van links naar rechts: Sera Willemsen, Han van Dijk, Wim Floor, Piet van Dijk, Gert Bouwman, Christien Blom, Albertus Buurma, Joop Visser, Gerrit Olsman, Marjan van Soest, Erna Tulp.

In de diaconie PGS-breed vindt al een goede samenwerking plaats. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een inloophuis en voert daarover o.a. gesprekken met de Taakgroep Kerk naar Buiten. Er is ook een nieuw moderamen binnen de diaconie samengesteld.

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
Het rechtstreeks contact via het Diaconaal Netwerk Soest met de gemeente Soest wordt wederzijds zeer op prijs gesteld; zo hebben de kerken ook een directe vertegenwoordiging in de WMO-raad.
Het DNS is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over het nieuwe Sociaal Domein wat ontstaat. In gesprekken en overleg worden de Kerken als voorbeeld genoemd. Iets wat we als een compliment mogen ervaren.
Het is bijna geen vraag meer of we straks meedoen. Kerken willen midden in de samenleving staan. Het DNS wil werken aan een Open Kerk midden in de wijk(en). Waar we onze diaconale en missionaire taak mogen uitvoeren en vooral onze signaalfunctie (nog beter moeten) vervullen. Let wel, kerken zullen nooit zorgtaken kunnen en willen vervullen. De ontwikkelingen en plannen over wijkteams volgen wij met belangstelling.
In het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.
In een eerder artikel schreven wij al over de schuldhulpproblematiek (SchuldHulpMaatje Soest).
Ook willen wij meer aandacht vragen voor mensen zonder baan, die daardoor veelal in grote problemen komen te verkeren.
Het is goed te weten dat in de verkiezingstijd alle politieke partijen in Soest beloofden dat zij niemand laten vallen wat er ook gebeurt na 1 januari 2015. Het DNS en zeker de WMO raad hebben hun zorgen en vragen daarover bij de lokale politiek kenbaar gemaakt.

Mocht u persoonlijke vragen of zorgen hebben omtrent de komende veranderingen, schroomt u dan niet contact op te nemen met een van uw diakenen of leden van de caritaswerkgroep. Zij hebben niet direct de juiste oplossing, maar willen graag met u meedenken.

Namens Diaconaal Netwerk Soest
Adriaan Vonk
voorzitter

U bent hier:

Home >Organisatie > College van Diakenen

Projecten

We steunden vorig jaar twee projecten in Rwanda; een project van de organisatie Mwana Ukundwa, die zich inzet voor een project voor weeskinderen en een project van CEFORMI, een christelijke onderwijsinstelling die vakopleidingen biedt voor kansarme en kwetsbare jongeren.

Project 1 Mwana Ukundwa

scholing van weeskinderen in Rwanda (project van Kerk in Actie)

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal er 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema’s georganiseerd.

Project 2 CEFORMI

onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda

Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren.

CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. De jongeren kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden.

CEFORMI deelt ook het evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken.

Wit u een gift overmaken: bankrekening nr.

NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Givt App downloaden

Reageren niet mogelijk.