III    Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128084

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

RSIN: 824128102
Contactadres: Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com

Bankrek.: NL19 RABO 0315 9897 26
t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

B. Samenstelling bestuur 

In het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).

C. Beleidsplan 

Het vastgestelde beleidsplan van de diaconie van onze gemeente vindt u hier.

D. Beloningsbeleid van de diaconie

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport

ANBI rapport


BEGROTING 2020
Begroting Begroting Rekening
2020 2019 2018
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 6.000 4.000 6.439
Opbrengsten uit rente en dividenden 27.047 24.672 27.358
Opbrengsten levend geld 25.700 24.000 32.394
Door te zenden collecten en giften 21.000 21.000 24.267
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 12.000
Totaal baten A 91.747 73.672 90.458
Uitgaven en kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen 66 66 66
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.900 2.900 3.064
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 45.000 5.500 5.149
Kosten beheer, administratie en archief 1.700 800 106
Rentelasten/bankkosten 400 400 357
Diaconaal werk plaatselijk 25.300 27.300 18.096
Diaconaal werk wereldwijd 7.000 7.000 3.591
Afdracht door te zenden collecten en giften 39.000 46.000 45.943
Totaal lasten A 121.366 89.966 76.371
____________ ____________ ____________
Operationeel resultaat (A) -29.619 -16.294 14.087
Incidentele baten  en lasten
Incidentele baten 928
Incidentele lasten -1.000 -1.000 -2.100
Incidentele baten en lasten (B) -1.000 -1.000 -1.172
____________ ____________ ____________
Resultaat verslagjaar (A+B) -30.619 -17.294 -12.915
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves 5.000 1.000
Onttr. bestemmingsfondsen
Toev. bestemmingsreserves -5.000 -5.000
Toev. bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 1.000 -5.000
____________ ____________ ____________
Resultaat (D) -30.619 -16.294 7.915

 

Menu

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Reageren niet mogelijk.