ANBI CvK

Beleid en financiën PGS

Opbouw

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters *
III = Diaconie

 

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de Protestantse Gemeente Soest die niet van bijzondere aard zijn, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvK contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

B. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Soest zijn openbaar en worden na aankondiging ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft met de kolom Rekening inzicht in de gerealiseerde baten en lasten in het verslagjaar. Naast deze kolom staat de begroting voor het verslagjaar met daarin de begrote baten en lasten.

KerkBalans

Collectebonnen

College van Kerkrentmeesters

******************************************

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

 

******************************************

Voor het lopende jaar is de begroting opgenomen en inzicht gegeven in de verwachte baten en lasten in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse Gemeente Soest

standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen

Staat van baten en lasten 2020

(+ begroting 2020 en rekening 2019)

 Begroting  Rekening  Rekening 
2020 2020   2019
Baten
Baten onroerende zaken      149.664      103.443   139.823
Rentebaten en dividenden           467          756       666
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             500             773         758
Bijdragen levend geld      388.680      412.599   445.060
Door te zetten collectes         22.860        8.153      32.604
Subsidies en bijdragen          14.751          16.879        5.629
Totaal baten (A)      576.922    542.603 624.540
Lasten
Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      154.254      161.866  151.727
Overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen      –      19.574    –
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.             460           1.442          460
Pastoraat      329.665      297.537    330.394
Laten kerkdiensten        34.071 23.642      43.296
Verplichtingen/bijdragen andere organen        28.491        28.154      32.297
Salarissen en vergoedingen      121.951      119.172    135.633
Kosten beheer en administratie      51.848    44.202   52.957
Rentelasten/bankkosten          2.640          2.487          2.771
Afdrachten door te zetten collectes 22.860        8.153 32.604
Totaal lasten (A)     746.240    706.030 782.139
Saldo operationeel resultaat (A)    -169.318   -163.427   -157.599
Incidentele baten               240      1.267.334         44.327
Incidentele lasten          – -295.343    30
Totaal incidentele baten en lasten (B)        240      971.991      44.357
Resultaat verslagjaar (saldo A + B)    -169.078    808.564 -113.242
Bestemming resultaat (C en D)
Mutaties bestemmingsres./-fondsen (C)
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves       100.690 292.000     17.255
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen 11.869
Toevoegingen aan bestemmingsreserves     -213.000
Toevoegingen aan bestemmingsfondsen         -17.400     -137.7111 -43.862
Totaal mut. bestemm.res./-fondsen (C)      83.290      -47.022   -26.607
Resultaat naar Algemene reserve (D)     -85.788   761.542 -139.849
Resultaat     -85.788   761.542 -139.849

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting

Het College van Kerkrentmeesters volgt bij het opstellen van de jaarcijfers de door het CCBB voorgeschreven richtlijnen voor het opstellen van de jaarcijfers waaronder ook de richtlijn voor waardering van niet-kerkelijk vastgoed en overige niet-kerkelijke eigendommen en inventaris.

Boekjaar 2020 werd afgesloten met een voordelig exploitatieresultaat van ruim € 761.000. Dat resultaat is vooral een gevolg van de verkoop van de Wilhelminakerk. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2020 was nog geen zicht op een spoedige verkooptransactie. Voor 2020 werd een exploitatietekort verwacht van € 86.000. De vrijwillige bijdragen zijn lager dan in 2019, maar vielen ten opzichte van de begroting voor 2020 hoger uit. Door de coronapandemie is in 2020 geen voor- of najaar actie gehouden waardoor de bijdragen wellicht nog wat hoger zouden zijn uitgevallen. Het afnemen van vrijwillige bijdragen is toe te schrijven aan een jaarlijks dalend ledental.

Het exploitatieresultaat van € 761.000 is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Het operationeel resultaat van 2020 (A) kwam uit op € 163.000 en viel € 5.900 lager uit dan wat werd verwacht.

Na aftrek van de door te zetten collectes van € 8.100, inkomsten die niet aan de PGS toevallen, zijn de baten € 19.600 lager dan begroot, maar omdat de lasten, eveneens na aftrek van de door te zetten collectes, € 25.500 lager uitkwamen dan begroot resulteerde dat in € 5.900 minder operationeel verlies.

De incidentele baten van € 1.267.000 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

– Netto verkoopopbrengst Wilhelminakerk     €     918.000
– Aanpassing WOZ-waarde woningen     –      213.000
– Ontvangen erfenis     –      130.000
– Overige incidentele baten     –           6.000
______________
Totaal     € 1.267.000

 

Naast incidentele baten waren er ook incidentelele lasten

– Verlaging herwaarderingsreserve woningen     €   292.000
– Overige incidentele baten     –         3.300
______________
Totaal     €   295.300

 

De ontvangen erfenis is toegevoegd aan het bestemmingsfonds legaten dat eind 2020 € 453.000 bedraagt. Dit bedrag is samen met de Reserve voor aanpassing van de Oude Kerk en Emmakerk beschikbaar voor de voorgenomen herinrichting en aanpassing van deze kerkgebouwen. Het in de begroting vermeldt bedrag van € 17.400 betrof de toevoeging aan de calamiteitenreserve. Deze reserve is in 2019 opgeheven zodat de begrote dotatie is komen te vervallen.

Zonder de incidentele bate uit de verkoop van de Wilhelminakerk, na aftrek van kosten € 918.000, zou een operationeel exploitatieverlies resulteren van bijna € 157.000.

In onderstaande cirkeldiagrammen is het procentueel aandeel van de onderscheiden baten- en lastencategorieën weergegeven.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld. Twee derde van de inkomsten bestaan daar uit.

De Protestantse Gemeente Soest bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen die op grond van arbeidsvoorwaarden voor predikanten en kosters worden aangehouden, orgels en geldmiddelen. Aan de gemeente nagelaten gelden met een specifieke bestemming worden aan het daarvoor gevormde bestemmingsfonds toegevoegd en weer onttrokken als de gelden een bestemming krijgen.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt zoals uit het diagram van de lasten blijkt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

Protestantse Gemeente Soest

Begroting 2022

(+ begroting 2021 en rekening 2020)

 Begroting  Begroting  Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken      112.565 145.481     103.443
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          10.289       17.397     467
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             740         740         500
Opbrengsten levend geld      376.545   386.740 413.349
Door te zenden collectes en giften         6.190     27.430   8.153
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen          25.947       32.647     16.879
Totaal baten 532.276   610.435 542.791
Uitgaven en Kosten
Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      119.074   124.752 137.340
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen      8.262 7.439   19.574
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventarissen             8.153           460            1.443
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat      372.244 331.318 297.537
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten        29.360   35.890 23.642
Verplichtingen/bijdragen andere organen        26.270     27.707   28.154
Salarissen en vergoedingen      104.259   142.981 119.172
Beheer, administratie en archief      85.010   42.994   45.077
Rentelasten/bankkosten          18.280       18.100     2.487
Afdrachten en door te zenden collectes en giften      6.190     27.430    8.153
Totaal lasten     757.102 759.071 682.579
Operationeel resultaat   -224.826    -148.636    -139.788
Incidentele baten en lasten             
Incidentele baten          240         33.393    918.153
Incidentele lasten        –        –     –
Incidentele baten en lasten       240       33.393  918.153
Resultaat verslagjaar    -224.586   -115.243   778.365
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves       15.000 11.628 7.500
Onttrekkingen bestemmingsfondsen       –   –
Toevoegingen bestemmingsreserves       –       –    –
Toevoegingen bestemmingsfondsen       –       –   –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)     15.000 11.628   7.500
Resultaat naar Algemene reserve (D)   -209.586     -103.615   785.865

______________________________________________________________________________________________________________


Menu

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is. 

Reageren niet mogelijk.