College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Vaststelling jaarrekening 2017 van de Protestantse Gemeente Soest.

De Grote Kerkenraad heeft op 13 juni 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld. Deze ligt op het Kerkelijk Bureau ter inzage.  De PG Soest heeft het jaar 2017 afgesloten met een verlies van € 28.548 (zie de tabel).

Staat van baten en lasten 2017
(+ begroting 2017 en rekening 2016)
      Begroting  Rekening  Rekening
2017 2017 2016
Totaal aan Baten     695.113     700.648     714.834
Totaal aan Lasten     790.018     793.302     813.263
Negatief Resultaat      -94.905      -92.654      -98.429
Toevoegingen aan bestemmingsreserves      -49.226      -57.446      -50.317
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves       95.089     146.135       60.509
Overige baten min lasten        -3.780        -7.184     549.956
Resultaat gecorrigeerd door reserves      -52.822      -11.148     461.718
Toevoeging calamiteitenfonds      -17.400      -17.400      -17.400
Resultaat      -70.222      -28.548     444.318

Toelichting

De Protestantse Gemeente Soest heeft het jaar 2017 afgesloten met een verlies van € 28.548. Het begrote verlies was € 70.222.
Het verschil is voornamelijk te verklaren doordat we de aanwezige reservering voor de kerkelijk werker in West vanaf 2018 niet meer nodig hebben en daarom het hele bedrag van de reservering in 2017 gebruikt is.
Enkele andere opvallende verschillen zijn:

  • De inkomsten zijn gedaald door de lage rentestand en doordat we geen huur meer krijgen van een verkochte pastorie. De betreffende pastorie is in 2016 verkocht wat toen een eenmalige meevaller van € 551.648 opleverde.
  • De overige baten zijn lager, doordat er minder is bijgedragen aan het kerkblad.
 • De opbrengst van de Aktie Kerkbalans was conform de verwachting en de kerk heeft een hoger bedrag dan verwacht ontvangen aan schenkingen.
 • Het onderhoud van de gebouwen is lager, doordat we in afwachting van de uitkomst van het besluit over de gebouwen minder aan onderhoud besteden.
 • De kosten van de erediensten zijn hoger door m.n. de “Deel je Leven” diensten, het langer dan gepland voortbestaan van de wijkbladen en kosten t.b.v. activiteiten in de wijk.
 • De kosten van Beheer en Administratie zijn hoger, doordat een externe medewerker de kerkenraad bijstaat bij de uitvoering van het beleidsplan.

Vragen over de jaarrekening kunnen worden gesteld aan de penningmeester Aad van Heel, liefst via E penningmeester@pgsoest.nl

Giften

Velen van u doen jaarlijks giften aan onze kerk, zoals bij de Actie Kerkbalans. Wij nemen aan dat u er van op de hoogte bent dat u deze bedragen bij uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost in mindering kunt brengen op uw belastbaar inkomen, omdat de kerken die vallen onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de ANBI status hebben. Aan de ANBI status worden door de belastingdienst eisen gesteld aan de lokale gemeenten. De wijze waarop daar door de Protestante Gemeente Soest aan wordt voldaan, kunt u vinden op de websitepagina ANBI. De PKN heeft een zogenaamde groepsbeschikking gekregen (RSIN 810533431). De fiscus betaalt u dus een groot gedeelte van uw gift weer terug! Dat voordeel kan in de hoogste schijf oplopen tot 52%.
Ook de wekelijkse collecte kunt u aftrekbaar maken door gebruik te maken van onze collectebonnen, want de fiscus verlangt dat u alle giften schriftelijk kunt aantonen.
Wel moet u er rekening mee houden dat er bij het totaal van de giften een drempel, te weten 1% van het verzamelinkomen, niet afgetrokken mag worden en dat er een bovengrens van 10% van het verzamelinkomen geldt.
Wilt u de beperking van de drempel voorkomen of komt u met uw totale giften uit boven de 10% van uw verzamelinkomen dan is het raadzaam om een overeenkomst voor een periodieke gift met de kerk te overwegen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat u zich verbindt om tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan de Kerk te schenken. De hoogte van dat bedrag bepaalt u uiteraard zelf. Deze overeenkomst mag vervallen bij overlijden van de schenker, de verplichting gaat dus niet over op de erfgenamen.
Tot voor kort moest een dergelijke periodieke gift worden gegoten in de vorm van een notariële akte. Sinds 2014 is het niet meer nodig om een dergelijke periodieke gift via de notaris te regelen en is een onderhandse overeenkomst voldoende. Een model van een dergelijke overeenkomst kunt u vinden op de site van de belastingdienst. Voor het model schenking PGS of voor meer informatie kunt u via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Schenken en nalaten

Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten!
Dat is de reclame-slogan die tegenwoordig vaak op de radio wordt gehoord ten gunste van goede doelen in het algemeen. Misschien heeft u er al eens over nagedacht en wilt u overwegen om onze kerk te steunen door ons op te nemen in uw testament?

Dat kan op twee manieren: met een legaat of als erfgenaam.
Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name genoemd object (bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, een verzameling, een onroerend goed en dergelijke).
Een benoeming tot erfgenaam of mede-erfgenaam betekent dat de kerk aanspraak maakt op de gehele nalatenschap of op een nader omschreven percentage daarvan.

Als u onze kerk in uw testament wilt opnemen dan is het belangrijk dat daarbij de juiste tenaamstelling wordt gehanteerd en mogelijk een goede nadere omschrijving op welke wijze het geld besteed zou moeten worden.

Een notaris kan u precies vertellen hoe u het e.e.a. kunt realiseren. Ook kunt u voor meer informatie via het Kerkelijk Bureau contact opnemen met de penningmeester.

Vrijwilligersvergoeding

In bepaalde gevallen (ter beoordeling aan het College van Kerkrentmeesters) kunnen vrijwilligers voor hun werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Soest een vergoeding ontvangen. Wanneer deze vergoeding past binnen de eisen de eisen die de belastingdienst daaraan stelt, dan is daarover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn daarbij allerlei (combinaties van) situaties denkbaar. De hoofdlijnen zijn hieronder opgenomen.

Vergoedingen tot voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn belastingvrij.

Een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar kan onbelast worden gegeven. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

Het kan zijn dat u in de bijstand zit of een werkloosheidsuitkering krijgt. Ook dan zijn er mogelijkheden dit te combineren met vrijwilligerswerk. Overleg altijd eerst goed met uw uitkeringsinstantie.
De uitkeringsinstanties gaan als regel uit van de volgende maximale bedragen voor vrijwilligerswerk zonder het korten uw uitkering.
Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? De hoogte van uw uitkering verandert niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.
Krijgt u een werkloosheidsuitkering en doet u vrijwilligerswerk dat noodzakelijk gevonden wordt voor uw re-integratie? De hoogte van uw uitkering verandert niet als de vrijwilligersvergoeding lager is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Zie ook de actuele informatie van de belastingdienst

Banknr.: NL21INGB0009230356
Banknr.: NL33RABO0359904866

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef voor je kerk’.

Breed Moderamen College van Kerkrentmeesters:

 • Rob Kracht (ouderling voorzitter)
 • Wijgert Teeuw (ouderling secretaris)
 • Pieter de Jong (ouderling penningmeester)
 • Aad van Heel (penningmeester)

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor de gemeenteleden, die het probleem wel eens ervaren hebben we goed nieuws. Vanaf de startzondag op 16 september introduceren wij een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Wij maken hierbij gebruik van een app, die hiervoor speciaal is ontwikkeld door Givt. Dit bedrijf heeft hiervoor een oplossing bedacht, die inmiddels door een aantal kerken en stichtingen wordt gebruikt.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Deze kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Na het downloaden kunt u direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Op een later moment kunt u de verdere registratie afronden.

Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Geeft u liever contant of collectebonnen? Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone kunt u altijd contant geld of collectebonnen geven aan de collecte.

Namens het College van kerkrentmeesters en het College van Diakenen

Aad van Heel, penningmeester

Collectebonnen bestellen

Givt App downloaden

Reageren niet mogelijk.