ANBI Herv. Gem. vba

Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Menu

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie 
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard *

IV    Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Johanneskerk’

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128102
Contactadres: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com
Bankrekening: NL19RABO0315989726 t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

B. Beleidsplan

De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard is geworteld in de gereformeerde belijdenis en traditie en heeft dit in hun beleidsplan 2013 – 2016 en de plaatselijke regeling vastgelegd.

Het beleidsplan 2013 – 2016 is hier gepubliceerd. De plaatselijke regeling vindt u hier.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard heeft waar nodig contacten met de College van Kerkrentmeesters van de overige vier wijkgemeenten maar heeft een eigen begroting en resultatenrekening. Het college heeft contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

De diaconie van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard werkt nauw samen met en participeert (financieel) volledig in het CvD van de PGS.

C. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

______________________________________________________________________________________________________________

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk

Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters
       
       
Staat van baten en lasten 2018       
(+ begroting 2018 en rekening 2017 in €)      
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
       
baten onroerende zaken                     –                         –                   –
rentebaten en dividenden                200                     47              103
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                     –                        –                   –
bijdragen levend geld            30.500              36.855        31.922
door te zenden collecten             6.000               5.231           5.321
subsidies en bijdragen            6.000           5.000        6.000
totaal baten         42.700            47.132         43.345
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen         13.469            12.849        13.289
lasten overige eigendommen en inventarissen                    –                        –                  –
afschrijvingen                   –                       –                  –
pastoraat         33.564           39.456       28.678
lasten kerkdiensten, catechese, etc.             1.000                   229             227
verplichtingen/bijdragen andere organen           2.174       2.201    2.174
salarissen   2.290     1.860    2.160
kosten beheer, administratie en archief     1.375     1.745    799
rentelasten/bankkosten           225        193        193
diaconaal werk plaatselijk              –             –            –
diaconaal werk regionaal           –            –            –
diaconaal werk wereldwijd            –            –            –
totaal lasten        54.097         58.533   47.520
       
Saldo baten – lasten  €           11.397-  €             11.401-  €          4.175-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen              –          –          –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen              –         –       –
streekgemeenten            –         –      –
aandeel in lasten federatie             –       –     –
overige lasten en baten     6.000-         5.231-     5.321-
totaal    6.000-  5.231-    5.321-
       
       
Resultaat    17.397-     16.631-    9.495-

______________________________________________________________________________________________________________

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk

Begroting 2020      
(+ begroting 2019 en rekening 2018 in €)      
   begroting begroting rekening
                  2020                    2019               2018
baten      
       
baten onroerende zaken            –               –           – 
rentebaten en dividenden         0                     80      47 
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen        –        – 

  – 

bijdragen levend geld    29.150     27.650    36.855 
door te zenden collecten       3.300        4.500      5.321
subsidies en bijdragen     17.500       16.000    5.000
totaal baten 49.950  48.230  47.133
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  28.710   13.710   12.848
lasten overige eigendommen en inventarissen           –                –          –
afschrijvingen      –        –        –
pastoraat      34.350          34.350   37.357
lasten kerkdiensten, catechese, etc.   2.300         1.000           229
verplichtingen/bijdragen andere organen    2.174      2.174   2.201
salarissen     2.200       2.290      1.860
kosten beheer, administratie en archief    1.375     1.375     1.745
rentelasten/bankkosten       225     225     193
diaconaal werk plaatselijk          –        –         –
diaconaal werk regionaal      3.300       5.000      5.231
diaconaal werk wereldwijd        –      –    –
totaal lasten  74.624    60.124  61.664
       
Saldo baten – lasten   -24.674    -11.894   -14.531
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   –    –       –
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen      –        –        –
streekgemeenten            –       –     –
aandeel in lasten federatie         –          –      –
overige lasten en baten     –       –      –
totaal    –     –      –
       
       
Resultaat    -24.674    -11.894   -14.531

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting

Over 2020 wordt een tekort begroot van € 27.674 euro

  • Er worden totaal € 17.500 euro subsidies verwacht.
  • Gereformeerde Bond € 5.000
  • Garantie subsidie PKN € 12.500

De grootste overschrijding wordt veroorzaakt door uitvoering van het revitaliseringsplan en kosten voor bijstand van de (interim) predikant.

De kosten voor jeugdwerk zijn ook opgenomen, maar hebben geen negatief effect op de begroting, omdat deze gedekt worden uit de oud papier opbrengst en collectes.

De algemene lasten nemen iets toe, maar blijven vrijwel gelijk. De vermogenspositie van de gemeente komt verder onder druk te staan en zal in 2020 verder dalen tot minder dan € 70.000 euro mede door een onttrekking uit de reserve voor het tekort van 2018 van € 16.631 euro.

De financiele continuiteit is nog voor enkele jaren gewaarborgd.

Menu

I  = PGS algemeen

II = Kerkrentmeesters

III = Diaconie

IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard *

Reageren niet mogelijk.