Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Opbouw

I  = PGS algemeen *
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

Stand van zaken vóór definitieve vaststelling Beleidsplan “Trektocht…”

I PGS algemeen

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente Soest beheert de website www.geloveninsoest.nl , bedoeld voor kerkganger, kerkleden en betrokken twijfelaars. Deze worden betrokken bij vragen van geloof en leven in de Soester Samenleving.

De Protestantse Gemeente te Soest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven `een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten`. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Soest.

B. Samenstelling bestuur

De PGS kent vijf locaties, zijnde de Emmakerk, de Oude Kerk, de Wilhelminakerk, De Open Hof en de Johanneskerk. Laatstgenoemde is een wijkgemeente ‘van bijzondere aard’.

De PGS wordt bestuurd door een Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

C. Doelstelling/visie

De roeping van de Protestantse Gemeente Soest, hebben wij als volgt verwoord:

Wij geloven in God

 • De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in onze woonplaats gestalte te geven.

Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn

 • De Protestantse Gemeente Soest wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. Wij geloven dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen.

Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is

 • De Protestantse Gemeente Soest wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Dit betekent dat:

Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg

 • We vertellen elkaar en wie het maar horen wil de verhalen over God en Jezus.
 • Veelkleurige vieringen die aansluiten bij de behoeften van verschillende groepen.
 • Missionaire roeping.

Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente

 • Pastorale zorg in geloofs- en levensvragen.
 • Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling houden rekening met de verschillende generaties en levensfasen.

Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad, en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend

 • Bewustwording van de missionaire en diaconale roeping;
 • Ontwikkelen van missionair beleid;
 • Wij willen bijdragen aan een vindplaats voor zin- en Godzoekers;
 • Wij willen naar buiten gericht kerk-zijn;
 • Geloofwaardig en wervend in de samenleving staan;
 • Met een aansprekende en toegankelijke website;
 • Opkomen voor sociale rechtvaardigheid en hulp bieden aan de slachtoffers van onrecht en rampen;
 • Zorg voor natuur en milieu;
 • Wij gaan het gesprek aan en werken samen met mensen en groepen die deze doelen ook nastreven.

Wij zijn bereid om te veranderen en kiezen als de situatie daar om vraagt

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

RSIN: 824128102
Contactadres: Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com

Bankrek.: NL19 RABO 0315 9897 26
t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

******************************************

(vervolg – I PGS algemeen)

D. Beleidsplan

Als vervolg op Dromen en Bouwen heeft de voormalige Algemene Kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft de titel Trektocht naar de toekomst met traditie en vernieuwing. Het opstellen is een lang en intensief proces geweest en de Algemene Kerkenraad heeft uiteindelijk het plan in grote meerderheid aangenomen. Het Beleidsplan is aan de gemeenteleden voorgelegd en definitief.

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen op:  ‘Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

E. Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: kerkelijk werkers, personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en cantor-organisten. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag ActiviteitenDe vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op deze website, in de wekelijkse elektronische nieuwsbrief “Dichtbij” en in de (ongeveer maandelijkse) periodiek “Adem”.

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de vier wijkgemeenten die niet van bijzondere aard zijn en waarin kerkrentmeesters uit die wijkgemeenten zitting hebben, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van die wijkgemeenten, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvK contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

B. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Soest zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse Gemeente Soest

Staat van baten en lasten 2018

(+ begroting 2018 en rekening 2017)

 Begroting  Rekening  Rekening
2018 2018 2017
Baten
80 Baten onroerende zaken      149.840      134.389   135.706
81 Rentebaten en dividenden          7.700          1.653       5.869
82 Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             500             646          661
83 Bijdragen levend geld      513.582      477.144   551.780
84 Door te zetten collectes                –        38.802     39.499
85 Subsidies en bijdragen          4.929          4.929       5.904
Totaal a      676.551      657.563   739.418
Lasten
40 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      141.724      143.077   124.592
42 Afschrijvingen             300             460            31
43 Pastoraat      356.154      357.585   337.142
44 Lasten kerkdiensten        70.596        52.628     73.513
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen        33.376        33.184     35.850
46 Salarissen en vergoedingen      122.710      128.633   183.058
47 Kosten beheer en administratie      101.753      100.486     77.986
48 Rentelasten/bankkosten          6.044          3.081       3.699
Totaal b      832.657      819.134   835.871
Saldo a – b     -156.106     -161.572    -96.453
53 Afdrachten door te zetten collectes                –       -38.802    -39.499
60 Toevoegingen aan bestemmingsreserves                –                –      -8.220
60 Toevoeging calamiteitenfonds       -17.400       -17.400    -17.400
65 Incidentele lasten                –              -12             –
90 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves        79.756        36.589   118.732
95 Incidentele baten          2.322        13.641     14.291
Totaal c        64.678         -5.984     67.905
Resultaat a + b + c       -91.428     -167.556    -28.548

______________________________________________________________________________________________________________

Protestantse Gemeente Soest

Begroting 2020

(+ begroting 2019 en rekening 2018)

 Begroting  Begroting  Rekening
2020 2019 2018
Baten
80 Opbrengsten onroerende zaken      149.664      141.127   134.390
81 Rentebaten en dividenden          467          –       1.653
82 Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             500             500          646
83 Bijdragen levend geld      388.680      434.458 477.143
84 Door te zetten collectes            22.860        –     38.802
85 Subsidies en bijdragen          14.751          4.929       4.929
Totaal a 576.922      581.104   657.563
Lasten
40 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      154.254      149.320   143.077
42 Afschrijvingen             460             460            460
43 Pastoraat      329.665 319.878   357.585
44 Lasten kerkdiensten        34.071        55.915 52.629
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen        28.491        33.079     33.184
46 Salarissen en vergoedingen      121.951      116.908   128.633
47 Kosten beheer en administratie      51.848      81.161    100.486
48 Rentelasten/bankkosten          2.640          3.170       3.081
53 Door te zetten collectes            22.860       –    -38.802
Totaal b      746.240      759.963   857.938
Saldo a – b     -169.318     -178.859    -200.375
60 Toev. bestemmingsreserves/fondsen       -17.400       -17.400    -17.400
65 Incidentele lasten                –              –             -12
90 Onttr. bestemmingsreserves/fondsen       100.690        28.010   36.589
95 Incidentele baten          240        450     13.641
Totaal c       83.530        11.060     32.818
Resultaat a + b + c       -85.788     -167.799   -167.557

______________________________________________________________________________________________________________

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.


Menu

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is. 

Reageren niet mogelijk.