Trektocht naar de Toekomst

25 september

De Protestantse Gemeente Soest sluit voor de coronamaatregelen aan bij de adviezen die de landelijke Protestantse Kerk geeft. Vanaf 25 september vervalt voor kerkdiensten de anderhalve-meter-maatregel. Tegelijk adviseert de PKN aan de kerkenraden om zelf na te denken hoe er toch afstand kan worden gehouden met het oog op kwetsbare gemeenteleden. In lijn met het advies van de overheid is samenzang mogelijk. Wel benadrukt de overheid dat ventilatie een belangrijk punt van aandacht blijft.
De kerkenraad van de PGS heeft afgelopen dinsdag besloten om de adviezen als volgt uit te werken:
Aanmelden via Kerktijd.nl is niet meer nodig. U bent vrij om naar de kerk te komen als u geen gezondheidsklachten hebt die op corona kunnen wijzen. Doe eventueel een zelftest om daar zeker van te zijn. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar. De deuren van de kerk staan open. Er is geen coronacheck. Wel zijn er de desinfectiepompjes en we verzoeken u die te gebruiken. In beide kerkgebouwen hoeft tijdens de diensten geen anderhalve meter afstand te worden gehouden. Wel wordt in zowel de Emmakerk als de Oude Kerk ruimte gereserveerd voor gemeenteleden die voor hun besef van veiligheid de anderhalve meter afstand wel nodig hebben. In de Emmakerk zijn hiervoor de stoelen en de galerij gereserveerd. In de Oude Kerk gaat het om plaatsen voorin die de kosters aanwijzen. Vraag er gerust naar!

De kerkenraad vindt twee dingen belangrijk, nl. dat gemeenteleden zo veel mogelijk ongehinderd naar de kerk en de kindernevendienst kunnen gaan én dat er ook ruimte is voor wie om welke reden dan ook de anderhalve meter nog nodig heeft. Van week tot week zullen we in het oog houden hoe het gaat en zo nodig het beleid aanpassen. De boodschap is dus: kom gerust en let op elkaar

 


4 juni 2021

Herinrichting vierplekken

In Adem publiceerden de Kerkrentmeesters de plannen voor de herinrichting van Emmakerk en Oude Kerk.

Op deze website vind u hier de digitale versie: Presentatie Soest EK en OK

Inhoud

Emmakerk

 • Bestaande toestand
 • Nieuw toestand;
  • Basisplan met kerkbanken handhaven
  • Basisplan met kerkbanken vervangen

Oude Kerk

 • Bestaande toestand
 • Nieuwe toestand;
  • Basisplan
  • Basisplan + rechtopstelling
  • Basisplan + dwarsopstelling

Kosten

Bouwbesluit en ontruiming

Planning Emmakerk

Planning Oude Kerk

Bijlage: Haalbaarheidsonderzoek EK en OK (25-02-2020)

 

Besluitvorming

De Grote Kerkenraad heeft na een hoofdelijke stemming op 11 maart 2021 als volgt gekozen:

 • bij de Emmakerk voor variant 1 (het plan zonder het verwijderen van de banken); kosten € 225.000.

 

 • bij de Oude Kerk voor variant 2 (geen mobiel podium voor dwarsopstelling); kosten € 590.000.

 

Daarbij wordt nog aangetekend dat de eerste bankenrij in de Emmakerk mogelijk nog verdwijnt en dat nog wel een lange weg te gaan is voor het verkrijgen van instemming op de plannen voor de Oude Kerk van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het starten van deze werkzaamheden zal dan vermoedelijk niet eerder dan in de tweede helft van 2022 kunnen starten.

Voor beide gebouwen geldt dat er nog het nodige uitgewerkt moet worden. Zo moet er nog over kleur van schilderwerk, stoffering, inrichting van zalen, enz. worden nagedacht. Daar worden ook de leden te zijner tijd bij betrokken.

 

 


14 mei 2021

Opknappen Jeugdruimte

De kelder van de Emmakerk gaan we opknappen zodat deze ruimte gebruikt kan worden voor de jeugd- en jongeren activiteiten.  Het is de bedoeling om alles bij de start van het nieuwe seizoen (medio  september) gereed  te hebben. Wie wil ons helpen met  het opknappen? We zoeken mensen die met  een bepaalde klus willen hebben, denk hierbij aan leeghalen van de ruimte, afvoeren van oude materialen, schilderen, aanpassingen in elektra/waterleiding en uiteindelijk het inrichten van de ruimte. We starten vanaf 17 mei in kleine groepjes van 2 à 3 personen. Help  je mee?! Meld je aan via Marco van Amstel T 035-8883843 of via E jeugdenjongeren@pgsoest.nl


6 mei 2021

Benoeming ambulant predikant

In de extra vergadering van donderdag 6 mei heeft de kleine kerkenraad ds. Marnix van der Sijs uit Hilversum aanvaard als ambulant predikant, ter vervanging tijdens het ziekteverlof van ds. Gerrit Olsman. De aanstelling is voorlopig voor zes maanden en 0,5 fte (18 uur/week) en gaat in op 15 mei a.s. Ambulant predikanten zijn in dienst van de landelijke kerk en worden op verzoek bij een plaatselijke gemeente gedetacheerd om het meest noodzakelijke predikantswerk waar te nemen: voorgaan in vieringen en pastorale zorg aan gemeenteleden. We zijn blij dat we op deze manier het gemis van ds. Gerrit Olsman enigszins kunnen opvangen.

Ds. Marnix van der Sijs is 65 jaar en ruim dertig jaar predikant, o.a. in Weesp, Kameroen, Gouda en Blaricum. De laatste jaren is hij ‘ambulant’. We heten hem van harte welkom in de PGS, in het bijzonder in het pastoresteam, en wensen hem goede contacten en plezier in het voorgaan!


23 april 2021

Uitbreiding taak

Aansluitend op de werktijdvermindering van ds. Kees Bregman heeft de kleine kerkenraad in zijn vergadering van 22 april 2021 besloten tot een werktijduitbreiding van ds. Marjan van der Wal. Vanaf 1 augustus zal zij in zoals dat heet ‘structurele hulpdienst’ drie dagen per week beschikbaar zijn voor de Protestantse Gemeente Soest voor pastoraat en eredienst. Daarnaast blijft zij twee dagen per week werkzaam in het onderwijs. We zijn blij dat Marjan nog meer kan bijdragen aan het predikantswerk in de PGS!

Vacature kerkelijk werker

Eveneens in zijn vergadering van 22 april heeft de kleine kerkenraad besloten een sollicitatiecommissie te benoemen om te voorzien in de vacature van een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Leden van deze commissie zijn drie leden van de Taakgroep Pastoraat: mw. Susette Weenink (voorzitter Taakgroep), mw. Rianne Zevering (secretaris Taakgroep) en mw. Marijke Bax. Als vertegenwoordiger van de oudste generatie in de PGS neemt mw. Loes Paul deel en vanuit het pastoresteam sluit ds. Kees Bregman aan. We hopen de werving spoedig te kunnen starten.


15 maart 2021

Naar de kerk met kerktijd.nl

Wilt u een dienst bijwonen? Meld u dan aan bij het computerprogramma Kerktijd.nl. Hebt u dat al gedaan? Dan hoeft u nu niets te doen. Hebt u dat nog niet gedaan? Lees dan de instructie hieronder. Om uitgenodigd te worden moet u zich eerst aanmelden. Dat kan op twee manieren:

 • Leest u dit bericht op computer, tablet of mobiel: klik dan op deze LINK:
 • Hebt u geen toegang tot internet: bel dan met de beheerder,

Wilma Nauta, telefoon 06 2059 1578, bij geen gehoor 035-6016689.

Bij het aanmelden moet u aangeven of u graag de vieringen wilt bezoeken in de Emmakerk of de Oude Kerk, of beide, en met hoeveel personen uit uw huishouden u gewoonlijk wilt komen. U moet daarbij een zelfgekozen wachtwoord opgeven. Als u de aanmelding met de computer hebt verstuurd krijgt u direct een mail terug. U moet hierin klikken op Verifieer e-mailadres. Dit is om misbruik te voorkomen. Als het goed is krijgt u nu uw gegevens te zien, maar daar hoeft u niets mee te doen. U bent klaar: u staat nu op de lijst met uit te nodigen kerkgangers. Het programma kiest voor elke viering 30 personen uit de lijst met gemeenteleden die zich hebben opgegeven, en nodigt de gekozenen uit via de mail (of telefoon). U moet dan opgeven of u van de uitnodiging gebruik maakt, en met hoeveel personen u wilt komen. Als u antwoordt dat u niet wilt komen, of wanneer u na 24 uur nog niet hebt geantwoord, wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd.

Als u zich hebt opgegeven voor beide vierplekken, dan betekent dat niet dat u vaker uitgenodigd wordt: Iedereen mag even vaak naar de kerk. Degenen die het langst niet in de kerk zijn geweest worden steeds als eerste uitgenodigd.

U kunt op elk moment met het door u opgegeven emailadres en wachtwoord inloggen op Kerktijd.nl.
Als u emailadres en wachtwoord juist hebt ingevuld krijgt u uw gegevens te zien. U kunt de volgende gegevens veranderen: uw naam / het aantal deelnemers / welke vieringen u wilt bezoeken (Emmakerk en/of Oude kerk). Verder kunt u uw aanmelding tijdelijk op inactief zetten. Als u de begindatum en de einddatum invult zult u in de opgegeven periode niet worden uitgenodigd. U kunt dit bv. doen als u op vakantie gaat.


31 januari 2021

Afscheid van ds. Wim Kievit

Met ingang van januari 2021 heeft ds. Wim Kievit zijn werkzaamheden in en voor de PGS beëindigd. Op zondag 31 januari namen wij afscheid van hem in een online viering waarin hij zelf voorging. We danken hem voor alle mooie jaren dat hij wijkpredikant van de Wilhelminakerk was en gaan hem zeker missen. Helaas konden er bij deze bijzondere kerkdienst geen kerkgangers zijn om persoonlijk van hem afscheid te nemen. U kon wel een videoboodschap maken en deze opsturen. Daar is een mooie collage van gemaakt die in de dienst getoond werd.

De gehele dienst incl. videoboodschappen is terug te kijken op Kerk TV PGS 1.

Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een afscheidscadeau dat namens de gemeenschap van de Wilhelminakerk door Ab Faas werd aangeboden. Ds. Kievit krijgt de gelegenheid om door een Soester beeldhouwer een kunstwerk te laten maken geheel naar zijn eigen smaak. Een prachtig stuk steen waaruit alles gehouwen kan worden is hem zondag symbolisch aangeboden. U kunt uw bedrage nog overmaken op het rekening nummer van de Wijk-kas van de WK- rekeningnummer NL74 INGB 0009 1829 39 t.n.v. afscheidscadeau Wim Kievit.

Dankwoord ds. Wim Kievit

Afgelopen zondag 31 januari beëindigde ik met een afscheidsdienst mijn predikantswerk in de PGS en in het bijzonder in en rond de Wilhelminakerk. Het was in veel opzichten een bijzondere viering. Het moment waar ik zo tegenop had gezien, werd voor mij een afscheid waar ik in dankbaarheid op terugzie. De verrassing met het rode koffertje, het prachtige orgel- en pianospel van Gert, de persoonlijke toespraken van Fréderique, Joke en Cees en het originele cadeau dat Ab mij namens de gemeente aanbood deden me goed.

Graag wil ik jullie hiervoor bedanken, alsook voor de hartelijke brieven en videoboodschappen die ik ontving. Samen met alle mooie en goede momenten die ik de afgelopen 14 jaar in jullie midden heb mogen ervaren, zijn en blijven die voor mij van grote betekenis.

Het ga jullie goed onder de hoede van Gods zegen.


30 nov. 2020

Herinrichting vierplekken

De kerkenraad heeft uiteindelijk het programma van eisen voor de herinrichting van zowel de Emmakerk als de Oude Kerk kunnen goedkeuren. Het College van Kerkrentmeesters werkt nu een gedetailleerd plan uit en hoopt dat nog in december af te ronden. De apparatuur voor kerk TV is inmiddels besteld en wordt binnenkort geïnstalleerd. Ook de aanpassing van de kelder in de Emmakerk wordt al ter hand genomen, zodat de jeugd er snel gebruik van kan maken. Hoewel de herinrichting van beide kerkzalen nog gerealiseerd moet worden zullen alle kerkdiensten vanaf 1 januari 2021 in de Emmakerk en de Oude Kerk plaats vinden. De vierplekken Wilhelminakerk en Open Hof worden in 2021 officieeel aan de eredienst van de Protestantse Gemeente Soest onttrokken. De data van de afscheidsdiensten zijn nog niet definitief. Veel hangt af van de ontwikkelingen rond Covid-19.

Verkoop Nijsse-orgel

Op 17 december is de verkoopovereenkomst met de Hervormde Gemeente Woudenberg getekend en is overeengekomen dat het orgel nog tot 1 mei 2021 in De Open Hof blijft en kort daarna wordt gedemonteerd en overgebracht naar Woudenberg. In april volgend jaar hopen wij op een passende manier afscheid van het orgel te kunnen nemen. Met deze link Nijsse-orgel van Open Hof Soest naar Hervormd Woudenberg | Orgelnieuws.nl krijgt u een indruk van de nieuwe kerk en de plek waar het orgel komt te staan.


30 okt. 2020

Corine Havelaar van start als projectpredikant voor middengeneratie en jeugd

Op 1 november heten we Corine Havelaar van harte welkom in haar nieuwe rol als projectpredikant van de PGS.

Zij zal naar verwachting in januari worden bevestigd als predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit de kerkenraad en namens de gemeente wensen we jou vreugde in je werk, goede geleide door de Geest van Jezus en vol vertrouwen van God onze Vader!

Profielschets Projectpredikant PGS

Cees Geluk, voorzitter Kerkenraad


3 april 2020

Overdracht Wilhelminakerk

Begin maart werd de koopovereenkomst voor de verkoop van de Wilhelminakerk aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk getekend. In Dichtbij hebt u kunnen lezen dat de verkoop pas definitief kon worden als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken goedkeuring zou verlenen. Door de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt kon die goedkeuring pas op 1 april worden gegeven. Net op tijd om de afspraak met de notaris door te laten gaan om op 3 april de akte van levering te ondertekenen en daarmee uitvoering te geven aan de koopovereenkomst.

De verkoop is definitief, maar tot eind 2020 blijft de Wilhelminakerk in gebruik als vierplek, als het coronavirus dat tenminste toelaat. Alsdan zal er ook een officieel sluitingsmoment zijn.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


6 maart 2020

Verkoop Wilhelminakerk

Het College van Kerkrentmeesters heeft de Wilhelminakerk voor een marktconforme prijs weten te verkopen aan de Stichting Instandhouding Wilhelminakerk. Op woensdag 4 maart is de voorlopige koopovereenkomst getekend. De Stichting heeft als doelstelling het gebouw te behouden en te blijven gebruiken voor maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke activiteiten.
Tot eind 2020 blijft de kerkzaal van de Wilhelminakerk nog in gebruik als vierplek van de Protestantse Gemeente Soest. In het gebouw zal de ‘huiskamer’ voor Zuid een plek krijgen en ook na 2020 blijft de kerk beschikbaar voor diensten van rouw en trouw. Als het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken de verkoop goedkeurt, wordt de verkoop definitief. De goedkeuring wordt eind maart verwacht.
Wellicht ten overvloede: de koster-beheerder blijft in dienst van de Protestantse Gemeente Soest en werkzaam in de Wilhelminakerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob Kracht, voorzitter


vacature predikant


Soest, 20 februari

Resultaat actie KerkBalans

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat het bedrag aan toezeggingen (geteld in de eerste week van februari 2020) iets hoger is dan het bedrag aan toezeggingen na de telling in de eerste week van februari 2019 en ook iets hoger is dan vooraf is begroot voor deze januari-actie.

Dit is een prachtig resultaat. Nadat alle toezeggingen en reacties zijn verwerkt, zullen wij het eindresultaat vermelden. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans 2020, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente.

Wij willen hier alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie, hartelijk bedanken voor hun inzet, zonder hen was dit niet gelukt!

Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Reageren niet mogelijk.