Beleid en financiën PGS

Menu

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *

III    Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128084

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372901

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

 

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

B. Samenstelling bestuur 

In het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).

C. Beleidsplan 

Het vastgestelde beleidsplan van de diaconie van onze gemeente is: Beleidsplan Diaconie 2022-2026.

D. Beloningsbeleid van de diaconie

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport

ANBI rapport


BEGROTING 2022
Begroting Begroting Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 4.500 4.800 5.733
Opbrengsten uit rente en dividenden 20.407 23.647 27.047
Opbrengsten levend geld 11.500 11.500 9.529
Door te zenden collecten en giften 26.000 29.000 30.325
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 6.100 6.000 6.100
Totaal baten A 68.507 74.947 78.734
Uitgaven en kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen 66 66 66
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.800 2.900 2.276
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 35.000 35.000 30.001
Kosten beheer, administratie en archief 1.950 1.700 1.744
Rentelasten/bankkosten 800 450 552
Diaconaal werk plaatselijk 13.800 15.300 8.846
Diac. werk region./land. 3.250
Diaconaal werk wereldwijd 5.000 5.000 5.048
Afdracht door te zenden collecten en giften 26.000 29.000 30.325
Totaal lasten A 85.416 89.416 82.109
____________ ____________ ____________
Operationeel resultaat (A) -16.909 -14.469 -3.374
Incidentele baten  en lasten
Incidentele baten 500 500 202.267
Incidentele lasten -500 -500 -488
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 201.779
____________ ____________ ____________
Resultaat verslagjaar (A+B) -16.909 -14.469 198.405
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves 25.000
Onttr. bestemmingsfondsen
Toev. bestemmingsreserves 0 -5.000 -202.267
Toev. bestemmingsfondsen 0 2.996
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 25.000 -5.000 -199.271
____________ ____________ ____________
Resultaat (D) 8.091 -19.469 -866

 

Menu

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *

Reageren niet mogelijk.