Johanneskerk – algemeen

Johanneskerk

De Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard is gelieerd met de Protestantse Gemeente Soest. De wijkgemeente heeft een bestuurlijke en financiële eigen verantwoordelijkheid.

De Johanneskerk is in beweging 

Nadat in september 2019 een nieuwe kerkenraad werd bevestigd is deze hard aan het werk gegaan om met nieuw elan te werken aan de gemeenteopbouw.
Er is een revitaliseringsplan geschreven dat op de gemeenteavond in november goedkeuring van de gemeente kreeg. In dit revitaliseringsplan kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Liturgie
2. Pastoraat
3. De jeugd
4. Omgaan met elkaar
5. Communicatie
6. Aanpassingen aan de Johanneskerk
Voor al de eerste 5 onderwerpen worden plannen gemaakt om de veranderingen te borgen in de manier van werken.
Het 6e punt is meer een uitvoerende taak. Er zijn twee commissies benoemd waarvan één zich bezighoudt met kleur en vormgeving en een tweede commissie neemt het voortouw bij het uitvoeren van de verschillende taken.

Bevestigingsdienst

Heimen, Dick, Jos, Peter en Ronald

Op zondag 8 september zijn in de Johanneskerk vijf nieuwe ambtsdragers bevestigd. Daarmee is een nieuwe kerkenraad aangetreden en werd afscheid genomen van de zittende kerkenraad. Het betekent een doorstart voor de gemeente, een moment van dankbaarheid.
De bevestigingsdienst werd geleid door interim-predikant drs. C. Hendriks, die intensief betrokken is geweest bij een bezinningsproces over de toekomst van de gemeente. In de dienst stond Zacharia 4:6 centraal: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten’.
Het is een blij bericht, een goed bericht, een blijde boodschap. De afgelopen tijd was Gods leiding merkbaar in het proces om een nieuwe kerkenraad te vormen. Het leert ons op Hem te vertrouwen, als het over de toekomst van de kerk gaat.

Identiteit

De Johanneskerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard (Wba) binnen de Protestantse Gemeente Soest (PGS). Binnen de PGS neemt de Johanneskerk een plaats in als hervormde wijkgemeente, die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De Bijbel is onze leidraad en bron voor prediking en geloof.
Wij willen een open, gastvrije en toekomstgerichte  gemeente zijn waar voor ieder mens een plek is.

Kerkgebouw

Johanneskerk
Willaertstraat 51
3766 CP SOEST
tel. 035-6023829

Diensten: zondag 10:00 en 17:00 uur

Contactadres kerkenraad

T.a.v. scriba
Willaertstraat 51
3760 AK SOEST
E: mail scriba
T: 06-20312942

Voorzitter

Jos Bunck
E: jafbunck@gmail.com
T: 06-53484871

Consulent

Ds. C. Hendriks
Ede
E: chendriks871@freeler.nl

Bankrekening

Hervormde Wijkgemeente vba
Rabobank: NL19RABO0315989726

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Reageren niet mogelijk.