Kerkdienst PGS

Terug naar activiteiten

Datum/Tijd
Datum: zo. 09/05/2021
Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie
Oude Kerk

Soort van activiteit:


Kerkdienst met max 30 kerkgangers, tevens online, zie: Kerk TV

Voorganger: ds. Kees Bregman; cantor-organist: Gonny van der Maten m.m.v. enkele cantorijleden.

Afscheid van pastor Janneke Bron; afscheid en nieuwe verbintenis van ambtsdragers

In deze viering lezen en overwegen we indringende afscheidswoorden van Jezus uit Johannes 15:9-17 – het gaat over de verbindende kracht van de liefde die hij nalaat. Dat spreekt bijzonder nu we pastor Janneke Bron laten gaan. Cees Geluk, voorzitter van de kerkenraad, zal onze dank en goede wensen verwoorden. Gert Bouwman en Edith Woodhouse nemen afscheid als diaken, Pieter de Jong als ouderling-kerkrentmeester. Bert Idenburg verbindt zich voor nog een jaar als ouderling-kerkrentmeester, en Leen Lievaart en Nanno blijven dienstdoen als ouderling.

Liederen in volgorde om vlot te vinden in het Liedboek:

Psalm van de zondag: 146 / kyrie en gloria: 301c en 309 / aanroeping: 319 / na de lezing uit Exodus 33: 791 / na de lezing uit het evangelie: ‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’ – het Ubi caritas in een zetting van Jan Valkestijn / na uitleg en verkondiging 667 / bij het afscheid van Janneke Bron: 419 ‘Wonen overal’ / bij het afscheid: 273 ‘Hij is de hartslag van ons werk – Hij houdt het welbewaard!’ / bij de hernieuwde verbintenis: 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ / bij de voorbeden: 368f / tot slot: 838 en het amen uit 299h. Orgelwerken: met het Allegro uit de Fantasia in e moll van G.Ph. Telemann opent de viering. De Sortie (Allegro deciso) van Léon Boëllmann (1862-1897) klinkt tot besluit.

Liturgie van vieringen en avondgebeden vanuit de Oude Kerk per mail ontvangen?

Stuur een mail naar BeheerderKerktijd@pgsoest.nl en Wilma Nauta regelt de wekelijkse toezending.

Collecte

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk.

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL90RABO0304725390 ten name van College van Diakenen ovv vluchtelingen Syrie. Met dank!

Reageren niet mogelijk.