22 mei 2018

In samenwerking met de Taakgroep Vieren organiseerde de kerkenraad een PGS-brede ontmoeting rond het thema ‘vieren’. In deze bijeenkomst spraken ca. 90 gemeenteleden met elkaar over een aantal kernvragen rond vieren. Wat raakt en inspireert je in een viering, wat helpt je om in een viering je geloof te verdiepen, hoe wil je in een viering betrokken zijn?

Na de pauze presenteerde de taakgroep een eerste aanzet voor zes typen vieringen, die mogelijk in de PGS gerealiseerd kunnen worden. Het betreft drie profielen met elk twee typen vieringen. De kenmerken van de hieronder genoemde typen zijn karakteristieken en geven een indicatie van het eigene van de betreffende vieringen. Sturend voor dit palet aan vieringen is de veelkleurigheid van de gemeente en het streven recht te doen aan en in te spelen op de verschillende behoeften, wensen en verwachtingen die er in onze gemeente ten aanzien van het vieren leven.

De taakgroep presenteerde geen eindplaatje, maar ‘een mogelijkheid’.Uit gesprekken en reacties moet blijken of de voorgestelde typen vieringen door de gemeente wordt ondersteund. De Taakgroep Vieren houdt zich aanbevolen voor reacties, opmerkingen en suggesties, die per mail kunnen worden gestuurd naar vieren@pgsoest.nl

DRIE PROFIELEN

Het eerste profiel wordt gekenmerkt met het woord ordinarium / liturgisch

Een ordinarium is oud-kerkelijke liturgievorm, die een vaststaande reeks onderdelen bevat waarmee elke eredienst is opgebouwd (w.o. kyrie en gloria, sanctus en benedictus)dit naast het zgn. proprium: de wisselende onderdelen die volgens het kerkelijk jaar een plek in de eredienst krijgen. Dit profiel sluit aan bij de oecumenische traditie en is verwant aan de Liturgische Beweging die sinds de jaren 50 van de vorige eeuw opgang maakte. Vandaar dat het tweede woord ‘liturgisch’ is.

Het tweede profiel wordt gekenmerkt met het woord community / ontmoeten

Community is het Engelse woord voor gemeenschap. De ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God staan centraal. En die ontmoeting mag in de viering speels, in ieder geval minder omlijnd, tot stand komen. Vandaar dat het tweede woord ‘ontmoeten’ is.

Het derde profiel wordt gekenmerkt met het woord anders / experimenteel

Anders in de zin van ‘op een andere manier’, met een andere opbouw, een andere aanpak, op een ander moment, en op een andere plek wellicht ook. Daar zit iets verrassends en iets experimenteels in. Vandaar dat het tweede woord ‘experimenteel’ is.

In de praktijk kunnen profielen enigszins ‘mengen’. Ook rond een liturgische dienst is de ontmoeting met elkaar van betekenis en ook in een community-viering kan ‘kyrie eleison’ worden gezongen. We reiken deze termen aan om enig zicht te geven op de rijkdom van vieren die de PGS kent.

ZES TYPEN

Profiel 1

Kernwoord: ordinarium / liturgische viering

 1.1. Klassiek-liturgische viering

 • liturgisch opgebouwd volgens het klassieke ordinarium
 • aansluitend bij het kerkelijk jaar volgens het oecumenisch leesrooster,
 • het orgel als instrument voor begeleiding en muzikale intermezzo’s
 • liederen vooral uit het Liedboek
 • participatie van een cantorij
 • aandacht voor klassieke muziek, kunst en poëzie
 • tot eer van God en tot zegen voor de wereld

1.2. Modern-liturgische viering

 • liturgisch opgebouwd volgens het patroon van het klassieke ordinarium
 • waardering voor het oecumenisch leesrooster, zonder dat dit dwingend is.
 • naast het orgel ook ruimte voor andere begeleidingsinstrumenten
 • naast Liedboek o.a. bundels met liederen van Huub Oosterhuis, Sytze de Vries
 • ruimte voor drama, filmfragmenten en eigentijdse liederen
 • focus op het rijk van God
 • diaconaat en betrokkenheid op de samenleving

 Profiel 2        

Kernwoord: community  / ontmoeten

 2.1. Deel-je-leven viering

 • veelkleurige gemeenschap van jong en ouder
 • de kleur van de viering is speels, spontaan en informeel
 • leesrooster is beslist geen must, liefst thematische ingang
 • toegankelijk en aansprekend taalgebruik
 • inbreng van gemeenteleden wordt gewaardeerd en gestimuleerd
 • jeugd en kinderen hebben een eigen plek in de viering
 • veel aandacht voor de ontmoeting met elkaar en met God

2.2. Deel-je-geloof viering

 • de persoonlijke band met God en het verdiepen daarvan staat centraal
 • preek gericht op groei in geloof en praktisch christen-zijn
 • er is grote inbreng van de kerkgangers
 • samen zingen (lofprijzing en aanbidding) en samen bidden
 • inbreng levens- of geloofsverhaal
 • liederen van Opwekking tot Liedboek, ook eigentijdse christelijke muziek
 • band (combo) en voorzanger(s) leiden de samenzang

Profiel 3
Kernwoord: anders / experimenteel

 3.1. Liturgisch anders

 • vieringen die een heel eigen liturgische kleur hebben, in de opbouw van de dienst, de muziek- en/of liedkeuzes en vaak ook de inrichting van de vierplek. Denk bv. aan Taizé- en Ionavieringen, cantatediensten, vespers, Avondmuzieken, poëzievieringen, (specifieke) jeugddiensten, praisediensten, leerdiensten, etc.

3.2. Community anders

 • vieringen waarin het ontmoeten van elkaar belangrijk is. De orde van dienst is niet vooraf gegeven, maar wordt per dienst samengesteld. Denk bv. aan agapè-vieringen, doelgroepgerichte vieringen en thema-vieringen, maar ook om (specifieke) jeugddiensten, welkomstdiensten, missionair-gerichte vieringen etc.

U bent hier:

Home > Organisatie > Taakgroep Vieren

Van links naar rechts: Carin Jansen*, Coby Hoogendoorn, Leen Lievaart, Wim Kievit*, Rens Bijma, Kees Bregman, Rik Vreekamp* (* hebben de Taakgroep verlaten).

Niet op de foto: Bea Engelsman, Wim Koedijk, Gerrit Olsman en Gonny van der Maten (adviseur).

Reageren niet mogelijk.