Algemeen

1 juni 2018

GEMEENTEGESPREK OVER VIEREN IN DE PGS

Op dinsdag 22 mei organiseerde de kerkenraad in samenwerking met de Taakgroep Vieren een PGS-brede ontmoeting rond het thema ‘vieren’. In deze bijeenkomst spraken ca. 90 gemeenteleden met elkaar over een aantal kernvragen rond vieren. Wat raakt en inspireert je in een viering, wat helpt je om in een viering je geloof te verdiepen, hoe wil je in een viering betrokken zijn?

Na de pauze presenteerde de taakgroep een eerste aanzet voor zes typen vieringen, die mogelijk in de PGS gerealiseerd kunnen worden. Het betreft drie profielen met elk twee typen vieringen. De kenmerken van de hieronder genoemde typen zijn karakteristieken en geven een indicatie van het eigene van de betreffende vieringen. Sturend voor dit palet aan vieringen is de veelkleurigheid van de gemeente en het streven recht te doen aan en in te spelen op de verschillende behoeften, wensen en verwachtingen die er in onze gemeente ten aanzien van het vieren leven.

De taakgroep presenteerde geen eindplaatje, maar ‘een mogelijkheid’.Uit gesprekken en reacties moet blijken of de voorgestelde typen vieringen door de gemeente wordt ondersteund. De Taakgroep Vieren houdt zich aanbevolen voor reacties, opmerkingen en suggesties, die per mail kunnen worden gestuurd naar vieren@pgsoest.nl

DRIE PROFIELEN

Het eerste profiel wordt gekenmerkt met het woord ordinarium / liturgisch

Een ordinarium is oud-kerkelijke liturgievorm, die een vaststaande reeks onderdelen bevat waarmee elke eredienst is opgebouwd (w.o. kyrie en gloria, sanctus en benedictus)dit naast het zgn. proprium: de wisselende onderdelen die volgens het kerkelijk jaar een plek in de eredienst krijgen. Dit profiel sluit aan bij de oecumenische traditie en is verwant aan de Liturgische Beweging die sinds de jaren 50 van de vorige eeuw opgang maakte. Vandaar dat het tweede woord ‘liturgisch’ is.

Het tweede profiel wordt gekenmerkt met het woord community / ontmoeten

Community is het Engelse woord voor gemeenschap. De ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God staan centraal. En die ontmoeting mag in de viering speels, in ieder geval minder omlijnd, tot stand komen. Vandaar dat het tweede woord ‘ontmoeten’ is.

Het derde profiel wordt gekenmerkt met het woord anders / experimenteel

Anders in de zin van ‘op een andere manier’, met een andere opbouw, een andere aanpak, op een ander moment, en op een andere plek wellicht ook. Daar zit iets verrassends en iets experimenteels in. Vandaar dat het tweede woord ‘experimenteel’ is.

In de praktijk kunnen profielen enigszins ‘mengen’. Ook rond een liturgische dienst is de ontmoeting met elkaar van betekenis en ook in een community-viering kan ‘kyrie eleison’ worden gezongen. We reiken deze termen aan om enig zicht te geven op de rijkdom van vieren die de PGS kent.

ZES TYPEN

Profiel 1

Kernwoord: ordinarium / liturgische viering

1.1. Klassiek-liturgische viering

 • liturgisch opgebouwd volgens het klassieke ordinarium
 • aansluitend bij het kerkelijk jaar volgens het oecumenisch leesrooster,
 • het orgel als instrument voor begeleiding en muzikale intermezzo’s
 • liederen vooral uit het Liedboek
 • participatie van een cantorij
 • aandacht voor klassieke muziek, kunst en poëzie
 • tot eer van God en tot zegen voor de wereld

1.2. Modern-liturgische viering

 • liturgisch opgebouwd volgens het patroon van het klassieke ordinarium
 • waardering voor het oecumenisch leesrooster, zonder dat dit dwingend is.
 • naast het orgel ook ruimte voor andere begeleidingsinstrumenten
 • naast Liedboek o.a. bundels met liederen van Huub Oosterhuis, Sytze de Vries
 • ruimte voor drama, filmfragmenten en eigentijdse liederen
 • focus op het rijk van God
 • diaconaat en betrokkenheid op de samenleving

Profiel 2

Kernwoord: community / ontmoeten

2.1. Deel-je-leven viering

 • veelkleurige gemeenschap van jong en ouder
 • de kleur van de viering is speels, spontaan en informeel
 • leesrooster is beslist geen must, liefst thematische ingang
 • toegankelijk en aansprekend taalgebruik
 • inbreng van gemeenteleden wordt gewaardeerd en gestimuleerd
 • jeugd en kinderen hebben een eigen plek in de viering
 • veel aandacht voor de ontmoeting met elkaar en met God

2.2. Deel-je-geloof viering

 • de persoonlijke band met God en het verdiepen daarvan staat centraal
 • preek gericht op groei in geloof en praktisch christen-zijn
 • er is grote inbreng van de kerkgangers
 • samen zingen (lofprijzing en aanbidding) en samen bidden
 • inbreng levens- of geloofsverhaal
 • liederen van Opwekking tot Liedboek, ook eigentijdse christelijke muziek
 • band (combo) en voorzanger(s) leiden de samenzang

Profiel 3
Kernwoord: anders / experimenteel

3.1. Liturgisch anders

 • vieringen die een heel eigen liturgische kleur hebben, in de opbouw van de dienst, de muziek- en/of liedkeuzes en vaak ook de inrichting van de vierplek. Denk bv. aan Taizé- en Ionavieringen, cantatediensten, vespers, Avondmuzieken, poëzievieringen, (specifieke) jeugddiensten, praisediensten, leerdiensten, etc.

3.2. Community anders

 • vieringen waarin het ontmoeten van elkaar belangrijk is. De orde van dienst is niet vooraf gegeven, maar wordt per dienst samengesteld. Denk bv. aan agapè-vieringen, doelgroepgerichte vieringen en thema-vieringen, maar ook om (specifieke) jeugddiensten, welkomstdiensten, missionair-gerichte vieringen etc.

24 mei 2018

Dichtbij verschijnt elke week en wordt per e-mail verstuurd naar abonnees.

U kunt uzelf als abonnee per e-mail aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.
Dichtbij bevat aanvullende actuele informatie en is complementair met het maandblad ADEM, dat 10 per jaar verschijnt.
De vrijwillige bijdrage voor het abonnement is € 20 per jaar.

25 jan. 2018

Zondag 4 februari in De Open Hof

Vanaf 09.30 uur is er koffie en thee in De Open Hof. U en jij bent van harte uitgenodigd
om mee te doen aan de ‘Deel-je-leven’ viering op 4 februari.
Deze interactieve viering zal in het teken staan van het woord ‘heilig’.
Wat betekent dat woord eigenlijk? Welke dingen ervaar jij als heilig? En hoe spreekt de Bijbel erover?
Na een korte viering zijn er een aantal activiteiten rondom het thema ‘heilig’:
Ga actief aan de slag en wees creatief, zoek de stilte op en verwoord na een korte Bijbelstudie
wat het thema voor jou betekent of test je kennis over ‘heilige dingen’ in de wereld om ons heen.
Speciaal voor de ouders is er een aparte activiteit.
Samen met jongerenwerker Barbara Broeren willen we in gesprek over de vragen als:

 • Hoe voel jij je verbonden met de PGS?
 • Welke zaken die voor jou ‘heilig’ zijn rondom geloof en de gemeenschap wil jij je kinderen meegeven?
 • Hoe komt het huidige jeugdwerk tegemoet aan de vraag wat voor jou heilig is?

Uiteraard sluiten we de viering ook samen af.
Aansluitend is er een lunch.

datum: zondag 4 februari vanaf 9.30 uur
plaats: De Open Hof, Veenbesstraat 2

18 januari 2018

Komend weekend valt Adem bij u op de mat. Adem is het gemeenschappelijk maan­delijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Soest. Het wordt verspreid onder alle leden van de gemeente. Voor Adem hoeft u zich dus niet op te geven. Wel zal er van ieder een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor alle communicatiemiddelen.

De Weekbrief Dichtbij zal in de eerste maanden van 2018 nog op dezelfde wijze worden gemaakt en bezorgd. Vanaf ca. 1 maart zal de opmaak worden aangepast. Ook zal de Weekbrief dan alleen nog digitaal worden verstuurd. Papieren exemplaren worden dan niet meer thuis bezorgd. U kunt zich ook nu al voor de weekbrief Dichtbij aanmelden bij het Kerke­lijk Bureau met uw email-adres. Voor mensen zonder computer komen er papieren exem­plaren in de kerkgebouwen te liggen.

7 december 2017

Eenwording Protestantse Gemeente Soest is een feit

Vrijdag 1 december vond de feestelijke bijeenkomst plaats van de eenwording van de PGS. Na een gezamenlijke maaltijd in de Rank (Wilhelminakerk) verzamelden de ambtsdragers zich in de kerkzaal. Daar kwamen zij samen voor de installatievergadering, geleid door ds. Berend Borger, voorzitter van de classicale vergadering Amersfoort.

Op verzoek van ds. Berend Borger was voor deze bijzondere gelegenheid in de kerkzaal het rode velum opgehangen. Rood is de kleur van de Geest, van vuur en vreugde. “Daarom zien we deze kleur ook bij de bevestiging van de ambtsdragers”, legde hij uit. Na een uiteenzetting van de vergadering overhandigde Berend de voorzittershamer aan Fred Heidinga, voorzitter van de PGS. Hij vroeg alle ambtsdragers of zij konden instemmen met het reglement van orde van de Grote Kerkenraad, de Kleine Kerkenraad en het Moderamen, en de voorgestelde leden van de Kleine Kerkenraad. Bijna alle handen gingen omhoog ter goedkeuring. Daarmee rondde Fred het officiële gedeelte van de avond af en werd de Nieuwe Plaatselijke Regeling van kracht verklaard, waarmee de wijkgemeenten (met uitzondering van de Johanneskerk) zijn opgeheven, en de nieuwe kerkenraad van de PGS is geïnstalleerd.

Viering

Na de pauze vulde de kerkzaal zich met een groter gezelschap voor een bijzondere bijeenkomst rondom de eenwording. Hiervoor waren alle gemeenteleden van de PGS en externen uitgenodigd. Na een welkomstwoord zong Pherenike Weenink My Melancholy Blues van Queen. Een prachtige opening.

Hierna sprak Fred Heidinga over ‘God maakt het verschil’. Hij besloot zijn toespraak met de woorden: “Ik zie en hoop dat deze stap zal worden ervaren als een stap voorwaarts. Dat we met elkaar een gemeenschap van mensen weten te creëren voor wie God het verschil heeft gemaakt.

Gonny van der Maten en Gert Muts speelden, ieder op een ander orgel, Concierto de dos Organos van Josef Blanco. Een bijzonder samenspel vulde de kerk.

Bijzondere stap
René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland, sprak over ‘Eén kerk tot de n-de macht’. “We verdiepen ons even in de wiskunde, tot de n-de macht betekent dat je elk willekeurig getal neer kan zetten, meer dan 1, en de uitkomst blijft 1”, legde hij uit. “Van zo’n kerk droom ik en ik denk u ook. Wat een bijzondere stap maakt Soest vandaag. Een stap die past bij de landelijke ontwikkeling van de kerken. Zoals we met elkaar kerk waren, dat kan niet meer, de broek is te wijd. We gaan werken naar een eenvoud van structuur, minder vergaderen en daardoor meer ruimte vinden voor het wezenlijke waarom we Christen zijn. En ook de ruimte vinden om hier in Soest op diverse plekken kerk te zijn, door middel van pionieren of diaconaal. Weet u uitgedaagd om met die lichte structuur uw talenten te gebruiken. En dat mensen weten dat hier in Soest één PGS is waar Gods liefde zichtbaar en tastbaar is.”

Ds. Kees Bregman en ds. Wim Kievit verzorgden het avondgebed waarmee de feestelijke bijeenkomst werd afgesloten. Gonny van der Maten opende het avondgebed met ‘Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ’ van J.S. Bach op het orgel.

Na de lezing uit Efeze 3: 14-21 speelde Pherenike Weenink ‘Dolce’ uit Fantasie 6 van G.P. Telemann. Ds. Kees Bregman sprak een overweging uit, waarin hij inging op het mission statement van de PGS: wij geloven in God, wij geloven in mensen en wij geloven in deze wereld. In de gebeden stond ds. Wim Kievit o.a. stil bij het intensieve proces dat aan de éénwording van de PGS vooraf is gegaan. Het avondgebed werd besloten met het lied ‘Vrede wens ik je toe’ dat de aanwezigen elkaar toezongen. Na afloop was er een gezellig samenzijn en proostten de leden en genodigden op een goede toekomst voor de PGS.

1 december 2017

Eén Protestantse Gemeente Soest

Nu de vier wijkgemeenten samen met de Johanneskerk gefuseerd zijn tot één Protestantse Gemeente Soest heeft dat consequenties voor onze communicatie en huisstijl. Er komt één huisstijl, zodat de ene PGS herkenbaar wordt voor leden en niet leden.

Zo zal er ook één gemeenschappelijk maandelijks kerkblad verschijnen: Adem. Dit blad is anders dan Vuur alleen bestemd voor de eigen leden. Het eerste nummer zal op 19 januari uitkomen en verspreid worden onder alle leden van de PGS. Daarvoor hoeft u zich dus niet op te geven. Wel zal er van ieder een vrijwillige bijdrage gevraagd worden voor alle communicatiemiddelen.

Alle wijkbladen en wijkberichten zullen met ingang van 19 januari stoppen.

De Weekbrief Dichtbij zal in de eerste maanden van 2018 nog op dezelfde wijze worden gemaakt en bezorgd. Vanaf ca. 1 maart zal de opmaak worden aangepast. Ook zal de Weekbrief dan alleen nog digitaal worden verstuurd. U kunt zich ook nu al daarvoor aanmelden bij het Kerkelijk Bureau. Voor mensen zonder computer komen er papieren exemplaren in de kerkgebouwen te liggen.

Het Kerstnummer van Vuur wordt verspreid onder alle Soesters via een professionele bezorger op alle adressen die geen Nee/Nee of Ja/Nee sticker op de brievenbus hebben. Ontvangt u er geen, dan liggen er in de kerkgebouwen voldoende exemplaren om mee te nemen of uit te delen. Vuur is bedoeld om het gesprek te bevorderen over geloof en passie, onderling en met niet-kerkgangers.

De website www.geloveninsoest.nl zal worden omgebouwd tot een gemeenschappelijke website voor de hele PGS en mogelijk andere kerken. Wij verwachten dat dat in de zomer van 2018 klaar zal zijn. Dan zullen ook de wijkgerichte websites worden opgeheven.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ds. Peter van den Berg, voorzitter van de Taakgroep C&P, e-mail: van-den-berg@hetnet.nl

10 aug. 2017

Uitspraak op bezwaarschrift – toelichting

Zoals bekend is in maart formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) om De Oude Kerk en de Emmakerk aan te wijzen als vierplekken voor de toekomst van de PGS. Dit bezwaar is behandeld door het Regionaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN (RCBG). Onderdeel van de procedure vormde een hoorzitting op 28 juni waarin partijen door het RCBG zijn gehoord. Nadien en wel met dagtekening 14 juli is door het RCBG schriftelijk uitspraak gedaan. Deze uitspraak wijst het ingediende bezwaar met redenen omkleed af. Tegen deze uitspraak kan wel binnen een termijn van dertig dagen (derhalve tot en met 12 augustus) beroep worden aangetekend.

Door een bericht in Dichtbij nr 30 van 28 juli, waarin wordt verwezen naar de hiervoor genoemde hoorzitting, kan mogelijk onduidelijkheid zijn ontstaan over de afhandeling van het bezwaar en de status van de uitspraak van het RCBG. Het voorgaande heeft tot doel deze eventuele onduidelijkheid weg te nemen.

In het AK-besluit van februari 2017 is de invoering van de nieuwe organisatiestructuur, derhalve het opgaan van de afzonderlijke wijkgemeenten in één PGS met één kerkenraad en beoogd per 1 september aanstaande, onverbrekelijk verbonden met de definitieve keuze van vierplekken. Begin juli reeds heeft de AK besloten de datum voor invoering van de nieuwe organisatiestructuur voorlopig op te schorten en eerst de uitspraak van het RCBG en ook de beroepstermijn af te wachten alvorens zich te beraden over een nieuwe datum. Tot deze nog vast te stellen nieuwe datum blijft de huidige organisatie met een AK en wijkgemeenten van kracht. Over het vervolg van een en ander wordt u vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.

Namens de Algemene Kerkenraad PGS

Fred Heidinga, voorzitter

29 juni 2017

PGS-brede bijeenkomst zorgt voor verbinding

Op donderdag 29 juni vonden twee bijeenkomsten plaats voor gemeenteleden van de PGS. De eerste was ’s middags, waar ongeveer 35 gemeenteleden aanwezig waren. De tweede bijeenkomst was in de avond. Hieronder volgt een verslag van de avond.

Ongeveer 70 gemeenteleden kwamen 29 juni naar de Emmakerk om meer te horen over de veranderingen die plaats gaan vinden als gevolg van de samenvoeging van de vier wijkgemeenten. Na het welkomstwoord van voorzitter Fred Heidinga, opende Wim Kievit de avond. Vervolgens sprak Bram Schriever (procesbegeleider) over de kerk van de toekomst.

Bram startte zijn betoog met de zorg om de toekomst van de kerk: “Kijkend naar de cijfers ziet die er niet al te best uit. Dat doet pijn en kan ons ontmoedigen. Het heeft ook een keerzijde: het biedt mogelijk nieuwe kansen en uitdagingen voor de kerk. Hoopgevend is de behoefte aan vernieuwing op het gebied van viering en liturgie. In en buiten de kerk ontstaan inspirerende plekken van vernieuwend kerk-zijn.”

Bram gaf aan dat er hernieuwde aandacht voor geloofsontwikkeling en geloofsverdieping is en sprak over de bestaande organisatiestructuur: “Mogelijk overleeft de kerk het niet als klassieke organisatie, maar weet de kerk zich uitgedaagd als een beweging in navolging van Christus, en rondom de eeuwenoude verhalen. De organisatiestructuur zal anders worden: lichter, opener en meer naar buiten gericht. De kernvraag in dit alles is wie Jezus voor ons ons is (Mt. 16:15)? En dat we ons afvragen: Wat staat centraal in onze gemeente? Waarom willen we voortbestaan? De toekomst van de kerk wordt niet bepaald door synodes of kerkenraden. De toekomst van de kerk, dat ben je zelf.

De nieuwe organisatie

Aansluitend gaf Fred een beeld van de nieuwe kerkelijke organisatie en de weg ernaartoe: ”Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraden vanaf 1 september de taken die ze nu nog uitvoeren, gaan overgedragen aan taakgroepen. Drie taakgroepen zijn al langere tijd actief: jeugd, communicatie & publiciteit en cursus & coaching. Vanaf 1 september komen de taakgroepen vieren, pastoraat en kerk naar buiten daarbij. Omdat deze nieuwe taakgroepen nog moeten opstarten, blijft de uitvoering van een aantal taken tijdelijk nog in handen van de kernteams: jeugd t/m 12 jaar, erediensten, pastoraat en dagelijks gebouwbeheer”.

“Het gesprek dat nu met elkaar gevoerd moet worden, gaat over wat gemeenteleden direct raakt: over jouw wijkgemeente , jouw viering, jouw cantorij, het pastoraat in jouw wijk, over de dingen die jouw wijkgemeente voor de samenleving doet. Dingen die voor jou nu vertrouwd zijn en waarin je straks opnieuw je eigen weg moet zien te vinden en te bepalen.”

“Dat kan best spannend worden en zijn. Tenzij we erin slagen met elkaar op zoek te gaan naar wat ons verbindt en open en verbindend te spreken over wat ons onderscheidt. Tenzij we de ontmoeting met de ander, met andere ideeën, als een mogelijkheid zien om onze blik te verbreden. Tenzij we elkaar toestaan fouten te maken. Tenzij we erin slagen de roeping en de uitdagingen uit het rapport ‘Dromen en bouwen’ door te laten klinken en door te laten dringen, niet alleen in ons verstand, maar juist en vooral in ons hart. Daarin ligt de gemeenschappelijke opgave.”

Workshops

Tijdens de avond konden gemeenteleden kiezen uit twee workshops met ieder een ander thema.

De thema’s die aan bod kwamen:

 1. Vieren: waar en hoe gaan we straks vieren?
 2. Pastoraat: hoe wordt het pastoraat georganiseerd, wat zijn de taken van de pastores en de pastorale vrijwilligers?
 3. Kernteams: wat zijn de taken van een kernteam en wie voeren die uit?
 4. Pastores: wat betekent een pastoresteam, hoe werken de pastores samen, hoe en waar worden zij ingezet?
 5. Kerk naar buiten: op welke wijze kunnen we als kerk van betekenis zijn in de lokale samenleving en hoe kunnen we onze identiteit en het evangelie daarin mee laten klinken?

De workshops werkten inspirerend en verhelderend. Zorgen werden gedeeld en geen vraag was te gek. Dat maakte deze avond waardevol. Er was voor iedere vraag tijd en respect.

Heb je de bijeenkomst gemist, maar nog wel een vraag? Mail naar Rianne Zevering: scriba.aksoest@gmail.com.

Reacties na afloop:

“Ik vond de avond informatief. Ik heb wel een zorg uitgesproken over de rol van de kernteams; is het iedereen duidelijk wat die gaan doen? Een kernteam is geen vervanging van een kerkenraad. Het kernteam heeft wel verantwoordelijkheden maar geen beleidsmatige.”

“Het was veel informatie om te behappen. Ik merkte dat de energie in de groepjes zit. Het is goed om te horen waar mensen tegenaan lopen. Bijvoorbeeld, hoe kom ik in de kerk als ik geen vervoer heb?”

“Het was over en weer aan elkaar wennen. Door de kleine groepen in de workshops was het gesprek heel persoonlijk. Het zit hem in kleine dingen, die voor iedereen weer anders zijn.”

9 april

Ambstdragers in beweging

Op dinsdag 9 mei kwamen ruim 40 ambstdragers bij elkaar in de Open Hof voor een werkbijeenkomst over beweging en verbinding. Na de opening door Wim Kievit nam Bram Schriever de aanwezigen mee in een terugblik naar de vorige bijeenkomst. Daarna deelde hij de conclusies daaruit voor de toekomstige agenda van de PGS.

De eerste vraag die gesteld werd op 19 april was:

Welke thema’s zijn van belang voor het welslagen van de eenwording en vernieuwing van de PGS?

Alle ambtsdragers hebben hun mening laten horen en deze vier thema’s scoorden het hoogste:

Gemeenteopbouw, Jeugd, Vieren en Pastoraat.

De tweede vraag was: Met welke thema’s voel je je het meest verbonden?

Deze vier thema’s werden het meeste genoemd: Vieren, pastoraat, gemeenteopbouw, diaconaat.

Als je naar de antwoorden op deze twee vragen kijkt, valt op dat ‘vieren’ en ‘gemeenteopbouw’ hoog scoren. Deze twee onderwerpen komen allebei terug in de top 3. Daarnaast zien we dat bij de vraag over het welslagen van de éénwording van de PGS jongeren hoog scoren, maar dat dit onderwerp bij de meeste ambstdragers wat verder weg staat.

Aandachtsgebieden

Bij ieder thema gaven ambstdragers aandachtsgebieden aan die zij belangrijk vinden om mee aan de slag te gaan de komende tijd. Hieronder staat een overzicht van de 4 meest genoemde thema’s. De ambstdragers gaven deze aanbevelingen:

 1. Vieren: Probeer variatie in vieringen te verbinden met kerkvernieuwing;
 2. Gemeenteopbouw: Realiseer gemeenteopbouw in samenhang met Cursus & Coaching; (N.B. Begin daar snel mee)
 3. Pastoraat: Geef pastoraat vorm in verbinding met gemeenteopbouw en Cursus & Coaching;
 4. Jeugd: Maak serieus werk van Jeugd en jongeren; met hen en niet voor hen!

Na deze informatie van Bram, sprak Fred Heidinga over ‘werk aan de kerk’. Fred startte met het noemen van de visie van de PGS.

Wij geloven in God. Wij geloven in de wereld omdat het Gods wereld is. Wij geloven in mensen omdat het Gods mensen zijn.

Vervolgens legde hij uit wat er de komende tijd gaat veranderen: “Het werk dat de wijkkerkenraden nu doen, gaan de kernteams doen. Er komen vier kernteams met een tijdelijke status. De taken van de kernteams hoeven niet door ambstdragers vervuld te worden. Eind 2021 zijn er geen kernteams meer, maar liefst eerder. Taakgroepen gaan het werk geleidelijk overnemen van de kernteams. Het is de bedoeling dat we mensen in de taakgroepen gaan inwerken. Het uitgangspunt om zitting te nemen in een taakgroep is dat talent belangrijker is dan wijkbinding.”

De kernteams richten zich vanaf 1 september 2017 op deze onderwerpen:

– Vieringen
– Pastoraat
– Jeugd t/m 12 jaar
– Beheer gebouw (regie CvK)

Kernteams

Na deze uitleg splitste het gezelschap zich in drie groepen. Zij gingen aan de slag met de vraag welke taken de kernteams gaan vervullen. Daarna hebben zij hun ideeën uitgewisseld en genoteerd voor de AK. Tot slot hebben zij de AK suggesties gegeven voor de PGS-brede avond op 29 juni. Op deze avond bent u hartelijk welkom informatie te ontvangen over de uitkomsten van alle bovengenoemde besprekingen. U hoort dan meer over wat het voor u allemaal gaat betekenen als bijvoorbeeld de wijkkerkenraden niet meer bestaan. Hoe wordt het pastoraat vormgegeven? Wat is de functie van de kernteams? De aanvangstijd en locatie van de bijeenkomst worden later bekend gemaakt.

Reacties na afloop:

“In groepen met elkaar over één onderwerp spreken, werkt voor mij prettig. Dan durf ik mij meer te uiten dan in een grote groep. Ik heb het gevoel dat mijn bijdrage ertoe doet.”

“Nadat we in groepen uiteengingen, stelde mijn buurvrouw zich voor en vroeg wie ik was en daarna van welke kerk. Over het antwoord dacht ik even na, en toen zei ik: “Zullen we die vraag niet meer iedere keer stellen? We vallen nu allemaal onder de PGS toch?”

“Op het gebied van Jeugd doen we al heel veel samen. Maar toch merk je in de praktijk dat er nog wel verschillen zijn in aanpak en werkwijze.”

19 april – Inspiratiebijeenkomst voor ambtsdragers

We hebben wat te bieden als PGS!

Woensdagavond 19 april 2017 kwamen ongeveer 50 ambtsdragers bij elkaar voor een bijeenkomst met als thema “Beweging en verbinding”. Het doel van deze avond was om met elkaar vooruit te kijken naar de toekomst van de PGS in het proces van éénwording en vernieuwing. En daarnaast om met elkaar te bepalen welke thema’s, bewegingen en acties in de komende periode van twee jaar daarvoor belangrijk zijn. Na de opening door Peter van den Berg en Kees Bregman sprak Fred Heidinga als voorzitter, over de PGS in beweging. Hij herinnerde iedereen aan de uitgangspunten uit het beleidsplan Dromen en Bouwen:

1 We investeren in geloofsbegeleiding en verdieping;

2 We zijn een thuis zijn voor alle generaties;

3 Wij delen het evangelie met anderen;

4 Wij zijn bereid om te veranderen en te kiezen als de situatie daarom vraagt.

Fred lichtte toe: “Ik noem deze punten bewust, omdat ik me afvraag of deze punten destijds tot de gemeenteleden zijn doorgedrongen. Ik ben ervan overtuigd dat wij wat te bieden hebben als PGS. Dat geluid wil ik laten horen.”

Vervolgens sprak procesbegeleider Bram Schriever over de kerk in beweging.

In contact met elkaar

Na een instructie over het avondprogramma door Han van Dijk, werden de ambtsdragers getrakteerd op een muzikaal intermezzo van Reinier Sijpkens. Hij zorgde ervoor dat iedereen met elkaar in contact kwam. Stap voor stap, via muziek en symboliek bereikte hij dat ambtsdragers die elkaar niet kenden, binnen een kwartier een walsje met elkaar maakten. Reinier zorgde voor een lach op ieders gezicht.

Vervolgbijeenkomst

Na de muzikale pauze ging de groep uiteen in tien gespreksgroepjes met ieder een ander thema. Ambtsdragers spraken met elkaar over vieren, pionieren, jeugd, pastoraat, communicatie, cursus en coaching, diaconaat, gemeenteopbouw, jonge gezinnen en de nieuwe structuur. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor de vervolgbijeenkomst op dinsdagavond 9 mei. Tijdens deze werkbijeenkomst geven ambtsdragers met elkaar per thema een eerste uitwerking. Dit met als doel om aan het einde van de avond per thema een zo concreet mogelijk resultaat te presenteren.

Kees Bregman sloot de avond af. Alle aanwezigen zongen een lied met veel beweging erin. (Lied 248.) Na afloop was er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje en een hapje, uitstekend verzorgd door Geert en Annie Donker.

April 2017

In februari besloot de Algemene Kerkenraad definitief over de vierplekken, het flankerende beleid en de nieuwe plaatselijke regeling. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt om stappen te zetten in het proces van éénwording van onze Protestantse Gemeente in Soest. En daar ligt een mooie opgave voor de AK in een gedeeltelijk nieuwe samenstelling. Met Fred Heidinga als voorzitter, die Klaas de Waard in deze functie opvolgde. En met Wim Kievit in de functie van assessor. Ook liep met het definitieve besluit de opdracht aan Jandirk Pronk als externe adviseur en procesbegeleider ten einde. Omdat er nog zeer veel zaken spelen in de komende periode, waar professionele ondersteuning voor nodig is, benoemde de AK een nieuwe externe procesbegeleider: Bram Schriever.

Een eerste actie op deze weg is een “rondje langs de wijken” van een afvaardiging van de AK. Bedoeld om kennis te maken met de nieuwe voorzitter en om vragen en zorgen die nog rond het definitieve besluit leven te bespreken. Die zijn er in de ene wijk meer dan in de andere. Ook worden verwachtingen en ideeën voor de komende periode met elkaar uitgewisseld. Deze gespreksronde startte half maart en loopt tot begin april.

Nieuwe structuur

De streefdatum voor de start van de nieuwe structuur van de PGS is 1 september 2017. Op die dag heffen we de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeenten op en benoemen we gelijktijdig de nieuwe kerkenraad in functie. Natuurlijk zoeken we mensen voor de nieuwe kerkenraad, kernteams en taakgroepen. In de komende maanden ligt daar de prioriteit. Een kleine werkgroep werkt er inmiddels aan om dat op tijd in goede banen te leiden.

Bijeenkomsten

Verdere concrete acties zitten “in de pen”. Zo is het voornemen om in april en mei voor alle ambtsdragers twee inspiratiebijeenkomsten te organiseren. Met als onderwerp gezamenlijk kerk-zijn op de langere termijn en de hiervoor benodigde acties voor de komende één à twee jaar. Daarnaast willen we vóór de zomervakantie één of meerdere bijeenkomsten voor alle belangstellende leden van de PGS organiseren. Deze bijeenkomsten zijn thema-gericht, met bijvoorbeeld onderwerpen als “vieren” en “pastoraat”.

Bezwaar

Het is bij dit alles wel goed dat u weet dat een groep betrokken leden binnen de Wilhelminakerk bezwaar heeft tegen het definitieve besluit, de onderbouwing daarvan en het besluitvormingsproces. De groep heeft dit bezwaar voorgelegd aan de Regionale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Dit onafhankelijke orgaan neemt naar verwachting binnen enkele weken de behandeling van dit bezwaar ter hand. De Algemene Kerkenraad respecteert de stap van de groep en zal hier ook zorgvuldig mee om gaan. De Algemene Kerkenraad ziet deze onafhankelijke toetsing met vertrouwen tegemoet.

Activiteiten voor de jeugd

Bij de PGS is een breed aanbod voor kinderen en jongeren. Om de activiteiten meer bekendheid te geven, is er in deze Trektocht speciale aandacht voor het jeugdprogramma.

De Missie van de taakgroep Jeugd is:

– Kinderen en jongeren vertrouwd maken met het geloof en de liefde van God, en hen ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving en -groei.

– Kinderen en jongeren ruimte geven om ook samen te zoeken naar vormen van geloofsgemeenschap, om Jezus Christus te leren kennen en te volgen.

– Kinderen en jongeren, ieder met hun talenten, zwakheden, ervaringen, tradities en achtergronden, mogen zich thuis voelen, gewaardeerd en veilig weten in de Protestantse Gemeente Soest.

Op basis van deze Missie proberen we jeugd van alle leeftijden (0-21 jaar) aanbod en aandacht te bieden. Dit doen we samen met ouders. Succesvol jeugdwerk staat niet op zichzelf; ook voor ouders wil de kerk een passend en aansprekend aanbod bieden.

Door het ‘Deel je Leven’-project proberen we de ontmoeting te faciliteren tussen gemeenteleden van verschillende leeftijden. De ervaringen en feedback nemen we mee in het nieuwe jeugdwerkbeleid in de “Kerk van de toekomst”. Ook op andere momenten zijn er ontmoetingsmomenten tussen jeugdleden van verschillende wijken, bijvoorbeeld via Jeugdkerk XL en in het catechese programma.

Marco van Amstel

Voorzitter Projectgroep Jeugd

Conny van Lier, jeugdwerker

“Als opvolger van Mieke Wiegeraad ben ik oktober 2016 in de Protestante Gemeente Soest als jeugdwerker begonnen. Het is mijn taak om het bovenwijkse jeugdwerk te coördineren, stimuleren en ondersteunen. Waarom men mij daarvoor gevraagd heeft? Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht en ben afgestudeerd in ethiek en godsdienstonderwijs. Lange tijd werkte ik in Rotterdam bij de Heuvel, een adviesbureau voor Jeugd- en Jongerenwerk. Daar richtte ik Steunpunt Jeugd en Kerk op, waarbij allerlei kerken info en ondersteuning konden vragen. Vervolgens kwam ik in de Domkerk in Utrecht terecht om activiteiten op de grens van kerk en stad vorm te geven als kerkelijk cultureel werker. De Domkerk, dagelijks open met altijd bezoekers en een groot aanbod, is een inspirerende en leerzame werkplek. Een deel van het werk bestond ookdaar uit jeugdwerk: Kinderkerstfeest, Kinderboekenweek, programma’s met verhalenvertellers. Uiteindelijk was daar geen financiële ruimte meer om dit werk als beroepskracht te kunnen blijven doen.

Gelukkig vond ik deze winter nieuw werk in Soest voor 14 uur per week. Daar heb ik inmiddels met veel mensen kennis gemaakt, draai mee in een aantal groepen en geef vorm aan de bovenwijkse ‘Deel je leven’ vieringen. In deze diensten willen we zo veel mogelijk volwassenen, kinderen en jongeren met elkaar in contact te brengen. Uitgangspunt van de Projectgroep Jeugd is het gezamenlijk optrekken binnen de Protestantse Gemeente in Soest met als doel het jeugdwerk een zo stevig mogelijke bedding te geven. Ik voel me gedragen door het verhaal van God en mensen. Met kinderen en jongeren werken vind ik extra leuk, omdat er openheid en oprechtheid is van hun kant en omdat jeugdwerk veel creativiteit kent. Geloven staat voor mij voor kansen zien en Gods liefde delen. Dat wil ik graag meegeven.”

Wilt u reageren of heeft u vragen? Neem contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad: Rianne Zevering via scriba.aksoest@gmail.com.

Voor adreswijzigingen en vragen over de bezorging kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau via kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

Foto: Pieta van Beek

Jeugdwerkprogramma voorjaar 2017

Voor kinderen en jongeren van 2 – 21+ jaar
Dit jeugdwerkprogramma is onderdeel van de kerken van de Protestantse Gemeente Soest.
Kinderen en jongeren van buiten de Protestantse Gemeente zijn van harte welkom!

Interactieve themavieringen

Project: ‘Deel je leven’

Hoe kunnen we in de toekomst kerk zijn met alle generaties? Met die vraag gaan we aan de slag tijdens de interactieve diensten. Vieringen om samen te ontdekken, te delen en te groeien in geloof, in kerk zijn en in jeugdwerk. Voor jong en oud, waarin we ons hart laten spreken.

De vieringen bestaan uit drie delen:

• Samen ontdekken tijdens creatieve activiteiten voor en door jong en oud

• Samen vieren met gebed, Schriftlezing en muziek

• Samen lunchen en elkaar ontmoeten

‘DEEL je leven’ legt contact tussen generaties en tussen wijkkerken. Het is een experimenteerplek met veel eigen inbreng om wegen op het spoor te komen tot gezamenlijk vieren. Kinderen, jeugd en jongeren zijn meer dan welkom.

11 juni Samen vieren in De Open Hof

3 september Samen leren in de Wilhelminakerk

Tijd: 10.30 uur – 13.00 uur (inclusief lunch)

Voor wie: Alle gemeenteleden van de PGS

 

Jeugdkerk XL

Deze activiteit is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. In Jeugdkerk XL werken we per keer met een thema aan de hand van ‘Het Onze Vader’.

Plaats: Emmakerk (vaste plek!)

Voor wie: Jongeren 12+

We starten op de volgende zondagen om 10.00 uur .

23 april is vakantie

21 mei

25 juni

Contact: Conny van Lier 06-53910611, e-mail: connyvanlier@planet.nl

 

Pasen

Palmpasenstokken maken.

Traditiegetrouw wordt er door kinderen van de basisschool op de zaterdag voorafgaand aan Palmpasen een palmpaasstok gemaakt.

Datum: Zaterdag 8 april om 14 uur

Voor wie: Alle kinderen zijn welkom

Plaats: De Open Hof

Contact: Gerrit Olsman, g.h.olsman@hccnet.nl, tel. 035 602 0666

Ook kun je op zondag 9 april om 10 uur tijdens de dienst in de Oude Kerk, de Emmakerk en de Wilhelminakerk een palmpaasstok maken.

 

Paasavond film

Bioscoopavond met snacks en popcorn

Voor wie: Alle jongeren van klas 1, 2 en 3 middelbare school

Wanneer: 15 april (Paasavond) van 19.30 – 21.30 uur

Plaats: Kelder van de Emmakerk

 

Film: The Life of Jesus

Op de avond voor Pasen organiseren we een bioscoopavond

voor jou! Neem je vrienden en vriendinnen mee en kom

gezellig loungen. Zin om te komen? Stuur een berichtje naar

carin-jansen@hotmail.com of een appje naar 06 11018648.

 

Paaswake voor kinderen

Het paasverhaal en samen eten

Voor wie: Kinderen van 4 – 8 jaar

Wanneer: zaterdag 15 april 16.30 uur

Waar: Wilhelminakerk

Contact: Evelien van Assenbergh, ejvassenbergh@gmail.com

 

Paaswake voor jongeren

In de nacht van zaterdag 15 april op zondag 16 april wordt er een paaswake gehouden voor jongeren vanaf 16 jaar in Soest. Een nacht bezinnen, uitwisselen, vieren en eten.

Voor wie: Jongeren 16 – 25 jaar

Wanneer: 23.30 uur – 9.00 uur

Waar: De Open Hof

Contact: Gerrit Olsman, g.h.olsman@hccnet.nl

tel. 035 602 0666

 

Meeting Point

We ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd. Hier is alle ruimte om met elkaar te praten over alles wat je dagelijks bezig houdt. Na de maaltijd gaan we met elkaar aan de slag en in gesprek met onderwerpen die te maken hebben met geloof. We gaan daarin steeds op zoek naar de plek die geloven inneemt in jouw leven. Kun je niet op zondagavond maar wil je wel graag mee doen? Meld je dan wel aan! We zoeken met de groep naar een avond die voor iedereen uitkomt!

Voor wie: Jongeren klas 4, 5 en 5 middelbaar

Wanneer: Zondagavond van 17.00 – 19.00 uur (incl. maaltijd)

Plaats: De Open Hof (onder voorbehoud)

Data: 2 april, 21 mei, 18 juni

Contact: Esther Tupker E.tupker@gmail.com, 06 513 308 40

 

Soos

De Funsoos is dè ontmoetingsplek voor jongeren op vrijdagavond. Jullie hebben zelf inbreng in het programma. Veel activiteiten zijn mogelijk zoals spelletjes, fi lm kijken, dropping, bowlen, wie is de mol etc. De soosavonden worden begeleid door twee ouders. Je bent altijd welkom met je vrienden, je hoeft je niet vooraf op te geven.

Voor wie 12-14 jaar (klas 1 en 2 Middelbaar)

Wanneer: Vrijdagavond om 19.30 – 21.30 uur

Data: 21 april, 12 mei, 9 en 23 juni

Informatie: Janke Holman, 06-27 123 236, e-mail: Janke.holman@metjeprojecten.nl

 

Soos 14+

Voor wie: 14-16 jaar (klas 3, 4 en 5 Middelbaar)

Wanneer: Vrijdagavond 20.00 – 22.00 uur

Data: 7 april, 12 mei

Informatie: Adrie Deen, 06-37 415 922, e-mail: Fam_deen@hotmail.com

Plaats: Kelder Emmakerk

 

Knutselclub voor kinderen

Kom jij ook bij ons op de knutselclub? Het is er altijd heel gezellig. Er is een bijbel verhaal, we zingen. Natuurlijk gaan we vooral heel veel knutselen, doe jij ook mee?Met Pasen is het extra feestelijk.

Wanneer: Maandagmiddag van 15.30 – 17.15 uur

Data: 3 april

Plaats: Emmakerk

Voor wie: Kinderen uit groep 4-5-6 van de basisschool

Aanmelding: Thea van Arkel, e-mail: Theavanarkel@ziggo.nl 035-6023318

Kosten: € 10,00 voor 12 middagen

 

Pizza en meer

Pizza-avond met inspirerende spreker

Voor wie: Alle jongeren van klas 1, 2 en 3 middelbare school

Wanneer: 7 mei van 19.30 – 21.30 uur

Plaats: Kelder van de Emmakerk

Gezellig pizza eten en je laten inspireren door een spreker? Kom en neem je vrienden mee.

Meld je wel even aan door een berichtje te sturen naar carin-jansen@hotmail.com of stuur een appje naar 06 11018648.

 

EO jongerendag

Bezoek de EO jongerendag, het thema is:

Voor wie: Alle jongeren vanaf klas 1 middelbare school

Wanneer: 10 juni (de hele dag)

Plaats: Verzamelen bij de Emmakerk

Ooit in een stadion vol medegelovigen geweest? Nee?! Dan is dit je kans. We hopen met een grote groep jongeren uit Soest naar de EO-jongerendag te gaan. Zin om mee te gaan?

Meld je dan vòòr 15 mei aan bij Carin Jansen (carin-jansen@hotmail.com ) of stuur een appje naar 06 11018648.

 

Kamp 2017

We gaan dit jaar weer echt op kamp! Een kampweekend vol spel, actie en gezelligheid. We organiseren leuke activiteiten voor de verschillende leeftijden.

Voor wie: Alle kinderen 8+ en jongeren 12+

Wanneer: 29 september – 1 oktober

Plaats: Verrassing

Contact: Niels Kruizinga, kruizinga.niels@gmail.com

Zo mis niets!

 

Uitnodigingen ontvangen via email? Mail dan je Naam, Geboortedatum en Mailadres naar communicatiepgsjeugd@gmail.com

Of word lid van de PGS Jeugd facebook pagina

Reageren niet mogelijk.