Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Opbouw

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is.

Stand van zaken vóór definitieve vaststelling Beleidsplan “Trektocht…”

Protestantse Gemeente Soest

De Protestantse Gemeente Soest (PGS) en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

De Protestantse Gemeente Soest beheert de website www.geloveninsoest.nl , bedoeld voor kerkganger, kerkleden en betrokken twijfelaars. Deze worden betrokken bij vragen van geloof en leven in de Soester Samenleving.

De Protestantse Gemeente te Soest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven `een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten`. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Soest.

B. Samenstelling bestuur

De PGS kent vijf locaties, zijnde de Emmakerk, de Oude Kerk, de Wilhelminakerk, De Open Hof en de Johanneskerk. Laatstgenoemde is een wijkgemeente ‘van bijzondere aard’.

De PGS wordt bestuurd door een Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

C. Doelstelling/visie

De roeping van de Protestantse Gemeente Soest, hebben wij als volgt verwoord:

Wij geloven in God

 • De Protestantse Gemeente Soest weet zich geroepen de liefde van God in onze woonplaats gestalte te geven.

Wij geloven in mensen, omdat zij Gods mensen zijn

 • De Protestantse Gemeente Soest wil een plek van ontmoeten en verbinden zijn. Wij geloven dat God zich laat vinden in mensen en hun levensverhalen.

Wij geloven in deze wereld, omdat het Gods wereld is

 • De Protestantse Gemeente Soest wil het verlangen naar heelheid delen in daden van liefde en gerechtigheid met mensen dichtbij en ver weg.

Dit betekent dat:

Wij verdiepen en ontwikkelen ons geloof, leren over ons geloof te communiceren en leren anderen te begeleiden op hun geloofsweg

 • We vertellen elkaar en wie het maar horen wil de verhalen over God en Jezus.
 • Veelkleurige vieringen die aansluiten bij de behoeften van verschillende groepen.
 • Missionaire roeping.

Wij hebben oog, begrip en respect voor de veelkleurigheid van de gemeente

 • Pastorale zorg in geloofs- en levensvragen.
 • Gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling houden rekening met de verschillende generaties en levensfasen.

Wij delen het evangelie met anderen, zoeken de vrede voor de stad, en zijn daarin herkenbaar, geloofwaardig en uitnodigend

 • Bewustwording van de missionaire en diaconale roeping;
 • Ontwikkelen van missionair beleid;
 • Wij willen bijdragen aan een vindplaats voor zin- en Godzoekers;
 • Wij willen naar buiten gericht kerk-zijn;
 • Geloofwaardig en wervend in de samenleving staan;
 • Met een aansprekende en toegankelijke website;
 • Opkomen voor sociale rechtvaardigheid en hulp bieden aan de slachtoffers van onrecht en rampen;
 • Zorg voor natuur en milieu;
 • Wij gaan het gesprek aan en werken samen met mensen en groepen die deze doelen ook nastreven.

Wij zijn bereid om te veranderen en kiezen als de situatie daar om vraagt

D. Beleidsplan

Als vervolg op Dromen en Bouwen heeft de voormalige Algemene Kerkenraad een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft de titel Trektocht naar de toekomst met traditie en vernieuwing. Het opstellen is een lang en intensief proces geweest en de Algemene Kerkenraad heeft uiteindelijk het plan in grote meerderheid aangenomen. Het Beleidsplan is aan de gemeenteleden voorgelegd en definitief.

Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk is te lezen op:  ‘Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland’.

E. Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst: kerkelijk werkers, personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerder en cantor-organisten. Zie Actief in de Kerk – ArbeidsvoorwaardenF. Verslag ActiviteitenDe vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de websites van de wijkgemeenten, o.m. te bereiken via www.kerkpleinsoest.nl , in de wekelijkse elektronische nieuwsbrief “Dichtbij” en in de (ongeveer maandelijkse) periodieken die de wijkgemeenten verzorgen.

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de vier wijkgemeenten die niet van bijzondere aard zijn en waarin kerkrentmeesters uit die wijkgemeenten zitting hebben, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van die wijkgemeenten, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvK contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

B. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Soest zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Staat van baten en lasten 2017 (+ begroting 2017 en rekening 2016)

 Begroting 

 Rekening 

 Rekening 

         2017         2017         2016
Baten
80 Baten onroerende zaken

    133.220

    132.924

    139.445

81 Rentebaten en dividenden

      10.403

       5.869

      12.619

82 Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen

          500

          661

          609

83 Bijdragen levend geld

    546.061

    555.290

    555.231

85 Subsidies en bijdragen

       4.929

       5.904

       6.929

Totaal a

    695.113

    700.648

    714.834

Lasten
40 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen

    137.818

    102.769

    114.525

42 Afschrijvingen

             –

            31

          597

43 Pastoraat

    335.534

    337.142

    361.085

44 Lasten kerkdiensten

     59.122

      73.513

      44.680

45 Verplichtingen/bijdragen andere organen

      36.634

      35.850

      36.278

46 Salarissen en vergoedingen

    178.721

    183.058

    190.516

47 Kosten beheer en administratie

      34.577

      57.240

      59.107

48 Rentelasten/bankkosten

       7.612

        3.699

       6.476

Totaal b

    790.018

    793.302

    813.263

Saldo a – b

    -94.905

     -92.654

     -98.429

53 Toevoegingen aan bestemmingsreserves

     -49.226

     -57.446

     -50.317

54 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves

      95.089

     146.135

      60.509

58 Overige baten min lasten

      -3.780

      -7.184

     549.956

Totaal c

      42.083

     81.506

     560.148

Resultaat a – b + c

     -52.822

    -11.148

     461.718

Toevoeging calamiteitenfonds

     -17.400

    -17.400

     -17.400

Resultaat

     -70.222

    -28.548

     444.318

 

Totaal exploitatie  begroting  begroting rekening
2019 2018 2017
baten
opbrengsten onroerende zaken                  141.127                  149.840                  135.706
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen                                   –                    7.700                   5.869
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                        500                       500                      661
bijdragen levend geld                434.548               513.582                 551.779
door te zenden collecten                          –  –      –
subsidies en bijdragen               4.929                  4.929                5.904
totaal baten          581.104          676.551       699.919
lasten
kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen              149.320              141.724               124.591
kosten overige eigendommen en inventarissen                        –                      –                         –
afschrijvingen                       460                     300                         31
pastoraat            319.878               356.154             337.141
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten                55.915                70.596                73.515
verplichtingen/bijdragen andere organen               33.079                33.376                 35.850
salarissen en vergoedingen             116.980             122.710            183.058
kosten beheer en administratie                81.161             101.753               77.985
rentelasten/bankkosten                3.170                6.044                 3.699
totaal lasten        759.963          832.657          835.870
Saldo baten – lasten           -178.859          -156.106         -135.951
toevoeging bestemmingsreserves/-fondsen               -17.400               -17.400                -25.620
incidentelelasten                    –                   –                   –
onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen             28.010                79.756              118.732
incidentele baten                 450                  2.322                14.291
totaal             11.060              64.678            107.403
Resultaat          -167.799            -91.428            -28.548

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

III    Diaconie van de Protestantse gemeente te Soest

A. Algemene gegevens

 

RSIN (fiscaal nummer): 824128084

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL90RABO0304725390 t.n.v. College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

B. Samenstelling bestuurIn het College van Diakenen (CvD) zijn alle diaconieën van de vijf wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat met name tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (periodiek) het beleidsplan. Verder heeft het CvD contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken RCBB (Ordinantie 11, art 3).C. BeleidsplanHet vastgestelde beleidsplan 2014-2018 van de diaconie van onze gemeente vindt u hier.D. Beloningsbeleid van de diaconieLeden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.E. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Begroting

Rekening

Rekening

2017

2017

2016

BATEN
Baten onroerende zaken

3.000

4.615

105.865

Rentebaten

29.000

27.446

32.124

Opbrengst uit rechten
Bijdragen levend geld

31.800

32.903

34.753

Door te zenden collecten en bijdragen derden

24.000

22.157

23.883

Totaal baten (A)

87.800

87.122

196.624

LASTEN
Lasten overige onroerende zaken

66

66

Diaconaal medewerker
Lasten kerkdiensten

3.300

2.293

2.380

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

6.400

5.616

5.421

Kosten beheer en administratie

1.500

15.441

Interest en bankkosten

1.300

380

1.473

Diaconaal werk plaatselijk

26.800

12.892

18.509

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

13.000

12.500

13.509

Diaconaal werk wereldwijd

38.000

37.685

34.660

Totaal lasten (B)

90.300

71.431

91.459

Saldo (A-B)

-2.500

15.691

105.165

Toevoegingen aan fondsen/voorzieningen

1.191

3.638

Overige baten en lasten

-6.400

-550

-1.000

(C)

-6.400

641

2.638

Resultaat A-B-/+C

-8.900

16.332

107.803

Bate onroerende zaken betreft de verkoop van een pand, waarop de diaconie een voorkeursrecht had.

 

BEGROTING 2018
BATEN Begroting 2017 schatting 2017 Realisatie 2016 Begroting 2018
Baten onroerende zaken

  3.000

 4.000   105.865

  4.000

Rente-baten en dividenden

  29.000

  27.362  32.123

  27.362

Opbrengsten uit rechten

  –

  –   –

  –

Bijdragen levend geld

  31.800

  27.000   34.753

  26.000

Door te zenden collecten

  24.000

  21.000   23.883

  21.000

totaal a

  87.800

  79.362   196.624

  78.362

Lasten overige onroerende zaken

  –

66 66

66

Diaconaal medewerker

 –

  –

 –

Lasten kerkdiensten

  3.300

  2.500 2.380

2.500

Verplichtingen andere organen

  6.400

  5.600   5.421

  5.700

Salarissen en vergoedingen

  –

  –   –

  –

Kosten beheer en administratie

  1.500

  700 15.440

600

Rentelasten

  1.300

  400 1.473

400

Diaconaal werk plaatselijk

  26.800

 21.300 18.509

25.500

Diaconaal werk landelijk

  13.000

  13.000 13.509

  15.000

Diaconaal werk wereldwijd

  38.000

  28.000  33.660

  41.000

totaal b 

  90.300

  71.566 90.459

 90.766

SALDO A – B

  -2.500

  7.796 106.165

  -12.404

Toevoegingen aan fondsen / voorzieningen

  –

 –

  –

Onttrekkingen aan fondsen / voorzieningen

  –

  –  3.638

1.000

Ontvangsten/bijdragen streekgemeenten

  –

 –   –

  –

Aandeel in lasten federatie

  –

  –   –

  –

Overige baten en lasten

  -6.400

  -1.000 -1.000

  -1.000

RESULTAAT A – B +/- C

  -8.900

  6.796   108.803 

  -12.404

IV    Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Johanneskerk’

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128102
Contactadres: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com
Bankrekening: NL19RABO0315989726 t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

B. Beleidsplan

De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard is geworteld in de gereformeerde belijdenis en traditie en heeft dit in hun beleidsplan 2013 – 2016 en de plaatselijke regeling vastgelegd.

Het beleidsplan 2013 – 2016 is hier gepubliceerd. De plaatselijke regeling vindt u hier.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard heeft waar nodig contacten met de College van Kerkrentmeesters van de overige vier wijkgemeenten maar heeft een eigen begroting en resultatenrekening. Het college heeft contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

De diaconie van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard werkt nauw samen met en participeert (financieel) volledig in het CvD van de PGS.

C. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk
Jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters
Baten en Lasten

 begroting

rekening

rekening

2016

2016

2015

baten
rentebaten en dividenden

 €

800  € 473  €

1.056

bijdragen levend geld

 €

41.040  € 43.352  €

49.958

door te zenden collecten

 €

-5.500  € -6.596  €

-8.223

subsidies en bijdragen

 €

6.000  € 6.000  €

12.000

totaal baten (a)

 

42.340  € 43.229  €

54.791

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €

13.785  € 6.081  €

15.845

pastoraat

 €

29.680  € 28.070  €

33.934

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €

550  € 1.456  €

773

verplichtingen/bijdragen andere organen

 €

2.410  € 2.270  €

2.280

salarissen

 €

2.350  € 2.050  €

2.100

kosten beheer, administratie en archief

 €

1.315  € 1.048  €

1.203

rentelasten/bankkosten

 €

350  € 187  €

215

totaal lasten (b)

 

50.440  € 41.162  €

56.350

resultaat (a – b)

 

-8.100  € 2.067  €

-1.559

 

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk
Begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters
Totaal exploitatie

 begroting

 begroting

 rekening

2017

2016

2015

baten
80 baten onroerende zaken

 €

 €  €

81 rentebaten en dividenden

 €

200  € 800  €

1.056

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €

 €  €

83 bijdragen levend geld

 €

36.500  € 41.040  €

49.958

84 door te zenden collecten

 €

-6.000  € -5.500  €

-8.223

85 subsidies en bijdragen

 €

6.000  € 6.000  €

12.000

totaal baten (a)

 

36.700  € 42.340  €

54.791

lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €

13.469  € 13.785  €

15.845

41 lasten overige eigendommen en inventarissen

 €

 €  €

42 afschrijvingen

 €

 €  €

43 pastoraat

 €

33.564  € 29.680  €

33.934

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €

1.000  € 550  €

773

45 verplichtingen/bijdragen andere organen

 €

2.174  € 2.410  €

2.280

46 salarissen

 €

2.290  € 2.350  €

2.100

47 kosten beheer, administratie en archief

 €

1.375  € 1.315  €

1.203

48 rentelasten/bankkosten

 €

225  € 350  €

215

totaal lasten (b)

 

54.097  € 50.440  €

56.350

totaal a – b

 

-17.397  € -8.100  €

-1.559

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €

 €  €

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 €

 €  €

56 streekgemeenten

 €

 €  €

57 aandeel in lasten federatie

 €

 €  €

58 overige lasten en baten

 €

 €  €

totaal  (c )

 

 €  €

Resultaat

 

-17.397  € -8.100  €

-1.559

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, vooral de traktementen voor predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen van kerkelijk werkers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2019

Begroting Begroting Rekening
2019 2018 2017
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 4.000 4.000 4.615
Opbrengsten uit rente en dividenden 24.672 27.362 27.446
Opbrengsten levend geld 24.000 26.000 32.904
Door te zenden collecten en giften 21.000 21.000 22.158
Totaal baten 73.672 78.362 87.123
Uitgaven en Kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen 66 66 66
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.900 2.500 2.293
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.500 5.700 5.616
Kosten beheer, administratie en archief 800 700
Rentelasten/bankkosten 400 400 380
Diaconaal werk plaatselijk 27.300 25.500 12.894
Diaconaal werk wereldwijd 7.000 7.000
Afdracht door te zenden collecten en giften 46.000 49.000 50.185
Totaal lasten 89.966 90.866 71.434
Saldo baten – lasten -16.294 -12.504 15.689
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten -1.000 -1.000 -550
Incidentele baten
Totaal incidentele baten en lasten -1.000 -1.000 -550
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 1.000 1.191
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 1.000 1.191
Resultaat -16.294 -12.504 16.330

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrekening: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrekening: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

RSIN: 824128102
Contactadres: Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com

Bankrekening: NL19 RABO 0315 9897 26
t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

Reageren niet mogelijk.