Sociaal domein

Veel taken van de landelijke overheid zijn naar de lokale overheden overgeheveld. Bijvoorbeeld de beleidsvelden zorg en welzijn, jeugd, volksgezondheid en arbeidsmarkt (verzamelnaam: het sociaal domein). Veel van deze taken raken de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Alom is er bezorgdheid of de lokale overheden toegerust zijn om de taken te vervullen.

De WMO heeft een sterke verbinding met de diaconale opdracht ; omzien naar hen wie geen helper hebben en pleiten voor rechtvaardige structuren zodat iedereen volwaardig kan participeren. Dit laatste is iets waar diakenen / leden van de Caritaswerkgroep Soest-Soesterberg alert op zijn. De komende veranderingen brengen immers ook bezuinigingen met zich mee. Waardoor mensen moeilijker toegang krijgen tot voorzieningen. Met elkaar, diakenen, caritas werkgroepleden, maar ook kerkleden, moeten wij alert zijn om te signaleren of mensen niet in het gedrang komen. Waar nodig laten wij onze (protest) stem horen.

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
Het rechtstreeks contact via het Diaconaal Netwerk Soest met de gemeente Soest wordt wederzijds zeer op prijs gesteld; zo hebben de kerken ook een directe vertegenwoordiging in de WMO-raad.
Het DNS is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over het nieuwe Sociaal Domein wat ontstaat. In gesprekken en overleg worden de Kerken als voorbeeld genoemd. Iets wat we als een compliment mogen ervaren.
Het is bijna geen vraag meer of we straks meedoen. Kerken willen midden in de samenleving staan. Het DNS wil werken aan een Open Kerk midden in de wijk(en). Waar we onze diaconale en missionaire taak mogen uitvoeren en vooral onze signaalfunctie (nog beter moeten) vervullen. Let wel, kerken zullen nooit zorgtaken kunnen en willen vervullen. De ontwikkelingen en plannen over wijkteams volgen wij met belangstelling.
In het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.
In een eerder artikel schreven wij al over de schuldhulpproblematiek (SchuldHulpMaatje Soest).
Ook willen wij meer aandacht vragen voor mensen zonder baan, die daardoor veelal in grote problemen komen te verkeren.
Het is goed te weten dat in de verkiezingstijd alle politieke partijen in Soest beloofden dat zij niemand laten vallen wat er ook gebeurd na 1 januari 2015. Het DNS en zeker de WMO raad hebben hun zorgen en vragen daarover bij de lokale politiek kenbaar gemaakt.

Mocht u persoonlijke vragen of zorgen hebben omtrent de komende veranderingen, schroomt u dan niet contact op te nemen met een van uw diakenen of leden van de caritaswerkgroep. Zij hebben niet direct de juiste oplossing, maar willen graag met u meedenken.

Namens Diaconaal Netwerk Soest
Adriaan Vonk
voorzitter

Reageren niet mogelijk.