College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Giften

Velen van u doen jaarlijks giften aan onze kerk, zoals bij de Actie Kerkbalans. Wij nemen aan dat u er van op de hoogte bent dat u deze bedragen bij uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost in mindering kunt brengen op uw belastbaar inkomen, omdat de kerken die vallen onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de ANBI status hebben. Aan de ANBI-status worden door de belastingdienst eisen gesteld aan de lokale gemeenten. De wijze waarop daar door de Protestante Gemeente Soest aan wordt voldaan, kunt u vinden op de websitepagina ANBI. De PKN heeft een zogenaamde groepsbeschikking gekregen (RSIN 810533431). De fiscus betaalt u dus een groot gedeelte van uw gift weer terug! Dat voordeel kan in de hoogste schijf oplopen tot 49,50%.
Ook de wekelijkse collecte kunt u aftrekbaar maken door gebruik te maken van onze collectebonnen, want de fiscus verlangt dat u alle giften schriftelijk kunt aantonen. Wel moet de betaling van de collectebonnen via een bankrekening lopen. Contante giften zijn niet meer aftrekbaar.
Wel moet u er rekening mee houden dat er bij het totaal van de giften een drempel, te weten 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60, niet afgetrokken mag worden en dat er een bovengrens van 10% van het drempelinkomen geldt. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Wilt u de beperking van de drempel voorkomen of komt u met uw totale giften uit boven de 10% van uw inkomen dan is het raadzaam om een overeenkomst voor een periodieke gift met de kerk te overwegen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat u zich verbindt om tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan de Kerk te schenken. De hoogte van dat bedrag bepaalt u uiteraard zelf. Deze overeenkomst mag vervallen bij overlijden van de schenker, de verplichting gaat dus niet over op de erfgenamen.
Een onderhandse overeenkomst voor het doen van een periodieke gift is voldoende. Een model van een dergelijke overeenkomst kunt u vinden op de site van de belastingdienst. Voor het model schenking PGS of voor meer informatie kunt u via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Schenken en nalaten

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten!
Dat is de reclame-slogan die tegenwoordig vaak op de radio wordt gehoord ten gunste van goede doelen in het algemeen. Misschien heeft u er al eens over nagedacht en wilt u overwegen om onze kerk te steunen door ons op te nemen in uw testament?

Dat kan op twee manieren: met een legaat of als erfgenaam.
Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name genoemd object (bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, een verzameling, een onroerend goed en dergelijke).
Een benoeming tot erfgenaam of mede-erfgenaam betekent dat de kerk aanspraak maakt op de gehele nalatenschap of op een nader omschreven percentage daarvan.

Als u onze kerk in uw testament wilt opnemen dan is het belangrijk dat daarbij de juiste tenaamstelling wordt gehanteerd en mogelijk een goede nadere omschrijving op welke wijze het geld besteed zou moeten worden.

Een notaris kan u precies vertellen hoe u het e.e.a. kunt realiseren. Ook kunt u voor meer informatie via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Vrijwilligersvergoeding

In bepaalde gevallen (ter beoordeling aan het College van Kerkrentmeesters) kunnen vrijwilligers voor hun werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Soest een vergoeding ontvangen. Wanneer deze vergoeding past binnen de eisen de eisen die de belastingdienst daaraan stelt, dan is daarover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn daarbij allerlei (combinaties van) situaties denkbaar. De hoofdlijnen zoals die gelden voor 2023 zijn hieronder opgenomen.

Een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar kan onbelast worden gegeven. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar.

Het kan zijn dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt. Ook dan zijn er mogelijkheden dit te combineren met vrijwilligerswerk. U heeft wel toestemming van UWV nodig voordat u met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordelen het UWV of het werk dat u wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Omdat de PGS de ANBI-status heeft het vrijwilligerswerk geen gevolgen voor uw WW-uitkering.

Zie ook de actuele informatie van de belastingdienst

Banknr.: NL21  INGB  0009 2303 56
Banknr.: NL33 RABO 0359 9048 66

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Breed Moderamen College van Kerkrentmeesters:

  • Rob Kracht (ouderling voorzitter)
  • Wijgert Teeuw (ouderling secretaris)
  • Ben Bokdam (ouderling kerkrentmeester)
  • Aad van Heel (penningmeester)

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor de gemeenteleden, die het probleem wel eens ervaren hebben we goed nieuws. U kunt nu ook met uw smartphone doneren. Wij maken hierbij gebruik van een app, die hiervoor speciaal is ontwikkeld door Givt. Dit bedrijf heeft hiervoor een oplossing bedacht, die inmiddels door een aantal kerken en stichtingen wordt gebruikt.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Deze kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Na het downloaden kunt u direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Op een later moment kunt u de verdere registratie afronden.

Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Geeft u liever contant of collectebonnen? Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone kunt u altijd contant geld of collectebonnen geven aan de collecte. Let er wel op dat contante giften sinds 2021 niet meer aftrekbaar zijn als gift bij uw belastingaangifte.

Namens het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen

Aad van Heel, penningmeester

Collectebonnen bestellen

Givt App downloaden


TARIEFREGELING VOOR ROUW- EN TROUWDIENSTEN

Het College van Kerkrentmeesters heeft een Regeling opgesteld met o.a. de geldende tarieven voor rouw- en trouwdiensten. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen leden van de PGS en niet-leden. Daarnaast zijn er voor het toepassen van deze regeling een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Lees meer

Reageren niet mogelijk.