Diaconaal nieuws

Vluchtelingenkinderen

Collecte zondag 25 april: Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in AZC’s door stichting De Vrolijkheid


Vastenpot

In de 40dagentijd staat in de kerk de Vastenpot. In 2021 is de opbrengst voor: Kwetsbare leerlingen in Smitsveen

De Prof. Waterinkschool en De Egelantier nemen actief deel aan het project de vreedzame wijk om zo de scholen een bredere functie te geven in het belang van de leerlingen. Hierbij zoeken ze verbinding met elkaar en in de wijk voor een betere sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Met de opbrengst van de vastenpotten krijgen de beide scholen meer financiële ruimte om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Ouderbijdragen zijn heel beperkt. Het moge duidelijk zijn dat de diaconie deze actie warm bij u aanbeveelt.


Eigen doel collecte

Over dit project voor 2021 wordt nog nagedacht.

Collectes op 13 jan., 19 mei, 22 sept., 15 dec. 2019

Lees meer


Kledingbeurs

Vanaf 1970 is er elk jaar een kledingbeurs gehouden in De Open Hof. Niet meer gedragen kleding krijgt een tweede leven. Dat is duurzaam. Mensen met een kleine beurs komen zo ook aan hun trekken. Dat is diaconaat. De verkoopopbrengt is bestemd voor het jaarproject van de Diaconie.

Jaarproject 2021 voor

kinderen in armoede in Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. Veel volwassenen verlaten het land om elders hun brood te verdienen, naar schatting werkt bijna de helft van de beroepsbevolking in het buitenland. Veel kinderen worden aan hun lot overgelaten. Ze zwerven op straat zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Met name meisjes lopen het risico om verhandeld en misbruikt te worden in de seksindustrie.

Youth for Christ werkt samen met plaatselijke kerken in Moldavië om de kinderen opvang in een veilige omgeving te bieden. Dat gebeurt in dagcentra in of bij de kerken. Drie tot vijf keer per week kunnen zo’n 20 tot 40 kinderen terecht. Ze krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen met allerlei activiteiten. Kinderen worden gelukkiger en krijgen betere zorg van hun ouders. Ze zijn gezonder omdat ze beter eten krijgen op het dagcentrum. Daardoor presteren ze op school ook veelal beter en maken ze uiteindelijk in meerderheid de school succesvol af.

Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. Een deel van de dagcentra die YfC heeft helpen opzetten, werkt inmiddels zelfstandig zonder de hulp van YfC  en weet er ook geld voor te werven. Elk jaar komen er daardoor weer nieuwe dagcentra in het programma. Een ruime meerderheid lukt het dan zelfstandig door te gaan, soms moet echter worden geconstateerd dat het niet meer lukt.

De begeleiding van de kerken door YfC heeft er ook toe geleid dat inmiddels ruim 80 kerken diaconaal actief zijn geworden.

Het jaarproject staat iedere maand een keer op het collecterooster 2021.

Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt naar:

rekeningnummer NL 90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen Soest onder vermelding Jaarproject 2021.


Biddag en dankdag

Van oudsher kennen we in het voorjaar de ‘Biddag voor gewas en arbeid’ en in het najaar de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Oorspronkelijk vielen deze dagen op een woensdag, maar we vieren deze dagen al geruime tijd op een zondag.
De Biddag heeft de vorm gekregen van een Bloemendienst, de Dankdag van een Oogstdienst. Twee zondagen waarop we bidden dan wel danken voor het welslagen van de oogst en de vangst én voor zegen op ons werken. Vanwege de corona maatregelen moeten we nu nieuwe vormen vinden.


Soester Doe Dag

In samenwerking met Stichting Present organiseert de Diaconie twee maal per jaar de Soester Doe Dag. Gemeenteleden helpen dan mee met tuinieren, schoonmaken en klussen bij mensen in Soest die zelf daartoe niet meer in staat zijn. Of ze begeleiden mensen in rolstoelen bij een dagje uit. Zo zijn gemeenteleden actief betrokken bij de uitvoering van diaconale taken.


Wit u een gift overmaken: bankrekening nr.

NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Beleidsplan Diaconie PGS 2019-2023

van links naar rechts: Sera Willemsen, Han van Dijk, Wim Floor, Piet van Dijk, Gert Bouwman, Christien Blom, Albertus Buurma, Joop Visser, Gerrit Olsman, Marjan van Soest, Erna Tulp.

In de diaconie PGS-breed vindt al een goede samenwerking plaats. Het college onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een inloophuis en voert daarover o.a. gesprekken met de Taakgroep Kerk naar Buiten.

Breed moderamen College van Diakenen

  • Han van Dijk (diaken voorzitter)
  • Piet van Dijk (secretaris)
  • Joop Visser (diaken penningmeester)
  • Dick Vos (diaken Johanneskerk)

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
Het rechtstreeks contact via het Diaconaal Netwerk Soest met de gemeente Soest wordt wederzijds zeer op prijs gesteld; zo hebben de kerken ook een directe vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein.
Het DNS is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over het nieuwe Sociaal Domein wat ontstaat. In gesprekken en overleg worden de Kerken als voorbeeld genoemd. Iets wat we als een compliment mogen ervaren. Het is bijna geen vraag meer of we straks meedoen. Kerken willen midden in de samenleving staan. Het DNS wil werken aan een Open Kerk midden in de wijk(en). Waar we onze diaconale en missionaire taak mogen uitvoeren en vooral onze signaalfunctie (nog beter moeten) vervullen. Let wel, kerken zullen nooit zorgtaken kunnen en willen vervullen. De ontwikkelingen en plannen over wijkteams volgen wij met belangstelling.
In het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.
In een eerder artikel schreven wij al over de schuldhulpproblematiek (SchuldHulpMaatje Soest).
Ook willen wij meer aandacht vragen voor mensen zonder baan, die daardoor veelal in grote problemen komen te verkeren.

Mocht u persoonlijke vragen of zorgen hebben omtrent de komende veranderingen, schroomt u dan niet contact op te nemen met een van uw diakenen of leden van de caritaswerkgroep. Zij hebben niet direct de juiste oplossing, maar willen graag met u meedenken.

Diaconaal Netwerk Soest

Digitaal doneren

als je geen contact geld op zak hebt

Door het toenemend gebruik van de pinpas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen in de dienst contant geld of collectebonnen bij zich heeft. Hierdoor kunt u, zoals bijvoorbeeld bij de muntjes voor de wagentjes in de supermarkt, ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Met deze app bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft. Daarnaast krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting).

Givt App downloaden


U bent hier:

Home >Organisatie > College van Diakenen

Reageren niet mogelijk.