Marieke Gersdorf

Het onderwijs waar Marieke Gersdorf voor wil staan heeft alles te maken met de plek die kinderen geboden wordt om mens te worden. Ik geloof er heilig in dat dit dagelijks moet gebeuren. Dat moet ervaren worden, dat mogen mensen zien en dat moeten kinderen vooral voelen.

 

Plezier zit ‘m in het geven

Het gezin van Marieke is een maatschappelijk bewust gezin. Het doen van vrijwilligerswerk is met de paplepel ingegoten. Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij is voor Marieke essentieel. “Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meekrijgen dat iets onbaatzuchtig doen voor anderen niet alleen normaal is, maar dat het ook veel plezier geeft. Zo is mijn man lange tijd betrokken geweest bij de diaconie van de Wilhelminakerk, is de jongste op dit moment voor vrijwilligerswerk in Zwitserland en heeft een ander drie maanden in een kinderopvang in Moldavië gewerkt. Niet alles hoeft iets op te leveren, je hoeft er niet zelf beter van te worden, want het plezier zit ‘m in het geven!”

Protestants Christelijk Basis Onderwijs

Met deze instelling is Marieke al zeven jaar lid van het bestuur van de stichting PCBO Baarn-Soest. Deze stichting heeft het bestuur over tien basisscholen: een in Soesterberg, vijf in Soest en vier in Baarn. “Je zou kunnen zeggen: het is één organisatie met verschillende locaties. Het bestuur heeft de taak om zaken als kwaliteit van onderwijs, goed werkgeverschap en financiën te waarborgen. We zien toe op de manier waarop de organisatie haar doelen wil bereiken. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de HRM en ik let op de kwaliteit van de organisatie in brede zin.”

Hoe waarborg je de kwaliteit?

Sinds dit jaar varen we een nieuwe koers waarbij nadrukkelijk de focus op kwaliteit en eigenaarschap bij kinderen ligt. Daarbij waarborgen we de eigenheid van iedere school. Het zijn natuurlijk vooral de schooldirecteur en de leerkrachten die voor de klas staan die kwaliteit leveren. Vanuit de bezieling, warmte en aandacht voor kinderen om hen een stap verder te brengen in de maatschappij en vanuit het bewustzijn dat de basisschool het eerste socialiserende instituut is waar deze kinderen mee te maken krijgen, brengen de leerkrachten hen niet alleen kennis bij maar ook waarden en normen.

Marieke bezoekt als toezichthouder regelmatig een school om haar eigen indrukken te vormen en in gesprek te gaan met de leerkrachten. Ze vertelt: Ik was een paar weken geleden bij één van de directeuren en daar spatte het plezier in het neerzetten van mooi onderwijs vanaf. Dat bleek uit hoe ze met zorg door de school liep, hoe ze de kinderen bij name kende, hoe ze de leerkrachten die bezig waren met een toneelvoorstelling zag en feedback gaf. Toen dacht ik: hier gaat het om!

En hoe waarborg je de christelijke identiteit?

Net zoals er binnen de PKN verschillende kleuren en invullingen zijn, is dat bij deze scholen ook zo. De basis zit ‘m in menswording en bewustwording en daar mee bezig zijn. Respect en oog voor de maatschappij en daar een bijdrage aan leveren. Het zit ‘m ook in het voorbeeld kunnen zijn voor kinderen. En daarbij zijn er vele kleurschakeringen mogelijk. Ik vind het belangrijk dat we daarin niet dogmatisch zijn.

Maar of de protestants christelijke scholen daarin onderscheidend zijn van andere scholen, dat denk ik niet. Wel hebben de verhalen van Jezus nadrukkelijk hun plaats binnen dit onderwijs. Al varieert de mate waarin daar aandacht aan besteed wordt per school. De ene school heeft een gezamenlijke start en een gebed terwijl de andere school dat niet meer doet. Op alle PCBO-scholen wordt vorm gegeven aan kerst- en paasvieringen, waarin elke school haar eigen vorm en rituelen kiest. Het geloof leert ons dat er ruimte is voor iedereen en dan moeten wij niet zeggen: het moet op deze manier. Maar we kunnen wel met directeuren en leerkrachten het gesprek hierover aangaan. Vanuit het bestuur stimuleren wij dit gesprek en staat de identiteit van scholen regelmatig op de agenda.

Er is op de PCBO-scholen ook aandacht voor projecten waarin breder wordt gekeken dan de eigen kleine kring. Door middel van sponsorlopen of spaarprojecten maken kinderen jong kennis met armoede, vluchtelingen en kwetsbaarheid en zijn daar actief mee bezig. Of dit onderscheidend is? Dat betwijfelt Marieke want zij gaat ervanuit dat elke school ernaar streeft om maatschappelijk bewuste kinderen af te leveren.

Doelgroep

In de laatste decennia heeft er een verschuiving in de klassen van het protestants christelijk onderwijs plaatsgevonden. Waar voorheen de kinderen voornamelijk uit christelijke gezinnen kwamen en bekend waren met de verhalen van Jezus en begrippen als kerk of bidden, is dat volgens Marieke nu gemiddeld nog maar 25%. En dat verschilt per school.

Er is tegenwoordig een bepaalde verlegenheid: hoe praat je over godsdienst met kinderen? Hoe kun je daar iets van je eigen bevlogenheid in laten zien? Het vraagt veel meer van de leerkracht om iets mee te geven van de christelijke traditie waarin we verankerd zijn. Toch proberen de scholen op creatieve manier hier betekenis aan te geven. Zo heeft bijvoorbeeld ‘De Werveling’ in samenwerking met de Wilhelminakerk scholendiensten. Deze vinden plaats tijdens de gewone zondagochtendviering maar met inbreng van een bepaalde leeftijdsgroep. De kinderen bereiden deze diensten voor in de klas. Het staat de ouders vrij om hier wel of niet naar toe te gaan, maar deze speciale diensten laten een mooie verbinding tussen kerk en school zien.

We hechten er waarde aan dat leerkrachten kerkelijk betrokken zijn, maar dat lukt niet altijd in deze tijd. Wij verwachten wel dat ze snappen in welke context ze werken en dat ze daaraan bijdragen. Vanaf dit najaar gaat een theologe, tevens leerkracht op één van onze scholen, met ons verder nadenken over het vormgeven van de christelijke identiteit. We zetten het bewust op de agenda, zonder voor te schrijven of te betuttelen, maar wel om het gesprek over christen-zijn in deze tijd, gaande te houden.

Waarom zou jij iemand aanraden om te kiezen voor een PCBO-school?

Wij bouwen aan plekken waar kinderen mens worden! Zich bewust zijn van hun kwaliteiten en uitgedaagd worden die te ontwikkelen. Waarbij het belangrijk is dat kinderen leren dat er naast leerprestaties ook andere zaken spelen in hun ontwikkeling.

Foto: Jeroen Jumelet

Tekst: Laura Dijkhuizen

U bent hier:

Home > Soesters > Marieke Gersdorf

Marieke Gersdorf is voorzitter van het bestuur van de stichting PCBO Baarn-Soest. Vol passie vertelt zij over het belang van goed basisonderwijs en de bijdrage die zij met haar deskundigheid en ervaring daaraan kan leveren.

De basisschool is de plek waar kinderen leren om met elkaar samen te werken en te leven. Daarin worden ze begeleid en gestimuleerd. Ze leren omgaan met tegenslag en worden weerbaar. Ik geloof dat we met de PCBO-scholen een bijdrage leveren aan leerbare mensen die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan deze maatschappij. Dat vind ik heel essentieel. Ik houd van leren, mijn wereld vergroten en verbreden en ik zou het mooi vinden als kinderen meekrijgen dat leren leuk is en dat ze daarmee verder komen. Als we dat kunnen overdragen dan is dit positief voor hun toekomst en dat is goed voor de toekomst van ons allemaal. Dat betekent namelijk een open blik!

VUUR toont geloof en passie van bekende en niet-bekende Soesters. Het tijdschrift verscheen 4x per jaar en wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeente Soest.

Reageren niet mogelijk.