ANBI Herv. Gem. vba

Beleid en financiën PGS en Herv. wijkg. vba

Menu

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters
III = Diaconie 
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard *

IV    Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ‘Johanneskerk’

A. Algemene gegevens

RSIN (fiscaal nummer): 824128102
Contactadres: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com
Bankrekening: NL19RABO0315989726 t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

B. Beleidsplan

De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard is geworteld in de gereformeerde belijdenis en traditie en heeft dit in hun beleidsplan 2013 – 2016 en de plaatselijke regeling vastgelegd.

Het beleidsplan 2013 – 2016 is hier gepubliceerd. De plaatselijke regeling vindt u hier.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard heeft waar nodig contacten met de College van Kerkrentmeesters van de overige vier wijkgemeenten maar heeft een eigen begroting en resultatenrekening. Het college heeft contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

De diaconie van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard werkt nauw samen met en participeert (financieel) volledig in het CvD van de PGS.

C. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard zijn openbaar en worden, na aankondiging, ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

______________________________________________________________________________________________________________

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Soest, Johanneskerk

Jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters
       
       
Staat van baten en lasten 2020       
(+ begroting 2021 en rekening 2019 in €)      
   begroting  rekening rekening
  2021 2020 2019
baten      
       
baten onroerende zaken                     –                         –                   –
rentebaten en dividenden                –                     –              -36
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen                     –                        –                   –
bijdragen levend geld            22.500              20.513        31.152
door te zenden collecten             2.000               –           2.630
subsidies en bijdragen            27.000           5.000        30.500
totaal baten (A)         51.500            25.513         64.246
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen         1.460            1.474        11.495
overige eigendommen en inventarissen                 17.260                    12.110                  –
pastoraat 28.007 30.238 43.200
kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten             1.700                   1.501             2.987
verplichtingen/bijdragen andere organen           1.750       1.847    2.382
salarissen en vergoedingen   1.700     640    1.720
kosten beheer, administratie en archief     815     627    1.456
rentelasten/bankkosten           210        255        201
afdrachten door te zetten collecten en giften            2.000            256            2.630
totaal lasten (A)        54.902         48.948   66.071
       
Operationeel resultaat (A)  €          -3.402 €           -23.435 €         -1.825
                                                           
incidentele baten
incidentele lasten
Totaal incidentele baten en lasten (B)
                                                           
Resultaat verslagjaar (A+B)
               –          –          –
Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen                                                            
onttrekkingen bestemmingsreserves              –         –       –
onttrekkingen bestemmingsfondsen            –         –      –
toevoegingen bestemmingsreserves             –       –     –
toevoegingen bestemmingsfondsen    –        –    –
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   –   –
       
       
Resultaat naar Algemene Reserve   -3.402     -23.435   -1.825

Menu

I  = PGS algemeen

II = Kerkrentmeesters

III = Diaconie

IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard *

Reageren niet mogelijk.