Beleid en financiën PGS

Menu

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *

III    Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128084

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372901

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

 

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

B. Samenstelling bestuur 

In het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).

C. Beleidsplan 

Het vastgestelde beleidsplan van de diaconie van onze gemeente is: Beleidsplan Diaconie 2022-2026.

D. Beloningsbeleid van de diaconie

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport

ANBI rapport


BEGROTING 2023
Begroting Begroting Rekening
2023 2022 2021
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 4.200 4.500 4.329
Opbrengsten uit rente en dividenden 15.000 20.407 23.647
Opbrengsten levend geld 11.500 11.500 11.864
Door te zenden collecten en giften 25.000 26.000 25.278
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 6.100 6.100 6.100
Totaal baten A 61.800 68.507 71.217
Uitgaven en kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen 66 66 -2.930
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.800 2.800 2.276
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 35.000 35.000 34.295
Kosten beheer, administratie en archief 2.700 1.950 3.116
Rentelasten/bankkosten 700 800 566
Diaconaal werk plaatselijk 13.400 13.800 11.848
Diac. werk region./land. 1.480
Diaconaal werk wereldwijd 1.000 5.000 1.027
Afdracht door te zenden collecten en giften 25.000 26.000 25.278
Totaal lasten A 80.666 85.416 77.644
____________ ____________ ____________
Operationeel resultaat (A) -18.866 -16.909 -6.427
Incidentele baten  en lasten
Incidentele baten 500 500 18.762
Incidentele lasten -500 -500 -514
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 18.248
____________ ____________ ____________
Resultaat verslagjaar (A+B) -18.866 -16.909 11.821
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves 25.000 25.000 25.000
Onttr. bestemmingsfondsen
Toev. bestemmingsreserves 0 0 -42.509
Toev. bestemmingsfondsen 0 0 26.742
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 25.000 25.000 -9.233
____________ ____________ ____________
Resultaat (D) 6.134 8.091 21.054

 

Menu

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie *

Reageren niet mogelijk.