Diaconaal Netwerk

Het Diaconaal Netwerk Soest is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Soest. Het is opgericht om gezamenlijk meer te kunnen bereiken en de samenwerking met de burgerlijke gemeente mogelijk te maken. Daardoor kon SchuldHulpMaatje en het Inloophuis in Soest worden opgericht.

Inloophuis Soest

Met ingang van 2020 krijgt Soest een Diaconaal Inloophuis. De Binnenhof aan de Veenbesstraat 2 wordt op vaste tijden opengesteld voor iedereen die zin heeft in ontmoeting, behoefte heeft aan een luisterend oor of een steun in de rug zoekt. ,,Onze hoofdtaak is aanwezig zijn,’’ zegt Joost Kruiswijk, voorzitter van het stichtingsbestuur. ,,In een huiselijke sfeer ontvangen wij mensen;  je kunt het een aanlandplek noemen.’’

Gratis afhaalmaaltijden

In een tijd als deze is het geweldig om iets voor Soest te kunnen betekenen. Daarom starten Zin in Soest en Inloophuis Soest, i.s.m. de Voedselbank, vanaf december met het uitdelen van gratis afhaalmaaltijden. Een kleine ploeg van enthousiaste vrijwilligers kookt verse maaltijden en pakt ze in. Op het plein worden ze door andere vrijwilligers uitgedeeld en is er ruimte voor een praatje. Voor deze maaltijden worden in elk geval de klanten van de Voedselbank uitgenodigd. Echter, iedereen met een krappe beurs is zeer welkom! Wel is het nodig dat je je aanmeldt in verband met de beperkte hoeveelheden. Tijdens het eten koken, kunnen ook houdbare producten worden ingeleverd voor de Voedselbank. Deze worden later opgehaald en op hun locatie verdeeld. De Voedselbank kampt op dit moment met schaarste. Elke donatie wordt zeer op prijs gesteld.

Wanneer: elke woensdag van december 2020 t/m februari 2021

Hoe: aanmelden vóór maandag 20:00 uur,

bij Nadia Kroon, E coordinator@inloophuissoest.nl M 06 – 588 75 243

Vermeld daarbij de eigen naam + aantal gezinsleden. Na ontvangstbevestiging(!) de maaltijd ophalen op woensdag tussen 15:30-16:30 uur

Locatie: Plein voor de Binnenhof, Veenbesstraat 2, Soest

Lees meer

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Soest is een stichting die voortgekomen is uit het Diaconaal Netwerk Soest. Een SchuldHulpMaatje is het luisterend oor voor een hulpvrager, iemand die overzicht kan creëren in de financiële situatie. Hij of zij gaat zo nodig mee naar schuldhulpverlening, rechtbank, bewindvoerder, enz. Alles erop gericht om de hulpvrager in de toekomst weer zelfstandig te kunnen laten functioneren.

SchuldHulpMaatje komt op voor mensen die (tijdelijk) geholpen moeten worden met hun schulden en achterstanden. Soms van korte duur, enige tips zijn dan voldoende. Een SchuldHulpMaatje is snel inzetbaar, komt bij de mensen thuis, heeft meer tijd dan de professionele hulpverlening en is flexibel.

Door het persoonlijke contact ziet een maatje meer (gaat het goed met de kinderen, is er hulp nodig in het huishouden, etc.). Het maatje heeft dus ook een signaalfunctie, zo nodig wordt contact opgenomen met Kwintes, Welzin, Sociaal Team, MEE.

Op schulden heerst nog altijd een taboe. Mensen praten er niet graag over in hun omgeving (soms zelfs niet met een partner). Eerst wordt nog geprobeerd het ene gat met het andere te dichten, totdat uiteindelijk het punt bereikt wordt dat hulp inroepen onvermijdelijk is. Als mensen eerder over de schaamte heenstappen, kan veel schade voorkomen worden. Onbekendheid met hulpverlenende instanties speelt ook mee.

SchuldHulpMaatje Soest is in 2013 opgericht door het Diaconaal Netwerk Soest. Dit is een netwerk van een 10-tal kerken in Soest. Het netwerk onderhoudt het contact met de aangesloten diaconieën / charitasen richt zich op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Soest.

In de afgelopen 5 jaar heeft SchuldHulpMaatje Soest al meer dan 200 mensen succesvol ondersteund.

Meer informatie op www.shmsoest.nl

Sociaal Domein

Veel taken van de landelijke overheid zijn naar de lokale overheden overgeheveld. Bijvoorbeeld de beleidsvelden zorg en welzijn, jeugd, volksgezondheid en arbeidsmarkt (verzamelnaam: het sociaal domein). Veel van deze taken raken de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Alom is er bezorgdheid of de lokale overheden toegerust zijn om de taken te vervullen.

De WMO heeft een sterke verbinding met de diaconale opdracht ; omzien naar hen wie geen helper hebben en pleiten voor rechtvaardige structuren zodat iedereen volwaardig kan participeren. Dit laatste is iets waar diakenen / leden van de Caritaswerkgroep Soest-Soesterberg alert op zijn. De komende veranderingen brengen immers ook bezuinigingen met zich mee. Waardoor mensen moeilijker toegang krijgen tot voorzieningen. Met elkaar, diakenen, caritas werkgroepleden, maar ook kerkleden, moeten wij alert zijn om te signaleren of mensen niet in het gedrang komen. Waar nodig laten wij onze (protest) stem horen.

Rol en taken van lokale overheid en kerken.

Kerken nemen in het maatschappelijk middenveld een geheel eigen positie in, en moeten dat ook blijven doen, uit oprechte zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Kerken moeten blijven doen waar zij goed in zijn: luisteren, aandacht hebben voor mensen.
Het rechtstreeks contact via het Diaconaal Netwerk Soest met de gemeente Soest wordt wederzijds zeer op prijs gesteld; zo hebben de kerken ook een directe vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein.
Het DNS is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over het nieuwe Sociaal Domein wat ontstaat. In gesprekken en overleg worden de Kerken als voorbeeld genoemd. Iets wat we als een compliment mogen ervaren.
Het is bijna geen vraag meer of we straks meedoen. Kerken willen midden in de samenleving staan. Het DNS wil werken aan een Open Kerk midden in de wijk(en). Waar we onze diaconale en missionaire taak mogen uitvoeren en vooral onze signaalfunctie (nog beter moeten) vervullen. Let wel, kerken zullen nooit zorgtaken kunnen en willen vervullen. De ontwikkelingen en plannen over wijkteams volgen wij met belangstelling.
In het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.
In een eerder artikel schreven wij al over de schuldhulpproblematiek (SchuldHulpMaatje Soest).
Ook willen wij meer aandacht vragen voor mensen zonder baan, die daardoor veelal in grote problemen komen te verkeren.
Het is goed te weten dat in de verkiezingstijd alle politieke partijen in Soest beloofden dat zij niemand laten vallen wat er ook gebeurd na 1 januari 2015. Het DNS en zeker de Adviesraad Sociaal Domein hebben hun zorgen en vragen daarover bij de lokale politiek kenbaar gemaakt.

Mocht u persoonlijke vragen of zorgen hebben omtrent de komende veranderingen, schroomt u dan niet contact op te nemen met een van uw diakenen of leden van de caritaswerkgroep. Zij hebben niet direct de juiste oplossing, maar willen graag met u meedenken.

Reageren niet mogelijk.