Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Opbouw

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

Stand van zaken vóór definitieve vaststelling Beleidsplan “Trektocht…”

I PGS algemeen

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente Soest beheert de website www.geloveninsoest.nl , bedoeld voor kerkganger, kerkleden en betrokken twijfelaars. Deze worden betrokken bij vragen van geloof en leven in de Soester Samenleving.

De Protestantse Gemeente te Soest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven `een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten`. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Soest.

B. Samenstelling bestuur

De PGS kent vijf locaties, zijnde de Emmakerk, de Oude Kerk, de Wilhelminakerk, De Open Hof en de Johanneskerk. Laatstgenoemde is een wijkgemeente ‘van bijzondere aard’.

De PGS wordt bestuurd door een Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

C. Doelstelling/visie

De roeping van de Protestantse Gemeente Soest, hebben wij als volgt verwoord:

Wij geloven in God

 • De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in onze woonplaats gestalte te geven.

Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn

 • De Protestantse Gemeente Soest wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. Wij geloven dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen.

Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is

 • De Protestantse Gemeente Soest wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Dit betekent dat:

Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg

 • We vertellen elkaar en wie het maar horen wil de verhalen over God en Jezus.
 • Veelkleurige vieringen die aansluiten bij de behoeften van verschillende groepen.
 • Missionaire roeping.

Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente

 • Pastorale zorg in geloofs- en levensvragen.
 • Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling houden rekening met de verschillende generaties en levensfasen.

Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad, en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend

 • Bewustwording van de missionaire en diaconale roeping;
 • Ontwikkelen van missionair beleid;
 • Wij willen bijdragen aan een vindplaats voor zin- en Godzoekers;
 • Wij willen naar buiten gericht kerk-zijn;
 • Geloofwaardig en wervend in de samenleving staan;
 • Met een aansprekende en toegankelijke website;
 • Opkomen voor sociale rechtvaardigheid en hulp bieden aan de slachtoffers van onrecht en rampen;
 • Zorg voor natuur en milieu;
 • Wij gaan het gesprek aan en werken samen met mensen en groepen die deze doelen ook nastreven.

Wij zijn bereid om te veranderen en kiezen als de situatie daar om vraagt

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

RSIN: 824128102
Contactadres: Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com

Bankrek.: NL19 RABO 0315 9897 26
t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

******************************************

(vervolg – I PGS algemeen)

D. Beleidsplan

Als vervolg op Dromen en Bouwen heeft de voormalige Algemene Kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft de titel Trektocht naar de toekomst met traditie en vernieuwing. Het opstellen is een lang en intensief proces geweest en de Algemene Kerkenraad heeft uiteindelijk het plan in grote meerderheid aangenomen. Het Beleidsplan is aan de gemeenteleden voorgelegd en definitief.

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen op:  ‘Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

E. Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: kerkelijk werkers, personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en cantor-organisten. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag ActiviteitenDe vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op deze website, in de wekelijkse elektronische nieuwsbrief “Dichtbij” en in de (ongeveer maandelijkse) periodiek “Adem”.

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de vier wijkgemeenten die niet van bijzondere aard zijn en waarin kerkrentmeesters uit die wijkgemeenten zitting hebben, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van die wijkgemeenten, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvK contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

B. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Soest zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse Gemeente Soest

Staat van baten en lasten 2018

(+ begroting 2018 en rekening 2017)

 Begroting  Rekening  Rekening
2018 2018 2017
Baten
80 Baten onroerende zaken      149.840      134.389   135.706
81 Rentebaten en dividenden          7.700          1.653       5.869
82 Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             500             646          661
83 Bijdragen levend geld      513.582      477.144   551.780
84 Door te zetten collectes                –        38.802     39.499
85 Subsidies en bijdragen          4.929          4.929       5.904
Totaal a      676.551      657.563   739.418
Lasten
40 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      141.724      143.077   124.592
42 Afschrijvingen             300             460            31
43 Pastoraat      356.154      357.585   337.142
44 Lasten kerkdiensten        70.596        52.628     73.513
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen        33.376        33.184     35.850
46 Salarissen en vergoedingen      122.710      128.633   183.058
47 Kosten beheer en administratie      101.753      100.486     77.986
48 Rentelasten/bankkosten          6.044          3.081       3.699
Totaal b      832.657      819.134   835.871
Saldo a – b     -156.106     -161.572    -96.453
53 Afdrachten door te zetten collectes                –       -38.802    -39.499
60 Toevoegingen aan bestemmingsreserves                –                –      -8.220
60 Toevoeging calamiteitenfonds       -17.400       -17.400    -17.400
65 Incidentele lasten                –              -12             –
90 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves        79.756        36.589   118.732
95 Incidentele baten          2.322        13.641     14.291
Totaal c        64.678         -5.984     67.905
Resultaat a + b + c       -91.428     -167.556    -28.548

______________________________________________________________________________________________________________

Protestantse Gemeente Soest

Begroting 2019, 2018 en rekening 2017

 begroting  begroting rekening
2019 2018 2017
baten
opbrengsten onroerende zaken                  141.127                  149.840                  135.706
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen                                   –                    7.700                   5.869
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                        500                       500                      661
bijdragen levend geld                434.548               513.582                 551.779
door te zenden collecten                          –  –      –
subsidies en bijdragen               4.929                  4.929                5.904
totaal baten          581.104          676.551       699.919
lasten
kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen              149.320              141.724               124.591
kosten overige eigendommen en inventarissen                        –                      –                         –
afschrijvingen                       460                     300                         31
pastoraat            319.878               356.154             337.141
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten                55.915                70.596                73.515
verplichtingen/bijdragen andere organen               33.079                33.376                 35.850
salarissen en vergoedingen             116.980             122.710            183.058
kosten beheer en administratie                81.161             101.753               77.985
rentelasten/bankkosten                3.170                6.044                 3.699
totaal lasten        759.963          832.657          835.870
Saldo baten – lasten           -178.859          -156.106         -135.951
toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen               -17.400               -17.400                -25.620
incidentelelasten                    –                   –                   –
onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen             28.010                79.756              118.732
incidentele baten                 450                  2.322                14.291
totaal             11.060              64.678            107.403
Resultaat          -167.799            -91.428            -28.548

______________________________________________________________________________________________________________

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

III    Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128084

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

B. Samenstelling bestuurIn het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).

C. BeleidsplanHet vastgestelde beleidsplan 2014-2018 van de diaconie van onze gemeente vindt u hier.

D. Beloningsbeleid van de diaconieLeden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Financiële verantwoording

RESULTATENOVERZICHT 
(ANBI publicatie)

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI
rapport

BEGROTING 2019
Begroting Begroting Rekening
2019 2018 2017
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 4.000 4.000 4.615
Opbrengsten uit rente en dividenden 24.672 27.362 27.446
Opbrengsten levend geld 24.000 26.000 32.904
Door te zenden collecten en giften 21.000 21.000 22.158
Totaal baten 73.672 78.362 87.123
Uitgaven en kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen 66 66 66
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.900 2.500 2.293
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.500 5.700 5.616
Kosten beheer, administratie en archief 800 700
Rentelasten/bankkosten 400 400 380
Diaconaal werk plaatselijk 27.300 25.500 12.894
Diaconaal werk wereldwijd 7.000 7.000
Afdracht door te zenden collecten en giften 46.000 49.000 50.185
Totaal lasten 89.966 90.866 71.434
Saldo baten – lasten -16.294 -12.504 15.689
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten -1.000 -1.000 -550
Incidentele baten
Totaal incidentele baten en lasten -1.000 -1.000 -550
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 1.000 1.191
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 1.000 1.191
Resultaat -16.294 -12.504 16.330

IV    Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Johanneskerk’

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128102
Contactadres: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com
Bankrekening: NL19RABO0315989726 t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

B. Beleidsplan

De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard is geworteld in de gereformeerde belijdenis en traditie en heeft dit in hun beleidsplan 2013 – 2016 en de plaatselijke regeling vastgelegd.

Het beleidsplan 2013 – 2016 is hier gepubliceerd. De plaatselijke regeling vindt u hier.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard heeft waar nodig contacten met de College van Kerkrentmeesters van de overige vier wijkgemeenten maar heeft een eigen begroting en resultatenrekening. Het college heeft contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

De diaconie van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard werkt nauw samen met en participeert (financieel) volledig in het CvD van de PGS.

C. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

______________________________________________________________________________________________________________

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk

Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters
Staat van baten en lasten 2018 
(+ begroting 2018 en rekening 2017)
 begroting  rekening rekening
2018 2018 2017
baten
baten onroerende zaken  €                     –  €                       –  €                  –
rentebaten en dividenden  €                200  €                    47  €             103
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     –  €                       –  €                  –
bijdragen levend geld  €           30.500  €             36.855  €        31.922
door te zenden collecten  €             6.000  €               5.231  €          5.321
subsidies en bijdragen  €             6.000  €               5.000  €          6.000
totaal baten  €           42.700  €             47.132  €        43.345
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €           13.469  €             12.849  €        13.289
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     –  €                       –  €                  –
afschrijvingen  €                     –  €                       –  €                  –
pastoraat  €           33.564  €             39.456  €        28.678
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €             1.000  €                  229  €             227
verplichtingen/bijdragen andere organen  €             2.174  €               2.201  €          2.174
salarissen  €             2.290  €               1.860  €          2.160
kosten beheer, administratie en archief  €             1.375  €               1.745  €             799
rentelasten/bankkosten  €                225  €                  193  €             193
diaconaal werk plaatselijk  €                     –  €                       –  €                  –
diaconaal werk regionaal  €                     –  €                       –  €                  –
diaconaal werk wereldwijd  €                     –  €                       –  €                  –
totaal lasten  €           54.097  €             58.533  €        47.520
Saldo baten – lasten  €           11.397-  €             11.401-  €          4.175-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                       –  €                  –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                       –  €                  –
streekgemeenten  €                     –  €                       –  €                  –
aandeel in lasten federatie  €                     –  €                       –  €                  –
overige lasten en baten  €             6.000-  €               5.231-  €          5.321-
totaal  €             6.000-  €               5.231-  €          5.321-
Resultaat  €           17.397-  €             16.631-  €          9.495-

______________________________________________________________________________________________________________

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk

Begroting 2019
(+ begroting 2018 en rekening 2017)
 begroting begroting rekening
2019 2018 2017
baten
baten onroerende zaken  €                     –  €                       –  €                  –
rentebaten en dividenden  €                  80  €                  200  €             103
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     –  €                       –  €                  –
bijdragen levend geld  €           27.650  €             30.500  €        31.922
door te zenden collecten  €             4.500  €               6.000  €          5.321
subsidies en bijdragen  €           16.000  €               6.000  €          6.000
totaal baten  €           48.230  €             42.700  €        43.346
lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €           13.710  €             13.469  €        13.289
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     –  €                       –  €                  –
afschrijvingen  €                     –  €                       –  €                  –
pastoraat  €           34.350  €             33.564  €        28.678
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €             1.000  €               1.000  €             228
verplichtingen/bijdragen andere organen  €             2.174  €               2.174  €          2.174
salarissen  €             2.290  €               2.290  €          2.160
kosten beheer, administratie en archief  €             1.375  €               1.375  €             799
rentelasten/bankkosten  €                225  €                  225  €             193
diaconaal werk plaatselijk  €                     –  €                       –  €                  –
diaconaal werk regionaal  €                     –  €                       –  €                  –
diaconaal werk wereldwijd  €                     –  €                       –  €                  –
totaal lasten  €           55.124  €             54.097  €        47.521
Saldo baten – lasten  €            -6.894  €            -11.397  €         -4.175
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                       –  €                  –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                       –  €                  –
streekgemeenten  €                     –  €                       –  €                  –
aandeel in lasten federatie  €                     –  €                       –  €                  –
overige lasten en baten  €            -5.000  €              -6.000  €         -5.321
totaal  €            -5.000  €              -6.000  €         -5.321
Resultaat  €          -11.894  €            -17.397  €         -9.496

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, vooral de traktementen voor predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen van kerkelijk werkers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

Reageren niet mogelijk.