ANBI CvK

Beleid en financiën PGS

Opbouw

I  = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters *
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

 

II    College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 810533431. Protestantse Gemeente te Soest.

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

Bankrekening: NL33RABO0359904866 t.n.v College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK), dat werkzaam is voor de Protestantse Gemeente Soest die niet van bijzondere aard zijn, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvK contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

B. Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Soest zijn openbaar en worden na aankondiging ter inzage gelegd voor de gemeenteleden.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft met de kolom Rekening inzicht in de gerealiseerde baten en lasten in het verslagjaar. Naast deze kolom staat de begroting voor het verslagjaar met daarin de begrote baten en lasten.

KerkBalans

Collectebonnen

College van Kerkrentmeesters

 

******************************************

RSIN

Protestantse Gemeente Soest

RSIN Kerk: 8105 3343 1

RSIN Diaconie: 8241 2808 4

KvK inschrijving: 76372758

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Park Vredehof 2, 3762 DV Soest
Telefoon: 035 683 65 41
Email: Kerkelijk Bureau

IBAN Kerkrentmeesters

Bankrek.: NL33 RABO 0359 9048 66
t.n.v College van Kerkrentmeesters

IBAN Diaconie

Bankrek.: NL90 RABO 0304 7253 90
t.n.v. College van Diakenen

Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

RSIN: 824128102
Contactadres: Postbus 449, 3760 AK SOEST
Telefoon: 035 60 20 591
Email: scribajohanneskerk@gmail.com

Bankrek.: NL19 RABO 0315 9897 26
t.n.v. Hervormde Wijkgemeente vba

******************************************

Voor het lopende jaar is de begroting opgenomen en inzicht gegeven in de verwachte baten en lasten in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Protestantse Gemeente Soest

Staat van baten en lasten 2019

(+ begroting 2019 en rekening 2018)

 Begroting  Rekening  Rekening
2019 2019 2018
Baten
Baten onroerende zaken      141.127      139.823   134.389
Rentebaten en dividenden          –          666       1.653
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             500             758          646
Bijdragen levend geld      434.548      445.060   477.144
Door te zetten collectes                –        32.604 38.802
Subsidies en bijdragen          4.929          5.629       4.929
Totaal baten (A)      581.104      624.540   657.563
Lasten
Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      149.320      151.727 143.077
Afschrijvingen             460             460            460
Pastoraat      319.878      330.394   357.585
Lasten kerkdiensten        55.915        43.296   52.628
Verplichtingen/bijdragen andere organen        33.079        32.297   33.184
Salarissen en vergoedingen      116.980      135.633 128.633
Kosten beheer en administratie      81.161      52.957   100.486
Rentelasten/bankkosten          3.170          2.771     3.081
Afdrachten door te zetten collectes           32.604      38.802
Totaal lasten (A)      759.963      782.139   857.936
Saldo operationeel resultaat (A)     -178.859     -157.599    -200.373
Incidentele baten                450         44.357 13.641
Incidentele lasten          –     12
Totaal incidentele baten en lasten (B)        450      44.357     13.629
Resultaat verslagjaar (saldo A en B)       -178.409     -113.242    -186.744
Bestemming resultaat (C en D)
Mutaties bestemmingsres./-fondsen (C)
Onttrekking aan bestemmingsreserves          28.010         17.255 36.589
Toevoeging aan bestemmingsfondsen         -17.400         -43.862 -17.400
Totaal mut. bestemm.res./-fondsen (C)        10.610      -26.607     19.189
Resultaat naar Algemene reserve (D)       -167.799     -139.849    -167.555

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting

2019 werd afgesloten met een exploitatietekort van bijna € 140.000. Opnieuw een, financieel gezien, moeilijk jaar voor de Protestantse Gemeente Soest (PGS). De vrijwillige bijdragen blijven dalen, maar vielen ten opzichte van de begroting dankzij een meevallende opbrengst uit de voor- en najaarsactie hoger uit. De vrijwillige bijdragen lopen door een dalend ledental al een geruim aantal jaren terug.

Het negatieve exploitatieresultaat van € 139.849 is volledig in mindering gebracht op de algemene reserve. Voor 2019 werd een exploitatietekort verwacht van € 167.799. Het werkelijke verlies is € 28.000 lager uitgekomen dan begroot. Voornaamste oorzaken van het lager verlies zijn zoals vermeld de hogere baten uit levend geld en lagere lasten.

Na aftrek van de door te zetten collectes van € 32.600, inkomsten die niet aan de PGS toevallen, zijn de baten € 10.900 hoger dan begroot en omdat de lasten, eveneens na aftrek van de door te zetten collectes, € 10.400 lager uitkwamen dan begroot resulteerde dat in € 21.300 minder verlies. Door een legaat van ongeveer € 43.000 waren de incidentele baten aanzienlijk hoger dan verwacht. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Het in de begroting vermelde bedrag van € 17.400 betrof de toevoeging aan de calamiteitenreserve. Deze reserve is in 2019 opgeheven zodat de begrote dotatie is komen te vervallen.

In onderstaande cirkeldiagrammen is het procentueel aandeel van de onderscheiden baten- en lastencategorieën weergegeven.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit heet bijdragen uit levend geld. Twee derde van de inkomsten bestaan daar uit,

De Protestantse Gemeente Soest bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen die op grond van arbeidsvoorwaarden voor predikanten en kosters worden aangehouden, orgels en geldmiddelen. Aan de gemeente nagelaten gelden met een specifieke bestemming worden aan het daarvoor gevormde bestemmingsfonds toegevoegd en weer onttrokken als de gelden een bestemming krijgen.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens soms voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt zoals uit het diagram van de lasten blijkt besteed aan pastoraat, met name de traktementen voor de predikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.

Protestantse Gemeente Soest

Begroting 2021

(+ begroting 2020 en rekening 2019)

 Begroting  Begroting  Rekening
2021 2020 2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken      145.481      149.664   139.825
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          17.397          467       666
Opbrengsten uit sticht/kassen en fondsen             740             500          758
Opbrengsten levend geld      386.740      388.680 445.061
Door te zenden collectes en giften          27.430        22.860     32.604
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen          32.647          14.751       5.629
Totaal baten 610.435      576.922   624.543
Uitgaven en Kosten
Kerkgebouwen excl. afschrijvingen      124.752      154.254   151.727
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen      7.439      –   –
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventarissen             460             460            460
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat      331.318 329.665   330.394
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten        35.890        34.071 43.295
Verplichtingen/bijdragen andere organen        27.707        28.491     32.297
Salarissen en vergoedingen      142.981      121.951   135.633
Beheer, administratie en archief      42.994      51.848    52.957
Rentelasten/bankkosten          18.100          2.640       2.771
Afdrachten en door te zenden collectes en giften          27.430       22.860    32.604
Totaal lasten      759.071     746.240   782.138
Operationeel resultaat    -148.636     -169.318    -157.595
Incidentele baten en lasten             
Incidentele baten             33.393              240             44.357
Incidentele lasten        –        –     –
Incidentele baten en lasten       -33.393        240     44.357
Resultaat verslagjaar       -115.243     -169.078   -113.242
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves       11.628 100.690   17.255
Onttrekkingen bestemmingsfondsen       –   –
Toevoegingen bestemmingsreserves       –       -17.400    -43.862
Toevoegingen bestemmingsfondsen       –       –    87.002
      -11.628     83.290   -26.607
Resultaat ten laste van de Algemene reserve       -103.615     -85.788   -139.850

______________________________________________________________________________________________________________

Toelichting op de begroting 2021


Menu

I = PGS algemeen
II = Kerkrentmeesters *
III = Diaconie
IV = Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard

Voor verwijzing naar documenten die conform ANBI-voorschriften gepubliceerd dienen te worden, gebruiken wij steeds de aanduiding hier, behalve wanneer de vindplaats niet op onze site doch elders is. 

Reageren niet mogelijk.