De Protestante Gemeente Soest wil een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar jong en oud, man en vrouw, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen.

Beleidsplan

We willen ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof.
In juli 2018 is beleid over het voorkomen van (seksueel) misbruik in pastorale relaties vastgesteld door de kerkenraad. Het beleidsplan en de bijbehorende gedragscode is terug te vinden op deze site. Het beleid zal geïmplementeerd worden in alle gremia van PGSoest.
De taakgroep jeugd kan bij de implementatie van het beleid ‘Veilige gemeente/Veilig jeugdwerk’ ook bijgestaan worden vanuit de PKN.
Enerzijds om het beleid goed te implementeren in de PGSoest en anderzijds om de informatie hierover als voorbeeld te kunnen gebruiken op landelijk niveau binnen de PKN.
In gesprek met de leden van de PGSoest zullen algemene omgangsregels geformuleerd worden.
Een belangrijk onderdeel van het beleid van Veilige Gemeente is de aanstelling van vertrouwenspersonen. Deze personen hebben, naast het meedenken over de concretisering van preventief beleid, ook een verwijzende functie bij een melding.

Melden

De kerkenraad heeft inmiddels als vertrouwenspersoon gevonden: Sietsko Thijs

Bijdragen aan een veilige gemeente, een plek waar mensen zich gezien en serieus genomen voelen is wat mij in de functie Vertrouwens Persoon aantrekt. Als aanspreekpunt binnen een kerkelijke gemeente die in beweging is, ben ik geïnteresseerd in de eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten van kerkleden. Vanuit mijn achtergrond als opleider van vrijwillige hulpverleners maar ook als groeps- en relatie therapeut, kijk ik er naar uit een bijdrage te kunnen leveren aan een ontspannen klimaat binnen de Protestantse Gemeente Soest.

Als u zich in de kerkelijke organisatie slachtoffer voelt van bijvoorbeeld intimidatie,  neemt u dan contact met mij op. U kunt dat ook doen als u zich zorgen maakt over de situatie van iemand anders binnen de Protestantse Gemeente Soest.

E| Sietsko Thijs
M| 06-53755346

SMPR: interkerkelijk verband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties
Mevrouw Lenny van den Brink
E| info@smpr.nl
T| 030-3038590
I | www.smpr.nl
De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale- of gezagrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training gevolgd. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met de klachtenprocedures.

Politie:
T| 112 als direct hulp nodig is
T| 0900-8844 voor overige gevallen

Stichting Chris        
Landelijke organisatie voor Christelijke Kinder- en Jeugdhulp. Mogelijkheid tot mailen, bellen en anoniem chatten.
I | www.chris.nl/ 078 6312300

Veilig Thuis

Contactgegevens:
T| 0800-20 00 (gratis)
I | www.vooreenveiligthuis.nl
24 per dag 7 dagen per week

Stichting VPSG (Vrouwen pastoraat seksueel geweld) biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan www.vpsg.nl

 

Bekijk de diverse stukken van beleid: het origineel is bij de kerkenraad

Beleidsplan Veilige Gemeente

Veilig samenleven – gedragscode

Model PGSoest bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Vertrouwenspersonen in de PG Soest achtergrond en context

 

___________________

_____________________
Project ‘Veilige Gemeente’

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) gaat starten met het project ‘Veilige Gemeente’. ‘Veilige Gemeente’ staat voor het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag en hoe te handelen indien dit binnen een gemeente toch voor mocht komen. De PKN is dit project gestart en Soest haakt vanaf het begin in.

Je moet er niet aan denken: seksueel misbruik in de kerk. De wereld staat ineens op zijn kop. Om dergelijke situaties te voorkomen is het van belang om samen na te denken over een veilige gemeente en een vorm van bewustzijn rondom grensoverschrijdend gedrag op gang te brengen. De PKN is het project ‘Veilige Gemeente’ gestart om gemeenten daarin te ondersteunen. Laurina Geluk, lid van de PGS, is nauw bij dit project van de PKN betrokken. Onlangs was zij in de algemene kerkenraad (AK) om het project ‘Veilige Gemeente’ toe te lichten en de AK te motiveren dit op te pakken.

Werkgroep

De AK heeft besloten een werkgroep samen te stellen om het project ‘Veilige Gemeente’ ook in onze gemeente handen en voeten te geven. De AK wil deze werkgroep bemensen met gemeenteleden die het belang van een ‘veilige gemeente’ van harte onderschrijven en ervaring hebben in het jeugdwerk, het pastoraat of het diaconaat. Daarnaast zoekt de AK twee vertrouwenspersonen bij wie gemeenteleden in situaties van grensoverschrijdend gedrag ‘in vertrouwen’ terecht kunnen.

Meldpunt

Als adviseur zal Lenny van de Brink van de PKN deelnemen. Zij is bereid om het proces in Soest te volgen. Lenny werkt behalve bij de PKN ook bij het interkerkelijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMRP). Het SMPR biedt professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie, zowel van volwassenen als van minderjarigen. Zie voor meer informatie: www.smpr.nl.

Vragen

Werken aan een veilige gemeente is belangrijk. Het is goed om daar beleid op te maken en van daaruit keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Mocht u vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de scriba van de kerkenraad van de PGS: scriba.aksoest@gmail.com. Uw vraag zal vervolgens worden doorgeleid naar degene die hier het beste op kan antwoorden.

‘Nashville’-verklaring – Standpunt PGS 

Door verschillende gemeenteleden is de kerkenraad van de PGS gevraagd naar zijn standpunt inzake de zgn. ‘Nashville’-verklaring die de afgelopen tijd tot veel discussie in de media heeft geleid. Dit gaat over een gelovige visie op huwelijk en gezin, homoseksualiteit en gender. Het moderamen heeft besloten, vooruitlopend op nader gesprek in de kerkenraad, vanwege de actualiteit alvast als volgt te antwoorden:
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Soest staat volledig achter de reactie van de scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk Nederland: ‘De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt’.
In de vier kernen (voormalige wijken) van de PGS is al meer dan tien jaar geleden besloten dat gemeenteleden van gelijk geslacht hun levensverbintenis in liefde en trouw kunnen laten zegenen. Daaruit mag blijken dat ieder mensenkind ongeacht haar of zijn seksuele geaardheid hartelijk welkom is in de PGS.
De PGS wil een veilige gemeente zijn. Dat is onlangs nog bevestigd door de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Veiligheid begint met respect voor de uniciteit van iedere persoon en voor de unieke weg die iedere gelovige met God gaat. We verzetten ons daarom tegen theologische en morele opvattingen die dit uitgangspunt ontkennen.
Overigens, hetzelfde respect voor uniciteit betekent dat ‘het standpunt van de PGS’ een visie is die het moderamen / de kerkenraad met de gemeente kan delen, en waar gemeenteleden al dan niet mee kunnen instemmen. Je mag in de PGS over alle zaken van geloof en leven verschillend denken; we willen alleen niet dat iemand die anders denkt, leeft of gelooft, buitengesloten wordt. We geloven oprecht dat eenheid in Christus onze verschillendheid verdraagt (Galaten 3:28).

Namens het moderamen, ds. Kees Bregman, assessor a.i.

NB Voor wie het fijne wil weten over de Nashvilleverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring).

Reageren niet mogelijk.