ANBI CvK

Beleid en financiën PGS

Opbouw

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters *
III = Diaconie

 

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de Protestantse Gemeente Soest, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het CvK contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (het CCBB, Ordinantie 11, art. 3). Zowel de jaarlijkse begroting als de jaarrekening dienen aan het CCBB ter beoordeling te worden voorgelegd. In de vergadering van 21 juni 2022 heeft de Kerkenraad ingestemd met de jaarrekening 2021 van de PGS.

B. Financiële verantwoording

 De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Soest zijn openbaar en worden na aankondiging ter inzage gelegd voor de gemeenteleden op het kerkelijk bureau. 

Op grond van ANBI richtlijnen is de PGS verplicht een verkorte jaarrekening te publiceren. De PGS doet dat op haar website door de balans en de staat van baten en lasten te publiceren met een korte toelichting. De staat van baten en lasten geeft met de kolom Rekening inzicht in de gerealiseerde baten en lasten in het verslagjaar. Naast deze kolom staat de begroting voor het verslagjaar met daarin de begrote baten en lasten. 

Dit jaar is ook een staat van baten en lasten per kern en centraal opgenomen. Dat geeft inzicht in hoe de kernen financieel reilen en zeilen en maakt duidelijk dat niet elke kern een sluitende exploitatie kent. 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld. 70% van de inkomsten bestaan daaruit, maar tot voor kort was dit nog 75%. 

De Protestantse Gemeente Soest bezit naast de algemene reserve ook nog vermogen in de vorm van woningen die op grond van arbeidsvoorwaarden voor predikanten worden aangehouden, orgels en geldmiddelen. Aan de gemeente nagelaten gelden met een specifieke bestemming worden aan het daarvoor gevormde bestemmingsfonds toegevoegd en weer onttrokken als de gelden een bestemming krijgen. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, met uitzondering voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

KerkBalans

Collectebonnen

College van Kerkrentmeesters

******************************************

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

 

******************************************

Voor het lopende jaar is de begroting opgenomen en inzicht gegeven in de verwachte baten en lasten in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse Gemeente Soest

download: Rekening 2021 met toelichting

Staat van baten en lasten 2021

(+ begroting 2020 en rekening 2019)

 Begroting  Rekening  Rekening 
2021 2021   2020

Baten

Baten onroerende zaken      145.481      127.322 103.443
Rentebaten en dividenden           17.397          10.321     756
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             740             910       773
Bijdragen levend geld      386.740      406.896 412.599
Door te zetten collectes         27.430        11.260     8.153
Subsidies en bijdragen          32.647         26.047       16.879
Totaal baten (A)      610.435    582.756 542.603

Lasten

Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      124.752      178.420 161.866
Overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen      7.439      112.491   19.574
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.             460           7.979         1.442
Pastoraat      331.318      372.873   297.537
Lasten kerkdiensten        35.890 31.413     23.642
Verplichtingen/bijdragen andere organen        27.707        26.460     28.154
Salarissen en vergoedingen      142.981      185.515   119.172
Kosten beheer en administratie      42.994    44.759 44.202
Rentelasten/bankkosten          18.100          14.644         2.487
Afdrachten door te zetten collectes 27.430       11.147 8.153
Totaal lasten (A)     759.071    706.030 706.030
Saldo operationeel resultaat (A)    -148.636   -985.731   -163.427
Incidentele baten          33.393      250.663     1.267.334
Incidentele lasten          –    -295.343
Totaal incidentele baten en lasten (B)        33.393    250.663     971.991
Resultaat verslagjaar (saldo A + B)    -115.243    -152.312 -808.564
Bestemming resultaat (C en D)
Mutaties bestemmingsres./-fondsen (C)
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves       11.628 267.673   292.000
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen 11.869
Toevoegingen aan bestemmingsreserves     -2.719 -213.000
Toevoegingen aan bestemmingsfondsen         -11.628     -338.722 -137.7111
Totaal mut. bestemm.res./-fondsen (C)     -103.615      -73.768   -47.022
Resultaat naar Algemene reserve (D)     -103.615  -226.080 -761.542
Resultaat     -103.615  -226.080 -761.542

 

Balans

Balans per 31 december       2021             2020
 

Activa

Onroerende zaken (pastoriën)    1.733.003 1.615.003
Installaties en inventarissen          45.196     899
Financiële vaste activa
Beleggingen 1.135.504 38.345
Debiteuren         11.411     5.449
Kortlopende vorderingen en overlopende activa          3.595 141.794
Geldmiddelen 2.124.720 3.259.485
Totaal Activa 5.053.431 5.060.974

Passiva

Algemene reserve      868.329 1.094.408
Herwaarderingsreserve    1.684.636 1.566.636
Overige reserve         80.332         –
Eigen vermogen  2.633.297 2.661.044
Pastoriereserve      600.000     853.176
Ontvangen legaten      458.520   451.323
Reserve herinrichting en aanpassing      728.559 481.166
Overige bestemmingsfondsen          83.265 83.907
Bestemmingsreserves en -fondsen  1.870.344    1.869.572
Voorzieningen 449.552 437.818
Totaal eigen vermogen  4.953.193 4.968.434
Crediteuren         33.608    19.916
Kortlopende schulden en overlopende passiva 67.540     72.625
Totaal Passiva  5.054.341 5.060.974

 

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting

Het CvK volgt bij het opstellen van de jaarcijfers de door het CCBB voorgeschreven richtlijnen waaronder ook de richtlijn voor waardering van niet-kerkelijk vastgoed en overige niet-kerkelijke eigendommen en inventaris. Boekjaar 2021 werd afgesloten met een nadelig exploitatieresultaat van € 226.000. Voor 2021 werd een exploitatietekort verwacht van € 104.000. De vrijwillige bijdragen zijn iets lager dan in 2020, maar vielen ten opzichte van de begroting voor 2020 € 20.000 hoger uit. Door de coronapandemie is in 2021 geen voor- of najaar actie gehouden waardoor de bijdragen wellicht nog wat hoger zouden zijn uitgevallen. Het afnemen van vrijwillige bijdragen is toe te schrijven aan een jaarlijks dalend ledental. Het exploitatieresultaat van € 226.000 is volledig in mindering gebracht op de algemene reserve die daarmee uitkomt op bijna € 874.000. Het operationeel resultaat van 2021 (A) kwam uit op € 403.000, ongeveer € 254.000 hoger dan verwacht. Dat is voor een belangrijk deel een gevolg van de herwaardering van de gebouwen (€ 105.000) en hogere kosten pastoraat door uitbreiding van het aantal pastores (€ 40.000) en door hogere salarissen en vergoedingen. In laatstgenoemde kosten zijn de beëindigingsver-goedingen van de koster van de Wilhelminakerk en de cantor-organist van de Oude Kerk opgenomen. De op de balans opgenomen onroerende zaken betreffen de pastorieën die eigendom zijn van de PGS. Onder installaties en inventarissen zijn de in 2021 aangeschafte audio- en videoapparatuur opgenomen alsmede de herinrichtingskosten van de kelder in de Emmakerk voor de jeugd. Omdat de rente op de aangehouden geldmiddelen negatief werd is een deel van de middelen conservatief belegd. Dat heeft in 2021 geresulteerd in een koersresultaat van € 80.300 dat onder overige reserves is opgenomen omdat dit resultaat pas bij verkoop van de effectenportefeuille aan het resultaat kan worden toegevoegd. De in de baten en lasten opgenomen incidentele bate van per saldo € 250.000 betreft nagenoeg geheel de vrijval van een deel van de pastoriereserve die voor de Wilhelmina-kerk werd aangehouden. Deze reserve is door het sluiten van de Wilhelminakerk niet langer nodig. Eind 2021 bedraagt de reserve voor de pastorieën nog € 600.000. Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden om te kunnen voorzien in de huisvesting van een toekomstige predikant. De vrijval van het pastoriefonds is toegevoegd aan de Reserve voor herinrichting en aanpassing van de Oude Kerk en Emmakerk. Ultimo 2021 is hiervoor bijna € 729.000 gereserveerd. In de cirkeldiagrammen is het procentueel aandeel van de onderscheiden baten- en lastencategorieën weergegeven.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt zoals uit het diagram van de lasten blijkt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie. 

 

Staat van baten en lasten per kern 

Om inzicht te krijgen in de baten en lasten per kern zijn de bijdragen levend geld van de voormalige wijk West (De Open Hof) gelijkelijk verdeeld over Emmakerk en Oude Kerk. De bijdragen van wijk Zuid (Wilhelminakerk) zijn in 2021 nog volledig toegerekend aan deze wijk om daarmee de kosten van de predikant zoveel als mogelijk te dekken. 

Door het sluiten van De Open Hof en Wilhelminakerk is 2021 een overgangsjaar en moet met enige voorzichtigheid naar de resultaten per kern worden gekeken. Niettemin is het goed inzicht te hebben in de resultaten per kern zodat mogelijke onevenwichtige verdeling van lasten van welke aard dan ook door passende maatregelen kan worden gecorrigeerd. 

Staat van baten en lasten 2021 per kern

Totaal Noord West Z OK Z WK  Centraal

Baten

Inkomsten onroerende zaken 127.322 10.717 78.354  5.388 32.864
Rentebaten en dividenden 10.321 1 10.321
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen 910   –  910
Bijdragen levend geld  406.896  204.315 0 130.221 44.054 28.306
Door te zetten collectes  11.260   – 11.260
Subsidies en bijdragen  26.047 12.000 13.847 200
Totaal a   582.756  215.032  90.354  149.457  44.054 83.861

Lasten

Kerkgebouwen excl. afschrijvingen 178.420   44.174 45.141 40.368 48.737
Overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  112.491    2.185   –   –   1.000  109.306
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   7.979    2.604     –    4.805     –      571
Pastoraat  372.873   43.955 10.239  131.870   66.222  120.588
Lasten kerkdiensten 31.413 1.667   3.125    4.677   13.495   8.450
Verplichtingen/bijdragen andere organen   26.460        –     –   –     –   26.490
Salarissen en vergoedingen  185.515    4.650   1.815   3.186   615  175.249
Kosten beheer en administratie   44.759   1.676 924 975 811 40.373
Rentelasten/bankkosten   14.644   –        –       36        –   14.607
Afdrachten door te zetten collectes 11.147     –
Totaal b  985.732  100.911  61.244 185.917 82.143 555.518
Saldo a – b  -402.976  114.121 29.110  -36.460  -38.089 -471.657
Toevoegingen aan bestemmingsreserves -338.722 -338.722
Incidentele lasten -2.717   -2.717
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 267.673 8.715  258.958
Incidentele baten 250.683 250.663
Totaal c   176.897   –   –   8.715   –  168.182
Resultaat a – b + c  -226.080 114.121 29.110 -27.745 -38.089 -303.478
Pastorale eenheden 1.463 764 899

Omdat niet bekend is hoe de pastorale eenheden van De Open Hof en de Wilhelminakerk zijn verbonden aan de Emmakerk en Oude Kerk zijn deze gemakshalve gelijkelijk verdeeld over Emmakerk en Oude Kerk.
Omdat 2021 door het sluiten van De Open Hof en Wilhelminakerk een overgangsjaar is, moet met enige voorzichtigheid naar de resultaten per kern worden gekeken. Niettemin is het goed inzicht te hebben in de resultaten per kern zodat mogelijke onevenwichtige verdeling van lasten van welke aard dan ook door passende maatregelen kan worden gecorrigeerd.

 

Protestantse Gemeente Soest

Begroting 2023

(+ begroting 2022 en rekening 2021)

 Begroting  Begroting  Rekening
2023 2022 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken      83.836 112.565  245.323
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          14.615     10.289     10.321
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             750         750         910
Opbrengsten levend geld      351.860 376.545 406.897
Door te zenden collectes en giften         16.860   6.190   11.259
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen          25.947     25.947     26.047
Totaal baten 532.276 532.286 700.757

Uitgaven en Kosten

Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      206.015 119.074 168.420
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen      10.372 8.262   4.491
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventarissen            9.976         8.153           7.980
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat      342.406 372.244 372.873
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten        42.170 29.360 31.414
Verplichtingen/bijdragen andere organen        26.474   26.270   26.490
Salarissen en vergoedingen      115.995 104.259 185.515
Beheer, administratie en archief      46.440 65.010   44.758
Rentelasten/bankkosten          13.280     18.280     14.644
Afdrachten en door te zenden collectes en giften      16.860   6.190    11.147
Totaal lasten     829.988 757.102 867.732
Operationeel resultaat   -224.826    -224.816 -166.975
Incidentele baten en lasten             
Incidentele baten          240       240    259.814
Incidentele lasten        –        –     -120.720
Incidentele baten en lasten       240     240  139.094
Resultaat verslagjaar   -335.880   -224.576   -27.881
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves       7.500 15.000 258.959
Onttrekkingen bestemmingsfondsen       –   15.718
Toevoegingen bestemmingsreserves       –       –    -451.508
Toevoegingen bestemmingsfondsen       –       –   -21.364
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)     7.500 15.000 -198.195
Resultaat naar Algemene reserve (D) -328.380   -209.576 -226.076

______________________________________________________________________________________________________________

Beleidsplan 2022-2026


Menu

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is. 

Reageren niet mogelijk.