De actie Kerkbalans is weer gestart.

Het thema is opnieuw: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

In de traditie van deze actie wordt aan alle leden en/of vrienden van onze gemeente gevraagd óf en voor hoeveel men bereid is financieel aan de kerk bij te dragen.

Voor de Protestantse Gemeente Soest begint 2022 met nieuwe uitdagingen.

Na bijna 2 jaar waarin door de beperkingen van het coronavirus vrijwel geen fysieke vieringen meer mogelijk waren, hopen we onze kerkdiensten weer wekelijks in de Emmakerk en De Oude Kerk te kunnen houden. Naast het samen koffiedrinken op de zondagochtend is er hopelijk weer volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Via het programma van cursus en coaching staan nieuwe gespreksavonden en thema- en filmbijeenkomsten op het programma. Predikanten en de kerkelijk werker dragen samen met vele vrijwilligers zorg voor het pastoraat. Onze projectpredikant Corine Havelaar zet zich in voor de middengeneratie en brengt jongvolwassenen, jongeren, jonge ouders en kinderen bij elkaar. Met o.a. de pioniersplek ‘Zin in Soest’ is de PGS aanwezig in de Soester gemeenschap met ontmoetingsmomenten voor senioren om koffie te drinken of samen te eten.

Om dit allemaal mogelijk te maken investeren wij de komende tijd ook in de vernieuwing van de kerkgebouwen.

Basis voor de kerk van morgen

Als gemeente zetten wij ons hiervoor in omdat wij niet alleen een Kerk willen zijn voor onze eigen leden, maar voor de hele samenleving. Met andere woorden: de kerk van morgen is al begonnen!

We nodigen u en jou graag uit om aan te sluiten en mee te doen. Voor de beloning van de professionals en de instandhouding van de gebouwen en de bijbehorende voorzieningen is uiteraard veel geld nodig. De inkomsten van de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Uw inzet en uw financiële bijdrage zijn onmisbaar om onze plannen te kunnen realiseren.

Door het coronavirus verloopt het jaar 2022 ongetwijfeld weer anders dan voorgaande jaren. We zien al wel steeds meer schadelijke gevolgen van het virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid. Die gevolgen kunnen worden verzacht door een goed functionerende gemeente. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Om dit mogelijk te maken hebben wij extra geïnvesteerd in digitale voorzieningen om via het internet met u contact te houden en digitaal samen te kunnen komen rond Gods Woord.

In de Adem van januari 2022 vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2022.

En als u dit blad niet ontvangen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij Gerard van der Wal, die de CvK-coördinator ACTIE

KERKBALANS 2022 is, e-mail: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.

 


Kerkbalans 2021, het eindresultaat

Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar uiteindelijk zo’n € 7.500 hoger lijken uit te vallen dan is begroot. Ten opzichte van de inkomsten uit de actie kerkbalans van vorig jaar gaat het overigens wel om een afname van zo’n 3%.

Uit een gehouden analyse blijkt dat het lagere resultaat met name het gevolg is van een dalend aantal toezeggende leden. Dit aantal is in 2021 in vergelijking tot 2020 afgenomen met zo’n 5%. Een hogere opbrengst van de actie Kerkbalans is uiteraard zeer welkom aangezien de begroting van 2021 een aanzienlijk tekort van ongeveer € 103.000 vertoont. Hebt u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans 2021, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

Wij willen hier alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie, hartelijk bedanken voor hun inzet, zonder hen was dit niet gelukt!

Bericht van het College van Kerkrentmeesters


 

Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2022 naar de coördinator: E Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Drie kerkgenootschappen, die al sinds 1973 (en de vierde, de Evangelische Broedergemeente doet sinds 2018 mee) een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2022 is het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

De actieperiode is:
van 15 en 29 januari 2022.

Reageren niet mogelijk.