Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die dit verleent wordt wel pastor genoemd. Voor de hulpverlening worden zowel leken als professionals ingezet.

Crisis situatie

Geestelijke verzorging kan nodig zijn bij ernstige gezondheidsproblemen, verlies van een dierbare, verlies van een baan, conflictsituaties, depressieve gevoelens, etc. Deze situaties kunnen bij alle leeftijdscategorieën voorkomen. De hulp kan worden verleend door een predikant, kerkelijk werker of pastoraal ouderling.

Opname in een ziekenhuis

Ziekenhuizen geven, omwille van de privacy van patiënten, géén informatie (meer) door aan de kerk. Wordt u in het ziekenhuis opgenomen en stelt u bezoek van de wijkpredikant in het ziekenhuis op prijs, dan moet u dit zelf aan de predikant (laten) melden.

Coronacrisis: Vormen van pastoraat die nog wel mogelijk zijn

Pastores

Taakgroep pastoraat

Info/tarief gedachtenisdienst


Begrafenis/crematie

Moet u een begrafenis of crematie regelen? Dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Samen met de nabestaanden wordt een Dienst van Woord en Gebed of een andere bij de kerkelijke uitvaart passende vorm van afscheid voorbereid. Voor u dag en tijdstip van de begrafenis/crematie vaststelt, dient u zich ervan te vergewissen of uw wijkpredikant beschikbaar is! Met de koster of contactpersoon van het kerkgebouw kunt u de afspraken maken over het gebruik van de kerkzaal en de nevenruimtes. In de eerst komende zondagdienst wordt bij het overlijden van een gemeentelid stilgestaan.

Reageren niet mogelijk.