Kerkbalans 2021, het eindresultaat

Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar uiteindelijk zo’n € 7.500 hoger lijken uit te vallen dan is begroot. Ten opzichte van de inkomsten uit de actie kerkbalans van vorig jaar gaat het overigens wel om een afname van zo’n 3%.

Uit een gehouden analyse blijkt dat het lagere resultaat met name het gevolg is van een dalend aantal toezeggende leden. Dit aantal is in 2021 in vergelijking tot 2020 afgenomen met zo’n 5%. Een hogere opbrengst van de actie Kerkbalans is uiteraard zeer welkom aangezien de begroting van 2021 een aanzienlijk tekort van ongeveer € 103.000 vertoont. Hebt u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans 2021, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

Wij willen hier alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie, hartelijk bedanken voor hun inzet, zonder hen was dit niet gelukt!

Bericht van het College van Kerkrentmeesters


Vanaf maandag 18 januari 2021 werd u als lid van de Protestantse Gemeente Soest weer via een brief benaderd voor de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS.

Het thema was deze keer “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”.

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

Voor de Protestantse Gemeente Soest begint in 2021 een nieuwe tijd. Na jaren van voorbereiding starten we dit jaar met vieren op de twee vierplekken die voor onze hele gemeenschap als een nieuw thuis worden ingericht: de Emmakerk en De Oude Kerk. In West wordt ‘Zin in Soest’ het pioniersproject van kerk voor de buurt. Op Zuid wordt gewerkt aan een ontmoetingsplaats voor senioren in de wijk. De predikanten en de kerkelijk werker dragen samen met vele vrijwilligers zorg voor het pastoraat. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mag rekenen op steun en meeleven en goede raad. Ds. Corine Havelaar is begonnen als projectpredikant voor de middengeneratie en brengt jongvolwassenen, jongeren, jonge ouders en kinderen bij elkaar.

Met andere woorden: de kerk van morgen is al begonnen! We nodigen u en jou graag uit om aan te sluiten en mee te doen.

We hebben uw inzet en bijdrage bij onze plannen hard nodig. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze leden en vrienden om een bijdrage vragen.

U zult begrijpen dat de Actie door het coronavirus in 2021 anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende gemeente. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van het kerkelijk werk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

In de Adem van januari 2021 vindt u meer informatie over de ACTIE KERKBALANS 2021. Als u dit blad niet ontvangen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Voor informatie over deze actie kunt u ook terecht bij Gerard van de Wal, die de CvK-coördinator ACTIE KERKBALANS 2021 is, e-mail: ActieKerkbalans@pgsoest.nl.

Stuur uw vragen over Actie Kerkbalans 2020 naar de coördinator: E Gerard van der Wal

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op deplaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2020 is het thema “Geef voor je kerk”.

De actieperiode is:
van 18 januari tot 1 februari 2020.

Reageren niet mogelijk.