Diaconaal nieuws

Vluchtelingenkinderen

Collecte zondag 25 april: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in AZC’s door stichting De Vrolijkheid


Vastenpot

In de 40dagentijd staat in de kerk de Vastenpot. In 2021 was de opbrengst voor: Kwetsbare leerlingen in Smitsveen

De Prof. Waterinkschool en De Egelantier nemen actief deel aan het project de vreedzame wijk om zo de scholen een bredere functie te geven in het belang van de leerlingen. Hierbij zoeken ze verbinding met elkaar en in de wijk voor een betere sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Met de opbrengst van de vastenpotten krijgen de beide scholen meer financiële ruimte om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Ouderbijdragen zijn heel beperkt. Het moge duidelijk zijn dat de diaconie deze actie warm bij u aanbeveelt.


Eigen doel collecte

Over dit project voor 2022 wordt nog nagedacht.

 

Lees meer


Kledingbeurs

Vanaf 1970 is er elk jaar een kledingbeurs gehouden in De Open Hof. Niet meer gedragen kleding krijgt een tweede leven. Dat is duurzaam. Mensen met een kleine beurs komen zo ook aan hun trekken. Dat is diaconaat. De verkoopopbrengt is bestemd voor het jaarproject van de Diaconie.

Jaarproject 2022 voor

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren


In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.

Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021.

Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar:

rekeningnummer NL 90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen Soest onder vermelding Jaarproject 2021.


Biddag en dankdag

Van oudsher kennen we in het voorjaar de ‘Biddag voor gewas en arbeid’ en in het najaar de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Oorspronkelijk vielen deze dagen op een woensdag, maar we vieren deze dagen al geruime tijd op een zondag.
De Biddag heeft de vorm gekregen van een Bloemendienst, de Dankdag van een Oogstdienst. Twee zondagen waarop we bidden dan wel danken voor het welslagen van de oogst en de vangst én voor zegen op ons werken. Vanwege de corona maatregelen moeten we nu nieuwe vormen vinden.


Soester Doe Dag

In samenwerking met Stichting Present organiseert de Diaconie twee maal per jaar de Soester Doe Dag. Gemeenteleden helpen dan mee met tuinieren, schoonmaken en klussen bij mensen in Soest die zelf daartoe niet meer in staat zijn. Of ze begeleiden mensen in rolstoelen bij een dagje uit. Zo zijn gemeenteleden actief betrokken bij de uitvoering van diaconale taken.


Wit u een gift overmaken: bankrekening nr.

NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Beleidsplan Diaconie2022-2026

Breed moderamen College van Diakenen

  • vacature (diaken voorzitter)
  • Piet van Dijk (secretaris)
  • Joop Visser (diaken penningmeester)

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
De Protestantse Gemeente Soest maakt deel uit van het Diaconaal Netwerk Soest (DNS). In het verleden had de Diaconie ook een vertegenwoordiging via het DNS in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Soest. Die is inmiddels opgeheven. De gemeente heeft nu een Participatieraad Sociaal Domein. In participatieraad zitten helemaal geen vertegenwoordigers meer van (lokale) organisaties. Soest heeft gekozen voor een geheel nieuwe vorm van participatie. Het is de bedoeling dat de participatieraad niet uit deskundigen bestaat die met hun kennis beleidsadviezen maakt. Maar vooral uit personen die de inwonersgroepen verbinden aan de contactpersonen binnen de gemeente Soest. Dat maakt de participatieraad uniek. De rol van procesmakelaar staat hierbij centraal. Met de kennis van de lokale samenleving verkent en agendeert de participatieraad relevante thema’s. Het is de bedoeling dat de raad de signalen uit de Soester samenleving inbrengt bij de juiste personen binnen de gemeente Soest.. In die zin kan de Diaconie ook invloed hebben bij de participatieraad.

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Givt App downloaden


U bent hier:

Home >Organisatie > College van Diakenen

Reageren niet mogelijk.