodig het beleid aanpassen. De boodschap is dus: kom gerust en let op elkaar

 


4 juni 2021

Herinrichting vierplekken

In Adem publiceerden de Kerkrentmeesters de plannen voor de herinrichting van Emmakerk en Oude Kerk.

Op deze website vind u hier de digitale versie: Presentatie Soest EK en OK

Inhoud

Emmakerk

 • Bestaande toestand
 • Nieuw toestand;
  • Basisplan met kerkbanken handhaven
  • Basisplan met kerkbanken vervangen

Oude Kerk

 • Bestaande toestand
 • Nieuwe toestand;
  • Basisplan
  • Basisplan + rechtopstelling
  • Basisplan + dwarsopstelling

Kosten

Bouwbesluit en ontruiming

Planning Emmakerk

Planning Oude Kerk

Bijlage: Haalbaarheidsonderzoek EK en OK (25-02-2020)

 

Besluitvorming

De Grote Kerkenraad heeft na een hoofdelijke stemming op 11 maart 2021 als volgt gekozen:

 • bij de Emmakerk voor variant 1 (het plan zonder het verwijderen van de banken); kosten € 225.000.

 

 • bij de Oude Kerk voor variant 2 (geen mobiel podium voor dwarsopstelling); kosten € 590.000.

 

Daarbij wordt nog aangetekend dat de eerste bankenrij in de Emmakerk mogelijk nog verdwijnt en dat nog wel een lange weg te gaan is voor het verkrijgen van instemming op de plannen voor de Oude Kerk van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het starten van deze werkzaamheden zal dan vermoedelijk niet eerder dan in de tweede helft van 2022 kunnen starten.

Voor beide gebouwen geldt dat er nog het nodige uitgewerkt moet worden. Zo moet er nog over kleur van schilderwerk, stoffering, inrichting van zalen, enz. worden nagedacht. Daar worden ook de leden te zijner tijd bij betrokken.

 

 


14 mei 2021

Opknappen Jeugdruimte

De kelder van de Emmakerk gaan we opknappen zodat deze ruimte gebruikt kan worden voor de jeugd- en jongeren activiteiten.  Het is de bedoeling om alles bij de start van het nieuwe seizoen (medio  september) gereed  te hebben. Wie wil ons helpen met  het opknappen? We zoeken mensen die met  een bepaalde klus willen hebben, denk hierbij aan leeghalen van de ruimte, afvoeren van oude materialen, schilderen, aanpassingen in elektra/waterleiding en uiteindelijk het inrichten van de ruimte. We starten vanaf 17 mei in kleine groepjes van 2 à 3 personen. Help  je mee?! Meld je aan via Marco van Amstel T 035-8883843 of via E jeugdenjongeren@pgsoest.nl


6 mei 2021

Benoeming ambulant predikant

In de extra vergadering van donderdag 6 mei heeft de kleine kerkenraad ds. Marnix van der Sijs uit Hilversum aanvaard als ambulant predikant, ter vervanging tijdens het ziekteverlof van ds. Gerrit Olsman. De aanstelling is voorlopig voor zes maanden en 0,5 fte (18 uur/week) en gaat in op 15 mei a.s. Ambulant predikanten zijn in dienst van de landelijke kerk en worden op verzoek bij een plaatselijke gemeente gedetacheerd om het meest noodzakelijke predikantswerk waar te nemen: voorgaan in vieringen en pastorale zorg aan gemeenteleden. We zijn blij dat we op deze manier het gemis van ds. Gerrit Olsman enigszins kunnen opvangen.

Ds. Marnix van der Sijs is 65 jaar en ruim dertig jaar predikant, o.a. in Weesp, Kameroen, Gouda en Blaricum. De laatste jaren is hij ‘ambulant’. We heten hem van harte welkom in de PGS, in het bijzonder in het pastoresteam, en wensen hem goede contacten en plezier in het voorgaan!


23 april 2021

Uitbreiding taak

Aansluitend op de werktijdvermindering van ds. Kees Bregman heeft de kleine kerkenraad in zijn vergadering van 22 april 2021 besloten tot een werktijduitbreiding van ds. Marjan van der Wal. Vanaf 1 augustus zal zij in zoals dat heet ‘structurele hulpdienst’ drie dagen per week beschikbaar zijn voor de Protestantse Gemeente Soest voor pastoraat en eredienst. Daarnaast blijft zij twee dagen per week werkzaam in het onderwijs. We zijn blij dat Marjan nog meer kan bijdragen aan het predikantswerk in de PGS!

Vacature kerkelijk werker

Eveneens in zijn vergadering van 22 april heeft de kleine kerkenraad besloten een sollicitatiecommissie te benoemen om te voorzien in de vacature van een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Leden van deze commissie zijn drie leden van de Taakgroep Pastoraat: mw. Susette Weenink (voorzitter Taakgroep), mw. Rianne Zevering (secretaris Taakgroep) en mw. Marijke Bax. Als vertegenwoordiger van de oudste generatie in de PGS neemt mw. Loes Paul deel en vanuit het pastoresteam sluit ds. Kees Bregman aan. We hopen de werving spoedig te kunnen starten.


15 maart 2021

Naar de kerk met kerktijd.nl

Wilt u een dienst bijwonen? Meld u dan aan bij het computerprogramma Kerktijd.nl. Hebt u dat al gedaan? Dan hoeft u nu niets te doen. Hebt u dat nog niet gedaan? Lees dan de instructie hieronder. Om uitgenodigd te worden moet u zich eerst aanmelden. Dat kan op twee manieren:

 • Leest u dit bericht op computer, tablet of mobiel: klik dan op deze LINK:
 • Hebt u geen toegang tot internet: bel dan met de beheerder,

Wilma Nauta, telefoon 06 2059 1578, bij geen gehoor 035-6016689.

Bij het aanmelden moet u aangeven of u graag de vieringen wilt bezoeken in de Emmakerk of de Oude Kerk, of beide, en met hoeveel personen uit uw huishouden u gewoonlijk wilt komen. U moet daarbij een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Als u de aanmelding met de computer hebt verstuurd krijgt u direct een mail terug. U moet hierin klikken op Verifieer e-mailadres. Dit is om misbruik te voorkomen. Als het goed is krijgt u nu uw gegevens te zien, maar daar hoeft u niets mee te doen. U bent klaar: u staat nu op de lijst met uit te nodigen kerkgangers. Het programma kiest voor elke viering 30 personen uit de lijst met gemeenteleden die zich hebben opgegeven, en nodigt de gekozenen uit via de mail (of telefoon). U moet dan opgeven of u van de uitnodiging gebruik maakt, en met hoeveel personen u wilt komen. Als u antwoordt dat u niet wilt komen, of wanneer u na 24 uur nog niet hebt geantwoord, wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd.

Als u zich hebt opgegeven voor beide vierplekken, dan betekent dat niet dat u vaker uitgenodigd wordt: Iedereen mag even vaak naar de kerk. Degenen die het langst niet in de kerk zijn geweest worden steeds als eerste uitgenodigd.

U kunt op elk moment met het door u opgegeven emailadres en wachtwoord inloggen op Kerktijd.nl.
Als u emailadres en wachtwoord juist hebt ingevuld krijgt u uw gegevens te zien. U kunt de volgende gegevens veranderen: uw naam / het aantal deelnemers / welke vieringen u wilt bezoeken (Emmakerk en/of Oude kerk). Verder kunt u uw aanmelding tijdelijk op inactief zetten. Als u de begindatum en de einddatum invult zult u in de opgegeven periode niet worden uitgenodigd. U kunt dit bv. doen als u op vakantie gaat.


31 januari 2021

Afscheid van ds. Wim Kievit

Met ingang van januari 2021 heeft ds. Wim Kievit zijn werkzaamheden in en voor de PGS beëindigd. Op zondag 31 januari namen wij afscheid van hem in een online viering waarin hij zelf voorging. We danken hem voor alle mooie jaren dat hij wijkpredikant van de Wilhelminakerk was en gaan hem zeker missen. Helaas konden er bij deze bijzondere kerkdienst geen kerkgangers zijn om persoonlijk van hem afscheid te nemen. U kon wel een videoboodschap maken en deze opsturen. Daar is een mooie collage van gemaakt die in de dienst getoond werd.

De gehele dienst incl. videoboodschappen is terug te kijken op Kerk TV PGS 1.

Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een afscheidscadeau dat namens de gemeenschap van de Wilhelminakerk door Ab Faas werd aangeboden. Ds. Kievit krijgt de gelegenheid om door een Soester beeldhouwer een kunstwerk te laten maken geheel naar zijn eigen smaak. Een prachtig stuk steen waaruit alles gehouwen kan worden is hem zondag symbolisch aangeboden. U kunt uw bedrage nog overmaken op het rekening nummer van de Wijk-kas van de WK- rekeningnummer NL74 INGB 0009 1829 39 t.n.v. afscheidscadeau Wim Kievit.

Dankwoord ds. Wim Kievit

Afgelopen zondag 31 januari beëindigde ik met een afscheidsdienst mijn predikantswerk in de PGS en in het bijzonder in en rond de Wilhelminakerk. Het was in veel opzichten een bijzondere viering. Het moment waar ik zo tegenop had gezien, werd voor mij een afscheid waar ik in dankbaarheid op terugzie. De verrassing met het rode koffertje, het prachtige orgel- en pianospel van Gert, de persoonlijke toespraken van Fréderique, Joke en Cees en het originele cadeau dat Ab mij namens de gemeente aanbood deden me goed.

Graag wil ik jullie hiervoor bedanken, alsook voor de hartelijke brieven en videoboodschappen die ik ontving. Samen met alle mooie en goede momenten die ik de afgelopen 14 jaar in jullie midden heb mogen ervaren, zijn en blijven die voor mij van grote betekenis.

Het ga jullie goed onder de hoede van Gods zegen.


30 nov. 2020

Herinrichting vierplekken

De kerkenraad heeft uiteindelijk het programma van eisen voor de herinrichting van zowel de Emmakerk als de Oude Kerk kunnen goedkeuren. Het College van Kerkrentmeesters werkt nu een gedetailleerd plan uit en hoopt dat nog in december af te ronden. De apparatuur voor kerk TV is inmiddels besteld en wordt binnenkort geïnstalleerd. Ook de aanpassing van de kelder in de Emmakerk wordt al ter hand genomen, zodat de jeugd er snel gebruik van kan maken. Hoewel de herinrichting van beide kerkzalen nog gerealiseerd moet worden zullen alle kerkdiensten vanaf 1 januari 2021 in de Emmakerk en de Oude Kerk plaats vinden. De vierplekken Wilhelminakerk en Open Hof worden in 2021 officieeel aan de eredienst van de Protestantse Gemeente Soest onttrokken. De data van de afscheidsdiensten zijn nog niet definitief. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond Covid-19.

Verkoop Nijsse-orgel

Op 17 december is de verkoopovereenkomst met de Hervormde Gemeente Woudenberg getekend en is overeengekomen dat het orgel nog tot 1 mei 2021 in De Open Hof blijft en kort daarna wordt gedemonteerd en overgebracht naar Woudenberg. In april volgend jaar hopen wij op een passende manier afscheid van het orgel te kunnen nemen. Met deze link Nijsse-orgel van Open Hof Soest naar Hervormd Woudenberg | Orgelnieuws.nl krijgt u een indruk van de nieuwe kerk en de plek waar het orgel komt te staan.


30 okt. 2020

Corine Havelaar van start als projectpredikant voor middengeneratie en jeugd

Op 1 november heten we Corine Havelaar van harte welkom in haar nieuwe rol als projectpredikant van de PGS.

Zij zal naar verwachting in januari worden bevestigd als predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit de kerkenraad en namens de gemeente wensen we jou vreugde in je werk, goede geleide door de Geest van Jezus en vol vertrouwen van God onze Vader!

Profielschets Projectpredikant PGS

Cees Geluk, voorzitter Kerkenraad


3 april 2020

Overdracht Wilhelminakerk

Begin maart werd de koopovereenkomst voor de verkoop van de Wilhelminakerk aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk getekend. In Dichtbij hebt u kunnen lezen dat de verkoop pas definitief kon worden als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken goedkeuring zou verlenen. Door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt kon die goedkeuring pas op 1 april worden gegeven. Net op tijd om de afspraak met de notaris door te laten gaan om op 3 april de akte van levering te ondertekenen en daarmee uitvoering te geven aan de koopovereenkomst.

De verkoop is definitief, maar tot eind 2020 blijft de Wilhelminakerk in gebruik als vierplek, als het coronavirus dat tenminste toelaat. Alsdan zal er ook een officieel sluitingsmoment zijn.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


6 maart 2020

Verkoop Wilhelminakerk

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Wilhelminakerk voor een marktconforme prijs weten te verkopen aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. Op woensdag 4 maart is de voorlopige koopovereenkomst getekend. De Stichting heeft als doelstelling het gebouw te behouden en te blijven gebruiken voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten.
Tot eind 2020 blijft de kerkzaal van de Wilhelminakerk nog in gebruik als vierplek van de Protestantse Gemeente Soest. In het gebouw zal de ‘huiskamer’ voor Zuid een plek krijgen en ook na 2020 blijft de kerk beschikbaar voor diensten van rouw en trouw. Als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken de verkoop goedkeurt, wordt de verkoop definitief. De goedkeuring wordt eind maart verwacht.
Wellicht ten overvloede: de koster-beheerder blijft in dienst van de Protestantse Gemeente Soest en werkzaam in de Wilhelminakerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


vacature predikant


Soest, 20 februari

Resultaat actie KerkBalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat het bedrag aan toezeggingen (geteld in de eerste week van februari 2020) iets hoger is dan het bedrag aan toezeggingen na de telling in de eerste week van februari 2019 en ook iets hoger is dan vooraf is begroot voor deze januari-actie.

Dit is een prachtig resultaat. Nadat alle toezeggingen en reacties zijn verwerkt, zullen wij het eindresultaat vermelden. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans 2020, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente.

Wij willen hier alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie, hartelijk bedanken voor hun inzet, zonder hen was dit niet gelukt!

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Reageren niet mogelijk.