Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Opbouw

I  = PGS algemeen *
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

Stand van zaken vóór definitieve vaststelling Beleidsplan “Trektocht…”

I PGS algemeen

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente Soest beheert de website www.geloveninsoest.nl , bedoeld voor kerkganger, kerkleden en betrokken twijfelaars. Deze worden betrokken bij vragen van geloof en leven in de Soester Samenleving.

De Protestantse Gemeente te Soest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven `een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten`. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde en ordinanties.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Soest.

B. Samenstelling bestuur

De PGS kent drie locaties, zijnde de Emmakerk, de Oude Kerk en de Johanneskerk. Laatstgenoemde is een wijkgemeente ‘van bijzondere aard’. De Open Hof wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer voor de eredienst gebruikt, maar o.a. als inloophuis.

De PGS wordt bestuurd door een Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

C. Doelstelling/visie

De roeping van de Protestantse Gemeente Soest, hebben wij als volgt verwoord:

Wij geloven in God

 • De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in onze woonplaats gestalte te geven.

Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn

 • De Protestantse Gemeente Soest wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. Wij geloven dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen.

Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is

 • De Protestantse Gemeente Soest wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Dit betekent dat:

Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg

 • We vertellen elkaar en wie het maar horen wil de verhalen over God en Jezus.
 • Veelkleurige vieringen die aansluiten bij de behoeften van verschillende groepen.
 • Missionaire roeping.

Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente

 • Pastorale zorg in geloofs- en levensvragen.
 • Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling houden rekening met de verschillende generaties en levensfasen.

Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad, en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend

 • Bewustwording van de missionaire en diaconale roeping;
 • Ontwikkelen van missionair beleid;
 • Wij willen bijdragen aan een vindplaats voor zin- en Godzoekers;
 • Wij willen naar buiten gericht kerk-zijn;
 • Geloofwaardig en wervend in de samenleving staan;
 • Met een aansprekende en toegankelijke website;
 • Opkomen voor sociale rechtvaardigheid en hulp bieden aan de slachtoffers van onrecht en rampen;
 • Zorg voor natuur en milieu;
 • Wij gaan het gesprek aan en werken samen met mensen en groepen die deze doelen ook nastreven.

Wij zijn bereid om te veranderen en kiezen als de situatie daar om vraagt

KerkBalans

Collectebonnen

College van Kerkrentmeesters

 

******************************************

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

 

******************************************

 


Menu

I = PGS algemeen *
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is. 

Reageren niet mogelijk.